Уважаеми колеги,

През месец декември 2009 година беше подписан договор №ПО1-12-20/07.12.2009 г. за финансиране на проект„Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията”. Във връзка с изпълнението на проекта, на 18 януари 2010 г. от 10 часа в заседателната зала на третия етаж в Община Габрово ще се състои пресконференция.

Припомняме, че проектът беше спечелен от Сдружение за устойчив туризъм „Узана” и Община Габрово, а общата му стойност е 67 477,36 евро. Дейностите по проекта включват разработване на концепция за устойчиво развитие и управление на местността Узана, изграждане на инфраструктура за управление на туристопотока и формиране на екологично поведение в съхранена природна среда /велопарк/ и информационно обезпечаване. Общата цел на проекта е опазване и намаляване загубата на биоразнообразието в местността Узана и устойчиво управление на приоритетни природни местообитания с европейска и национална значимост. Реализиране на ефективно интегрирано управление на защитена по „Натура 2000” зона.

След пресконференцията ще бъде проведена работна среща със специалисти в съответните области.

Заповядайте! Очакваме ви!

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП по проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията” (договор №ПО1-12-20/07.12.2009 г.). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за устойчив туризъм „Узана” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и договарящия орган.