Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
http://www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

 

Проект: "Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на Oбщина Габрово", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-01/2007/006 от 16.07.2008 г.

На 27 май ще завършат строително-ремонтните дейности в сградата на детска градина „Радост” база 2. Обектът е част от Проект BG161PO001/1.1-01/2007/012 : "Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на Oбщина Габрово", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, договор за безвъзмездна помощ BG161РО001/1.1-01/2007/006 от 16.07.2008 г. Другите два обекта, включени в проекта са Природоматематическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев” и СОУ „Райчо Каролев”.

Договорът за изпълнение на СМР в детска градина „Радост” база 2 беше подписан на 25 февруари със срок за изпълнение - 92 календарни дни и обща цена - 874 147,69 лв. с ДДС. Към момента в корпус „Б” е подменена 100% от старата дограма и са приключени довършителните работи около подменената – в т.ч. изкърпване около прозорците и шпакловане. Премахнати са старите настилки на терасите и е подменена ВиК системата. Извършен е демонтаж на стари радиатори, подменена е старата хидроизолация на покрива, подменени са ЕЛ и ОВ инсталациите, изпълнена е топлоизолацията на фасадите, извършено е фасадно боядисване. Изпълнени са предвидените настилки около сградата и са монтирани детските съоръжения в двора на детската градина. В корпус „А1” е подменена дограмата в коридорите и стаите на администрацията, както и в „топлата връзка”. В корпус „А” е премахната старата настилка на терасите. Монтирана е цялата нова дограма. Изпълнена е изцяло топлоизолацията на двата корпуса, както и фасадното боядисване. Обектът е пред завършване.

  

  

В ход са дейностите и на останалите два обекта.

В СОУ „Райчо Каролев” е подменена 100% от старата дограма. Изпълнена е 100% от топлоизолацията на фасадите и е извършено цялостно фасадно боядисване, монтирани са окачените тавани с минерална вата на последните етажи в корпуси „А” и „Б”. Изпълнени са ремонтните работи на тоалетните от I до IV етаж, в т. ч. ремонт на ВиК инсталация, фаянсова облицовка и теракотна настилка. На IV eтаж в корпуси „А” и „Б” е извършен ремонт на ЕЛ инсталация. Подменени са радиатори и е направен ремонт на ОВ инсталации. С оглед изграждане на достъпна среда е изградена изцяло асансьорната шахта и подхода. Изпълнена е 100% от оградата. Асфалтиран е двора на училището и е изпълнена предвидената изкуствена настилка на хандбалното игрище и тенис-корта. Срокът за цялостното изграждане на обекта е 124 календарни дни, считано от датата на подписване на договора – 16 февруари 2009 г., а общата стойност на възложените СМР е 1 357 067,05 лв. с ДДС.

 

 

Към момента в сградата на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" е изградена достъпна среда за хората с увреждания – рампа, асансьор и санитарен възел за инвалиди. Във физкултурния комплекс се извършва ремонт на басейните - премахнато е старото покритие, изляти са дъната и стените на басейните, положена е тръбната разводка по технологията за пречистване чрез странични отводнителни елементи и дънни сифони, изградено е филтърното. Към момента около басейните се полага теракотната настилка. Работи се и в прилежащите обслужващи помещения – съблекални и бани, където се демонтира старият фаянс, полагат се гипсокартони, подменя се ВиК мрежата и се монтира нов фаянс. Ремонтът във физкултурния салон е в напреднала фаза. Изпълнена е ОВ инсталацията, извършено е цялостно пребоядисване и подмяна на настилката. Продължава ремонтът на тоалетните от I-ви до IV-ти етаж. Почти цялата дограма е подменена. Изпълняват се довършителни работи – изкърпване около прозорците и шпакловане. Завършени са окачените тавани с минерална вата на последния етаж в корпуси „А” и „Б”. Изпълнена е 90% от топлоизолацията на фасадите. Ивършен е ремонт на ЕЛ инсталациите на IV eтаж в корпуси „А” и „Б”. Подменени са осветителните тела на басейна. Положена е предвидената асфалтова настилка в двора на училището. Срокът за изпълнение на дейностите в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" е 155 календарни дни, считано от датата на подписване на договора – 23 февруари 2009 г., а общата стойност на възложените СМР е 2 855 894,06 лв. с ДДС.

  

  

И в трите обекта от проекта в момента текат паралелно изпълнение на СМР, строителен и авторски надзори.

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1-01/2007/012 ”Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на Община Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Проект "Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на Oбщина Габрово"

23 май – Национален ден на природните паркове
21 май 2009
Среща във връзка с проверките по спазването на Закона за занаятите
27 май 2009