Продължава набирането на специалисти по изпълнение на Дейност 6.2 ЗаЕдно в детските градини  и  Дейност 6.3 ЗаЕдно в училищата. /Приложение 1/ по проект BG051PO001-4.1.04-0104 „Повече ЗаЕдно – Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово”.

Търсят се лица с педагогически опит за работа с деца със специални образователни потребности в общинските детски градини и училища.

Към момента има следните свободни позиции:

  • Педагози за работа в детски градини – 5 лица;
  • Педагози за работа в училища – 6 лица;
  • Психолози – 3 лица;
  • Логопеди – 4 лица;
  • Ресурсни учители – 4 лица.

Ангажиментът ще бъде почасов - 128 часа на лице, в периода ноември 2012 г. - юни 2013 година. Ще бъде осигурено брутно ежемесечно заплащане от 6,50 лв. за учебен час.

Лицата, проявяващи интерес за включване в дейностите по проекта, следва да представят до 30.10.2012 г. в деловодството на Община Габрово, следните документи:

  • Заявление по образец;
  • Автобиография;
  • Диплом/и за завършено образование и други документи за придобита допълнителна квалификация;
  • Други документи, по преценка на кандидата, свързани с работата с деца със СОП.

Приложения.

1. Копие на Дейност 6.2 ЗаЕдно в детските градини  и  Дейност 6.3 ЗаЕдно в училищата;

2. Заявление

"Завръщане на търговци и дюлгери” на Боженци
25 октомври 2012
Благоустрояване на парк „Маркотея” - идеен проект
25 октомври 2012