Община Габрово обяви конкурс на тема „Архитектурно-художествено и благоустройствено оформление на административния център на Габрово”. Неговата цел е осъвременяване на административния център на Габрово посредством подобряване на градската среда, изграждане на връзка между историческите дадености и въвеждане на нови съвременни архитектурни, художествени и благоустройствени елементи.

Територията, предмет на конкурса, е с изцяло обществена функция – административна, културна, образователна, рекреационна. В нея са съсредоточени по-важните административни сгради на града – Община, Областна управа, Съд, Национална Априловска гимназия, Национален музей на образованието, Дом на културата, Библиотека, Читалище и др. Пространството е пренаситено с елементи на културно-историческото наследство, изграждани в различно време и с различен статут. По-старите сгради, каквито са НАГ и сградата на Библиотеката са строени при други устройствени условия. Като цяло, площадното пространство с градската градина в сегашния си вид са оформени в началото на 70-те години, като последно е изграден паметникът - костница. С годините са правени само козметични ремонти на фасади и настилки.

Проектът трябва да даде решение за организиране на пространството чрез степенуване по значимост на културните и исторически паметници, като се предвидят необходимите дейности по заобикалящата ги среда за по-доброто им експониране в нея – сгради на Националната Априловска гимназия и Библиотеката, паметник на Васил Априлов, Руски паметник, чешма на метоха, паметна плоча на Васил Левски, паметник-костница.

Конкурсът ще се счита за проведен при представяне на най-малко два проекта, отговарящи на конкурсната програма, с гарантирана анонимност. Право на участие в него имат всички архитекти, членове на Камарата на архитектите в България, самостоятелно или в колектив с други архитекти и /или/ специалисти като скулптори, художници, ландшафтни архитекти, инженер-озеленители, пътни инженери и други.

Проектите ще бъдат оценявани по специална методика от жури, което ще включва експерти, представители на Съюза и Камарата на архитектите в България, на Съюза на българските художници, общински съветници.

Община Габрово обявява и следните награди:

І-ва награда от 7 000 лв.
ІІ-ра награда от 5 000 лв.
III-та награда от 3 000 лв.

До две поощрения по 1000 лв., по преценка на журито.