Община Габрово подписа споразумение за финансиране с Министерство на труда и социалната политика . Споразумението има за предмет финансиране на проект „ПОСОКИ-предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране. Проектът се финансира от МТСП със заем от Международната банка за възстановяване и развитие.

Стойността на проекта възлиза на 1 515 832лв. Общата цел на проекта е превенция на социалното изключване и ограничаване предаването на бедността между поколенията чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. Проектът е насочен към деца на възраст от 0 до 7 години, техните родители и бъдещи родители от рискови групи.

В рамките на проекта е предвидено:

 • Изграждане на нова сграда на територията на ЦДГ „Слънце”, която ще представлява пребазиране на старата база 2 на детската градина. Изграждането на новата база ще създаде възможност за обособяване на помещения за три детски групи и салон за спортни,  музикални и творчески занимания.
 • Разкриване на Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства, в помещение, находящо се на ул. „Ивайло” №13, кв. Христо Ботев. Новият комплекс ще създаде възможност за предоставяне на съвременни, социални, здравни и образователни услуги:

Услуги за деца от 0 до 3 години и техните родители:

 1. Формиране и развитие на родителски умения
 2. Семейно консултиране и подкрепа
 3. Здравна консултация за деца
 4. Намаляване на таксата за детска ясла

Услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители

 1. Интеграция на децата в детските градини
 2. Мониторинг на готовността за обучение
 3. Семейно консултиране и подкрепа
 4. Здравна консултация за деца
 5. Допълнителна подготовка за равен старт в училище
 6. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

Очаквани резултати:

 • развити висококачествени и разнообразни комплексни услуги за деца и семейства;
 • подобрена на училищната готовност на деца целевите групи по проекта;
 • формирани родителските умения за отглеждане и възпитание на децата, гарантиращи сигурна семейна среда;
 • подобрено психично, емоционално, здравно, образователно и социално развитие на децата от рисковите групи;
 • постигнато между-секторно взаимодействие, при предоставяне на интегрираните услуги;
 • извършване на активна здравна профилактика и постигане на подобрен здравен статус

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Споразумението за финансиране е подписано на 17.10.2012г.

Зелено кътче в ОДЗ „Дъга”
25 октомври 2012
"Завръщане на търговци и дюлгери” на Боженци
25 октомври 2012