Обусловено от урбанистичните характеристики, проектът предлага ново зониране на парковата територия при минимална намеса в теренните дадености и максимално запазване на съществуващата дървесна растителност.

Обособяват се:

v  Северна зона – обществено обслужване, атракции, рекреация;

v  Централна зона – рекреация, изяви на открито, игра на открито;

v  Южна зона – спорт, игра на открито.

Всички паркови активности са разположени около основен гръбнак – надлъжна пешеходна и велосипедна алея,  която започва от северния периферен паркинг, плавно преминава през парка, следвайки максимално традиционното трасе и се насочва на югозапад – към училищни и жилищни терени, терени за паркинги, терени за бъдещи градски рекреации. Тази основна алея е пресечена от напречни пешеходни връзки по съществуващи трасета.

По традиционно трасе е и вадата, която започва от юг с малък водопад и алпинеум, минава покрай „чергата” и се влива в езерото.

Северната зона обхваща територията около езерото, което остава основна паркова атракция – с реставрирания кей за лодки и фара, с „гърбавите” мостове, с острова - японска градина, с металните перголи/ тенти – рекреационни площи с широк поглед към водата. Тук са разположени и необходимите обслужващи и складови сгради – полувкопани в терена, със „зелени” покриви.

В централната зона, закачени за парковия „гръбнак”, са разположени: парковата „дневна” – рекреационна зона за отдих и изяви на открито, застлана с „черга”  от различни настилки, цветни лехи, тревни площи и детската стая – „кошара” за най-малките паркови обитатели.

Южната зона обхваща всички спортни дейности – площадки за игра, фитнес на открито, площадка за екстремални спортове.

Проектът предлага и благоустрояване на територията около южната автобусна спирка, чешмата и пешеходния подход към училището.

За настилки и елементи на парково обзавеждане са ползвани почти изключително естествени трайни материали – камък и дърво.

Проектирано е парково осветление по цялата територия, както и художествено и ефектно осветление на ключови композиционни елементи.

 

 

По отношение на зелената система проектът предлага индивидуален подход към всеки елемент от всеки растителен вид. При засаждането на нова дървесна, храстова и тревна растителност ще се ползват видове, допринасящи и за цветовото разнообразие на ланшафтния хоризонт.

Видът и местоположението на всички елементи на парковото обзавеждане и оборудване, малки архитектурни форми, градинска пластика, са обект на детайлна разработка в следваща фаза на проектиране.

 

 

ОБЯВА - Продължава набирането на специалисти
25 октомври 2012
Благоустрояване на зелена площ по ул. „Брянска” - идеен проект
25 октомври 2012