В съответствие с чл. 15 от Закона за общинския дълг, кметът на Община Габрово Таня Христова кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг чрез сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 1 400 000 лв. с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

Обсъждането ще се проведе във вторник, 13 май 2014 г. от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Предназначението на кредита е да осигури средства за собствения принос на Община Габрово при реализацията на проект по ОП „Регионално развитие” - „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово” по силата на договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/024 от 20.05.2013 г. Продължителността на проекта е 24 месеца. Общата му цел е съществено да повиши качеството на живот в община Габрово чрез подобряване на физическата и екологична среда в града.

Общата стойност на основните обекти на проекта е 6 401 459,85 лв. с вкл. ДДС. Източниците за финансиране са разпределени, както следва:

  • 4 750 000 лв. безвъзмездна финансова помощ  към бенефициента
  • 1 651 459,85 лв. съфинансиране от Община Габрово

За осигуряване на авансово финансиране на разходите, които се покриват от безвъзмездната помощ ще се възползваме от възможностите, регламентирани с писмо № ДДС 6/03.09.2011 г.  на Министерство на финансите за финансиране на недостига преди финалното плащане.

С Решение № 9/06.02.2014 г. за приемане бюджета на Община Габрово за 2014 година, Общински съвет Габрово е  определил максималния размер на нов дълг, който Община Габрово може да поеме през 2014 година (Приложение № 8 към Решение № 9/06.02.2014 г.).

Въз основа на това и с цел осигуряване на необходимия ресурс за съфинансиране изпълнението на проектните дейности в частта за строително-монтажните работи, предлагаме Община Габрово да кандидатства за дългосрочен инвестиционен кредит пред „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД при следните параметри на кредита:

Максимален размер на дълга – 1 400 000 лв. (един милион четиристотин хиляди лева);

Валута на дълга – български лева;

Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен дълг, поет с договор за общински заем;

Срок за погасяване – не по късно от 25.12.2018 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,078 %;

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху собствените приходи на Общината по чл. 6 от Закона за общинския дълг.

Повече информация относно проекта може да видите тук.