Публикувани са новите образци на Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственостДекларация за вписване на данни и за промяна на обстоятелства на данни в книгата на етажната собственост, Книга на етажната собственост, Споразумение за създаване на сдружение на собствениците, както и образец на Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажна собственост.

Документите са публикувани в меню "Дейности и улсуги", раздел "Етажна собственост" на страницата на Община Габрово.

Част от образците се утвърждават за пръв път, а други заместват досега действащи такива. За пръв път от ресорното министерство предлагат образец на Ежемесечен отчет за приходите и разходите на етажната собственост и Декларация за вписване на данни и за промяна на обстоятелства в книгата на етажната собственост. 

В Декларацията за вписване на данни и за промяна на обстоятелства в книгата на етажната собственост задължително ще се описва отношението на живущите в даден апартамент – дали са  собственици, ползватели или обитатели. Освен данните за местонахождение, площ, идеални части и предназначение, ще се описват и притежаваните или взети за отглеждане животни в обекта, които се извеждат на обществени места, като за кучета ще се посочва и номерът на ветеринарномедицинския паспорт. Декларацията се подава до управителния съвет или управителя, като това може да бъде направено и електронно. Задължение на всеки собственик или ползвател е да я депозира в 15-дневен срок от придобиване на правото на собственост, ползване или след встъпване в друго правоотношение, което допуска пребиваване на трети лица, както и при промяна на обстоятелствата. Данните от подадената декларация се вписват от управителя или председателя на управителния съвет в книгата на етажната собственост, която също може да бъде електронна. Затова в нея ще се вписва и адрес на електронна поща за уведомяване на собственика или ползвателя, ако разполага с такъв. Право на достъп до данните в книгата на етажната собственост имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът – за неговите данни, както и органите на министерствата на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на разпоредбите за защита на личните данни.

В Ежемесечния отчет за приходите и разходите на етажна собственост освен задължителните и традиционни приходи/разходи от вноски за управление и поддържане на общите части на етажната собственост ще се вписват и приходите от усвояване на средства от държавния или европейски бюджет, получените безвъзмездна помощ и субсидии, приходи от ВЕИ инсталации, приходи от наем на рекламни или технически съоръжения и др.

В разходите са залегнали възнагражденията на управителния и контролен съвет на блока, реципрочно домоуправителя и контрольора, касиера, както и разходи за възнаграждение на професионален управител-търговец, когато блокът се управлява от специализирана фирма.

Отчетът за приходите и разходите с посочени месец и година, за които е съставен, се поставя от управителя или председателя на управителния съвет на видно място на входа на сградата, така че всички собственици, обитатели или ползватели да могат да се запознаят с него, като при поискване го предоставят на хартиен или електронен носител.

Образци на документите може да намерите тук

Детската млечна кухня в Габрово предоставя ваучери на семейства в нужда
19 декември 2023
Предколеден ЕКО урок
20 декември 2023