Община Габрово кандидатства по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ за изграждане на ново котелно помещение в детска ясла „Зора“ и подмяна на отоплителната инсталация в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“. Проектното предложение „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ бе внесено за оценка в Министерството на икономиката и енергетиката в края на миналата седмица.

Финансирането е по грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по меморандум за разбирателство между България, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Предвидените строително-монтажни работи в сградата на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ включват изграждане на нова тръбна мрежа и подмяна на износените отоплителни тела, без да се подменят двата топлопровода от котелното. По проект, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“, през 2009 г. бяха изпълнени всички енергоспестяващи мерки с изключение на ремонт на отоплителната инсталация и малка част от покривите на училището.

Дейностите по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДЯ „Зора“ предвиждат подмяна на горивната база с изграждане на пристройка към основния корпус на сградата за нов котел на природен газ с мощност 300 KW. Съществуващото котелно се намира в сутерена, което не отговаря на изискванията за пожарна безопасност. През 2010 г. в яслата са реализирани мерки за енергийна ефективност по проект, финансиран от ФМ на ЕИП, но тя е единственото детско заведение на територията на гр. Габрово, което не е газифицирано.

За двата обекта са изготвени доклади от енергийни обследвания, както и технически проекти за изпълнение на предвидените енергоспестяващи мерки. Обследванията показват, че в сградите не е извършена единствено топлоизолация на покриви, което ще бъде направено със средства от общинския бюджет в началото на 2016 г.

Планираната обща стойност на проекта е 518 744.61 лв. със срок за изпълнение от една година. Безвъзмездната финансова помощ е до 100% от допустимите разходи. За реализацията на дейностите Община Габрово е включила като партньори ДЗЗД „ЕнЕфект Груп“ и норвежката компания „Норконсулт“.

„Шийте с Руми!” – пачуърк работилница в ХГ „Христо Цокев”
9 февруари 2015
Зимна обстановка – община Габрово към 8.00 ч.на 11.02.2015 г.
11 февруари 2015