Община Габрово спечели проект по Оперативна програма „Регионално развитие” за „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово”. Проектът, на стойност 937 622 лева, ще бъде финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”. Финансирането по тази схема не изисква финансово участие от страна на Общината.

Проектът предвижда извършването на превантивни мерки за заздравяване и укрепване на свлачището на ул. „Топлеш” в квартал Лисец.

Този район беше избран за интервенция поради продължаващия свлачищен процес, който застрашава от прекъсване ул. „Топлеш” – единствената пътна връзка с горната част на кв. Лисец, което ще създаде опасност от прекъсване на достъпа на приблизително 170 души до домовете им. Свлачището застрашава съществуващия трафопост и останалата инженерна инфраструктура в района, което ще доведе до затруднения и риск за населението на квартала. Сред причините са още честото авариране на локалните и магистрални водопроводи, деформиране на част от платното на ул. „Топлеш”, необходимостта от осъществяване на превантивни мерки по отношение на земеделските, частни и общински имоти – 30 на брой, които ще бъдат засегнати при последващ свлачищен процес. След направено проучване беше установено, че през последните години свлачището в значителна степен е увеличило своя обхват, като циклично се е активизирало нагоре по склона и северно от предишните си граници. В момента то е достигнало ул. „Зеленика” и е с дължина около 120 м и ширина по ул. „Топлеш” около 110 м, което налага незабавна интервенция за укрепване и ограничаване на обхвата му.

С реализирането на спечеления от Община Габрово проект, проблемът със свлачището в кв. Лисец ще бъде окончателно решен. Проектът предвижда изграждане на временни пътища за изпълнение на предвидените противосвлачищни мероприятия, изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхност и за отвеждането им извън територията на свлачището, изграждане на съоръжение за заздравяване и конструктивно укрепване на свлачището, както и монтиране на 7 реперни марки, с оглед извършване на геодезични наблюдения на движението на свлачището.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на инфраструктурата и екологичните условия в квартала, повишаване на безопасността и сигурността за населението. Продължителността му е 12 месеца.