На 16 юни 2009 година от 17, 17.30 и 18 часа в Ритуалната зала на Община Габрово ще се проведе публично обсъждане за поемане на общински дълг по три проекта на Община Габрово по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Обсъждането е в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

От 17 часа ще се състои публичното обсъждане за поемане на общински дълг в размер на 10% от общата стойност или 153 745,90 лв. по Проект BG161PO001/1.1-01/2007/081 "Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/040 от 03.02.2009 г. Общата стойност на проекта възлиза на 1 537 459,00 лева.

От 17.30 часа е публичното обсъждане за поемане на общински дълг в размер на 10% от общата стойност или 160 270,22 лв. по Проект BG161PO001/1.1-01/2007/057 "Подобряване на културната инфраструктура – принос кум устойчивото развитие на община Габрово", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/052 от 03.02.2009 г. Общата стойност на договора възлиза на 1 602 702,22 лева.

От 18 часа е публичното обсъждане за поемане на общински дълг в размер на 30% от общата стойност или 80 842,80 лв. по проект BG161PO001/4.2-01/2008/109 "Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.2-01/2008/047 от 10.04.2009 г. Общата стойност на договора възлиза на 269 476,00 лева.

ПАРТНЬОРСТВО ГАБРОВО – ТУН
10 юни 2009
Кметът на Никелино – на работно посещение в Габрово
15 юни 2009