От днес стартира процедурата за набиране на участници в първата в България енергийна общност (във формат, съобразен с Директивите на ЕС и изискванията на националното законодателство), която ще бъде сформирана в Габрово.

Енергийната общност (ЕО) се реализира по инициатива на Община Габрово и ще включва партньорство между Общината, физически и юридически лица и малки и средни предприятия (МСП). Стойността на инвестицията за изграждането на ВЕИ е 180 000 лв., а местоположението на инсталацията ще бъде на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

В тази връзка Община Габрово отправя публична покана към всички физически лица, местни органи, включително общини, неправителствени организации и малки или средни предприятия да се включат в ЕО. Поканата е в два етапа, като първият е отворен само за участници, регистрирани на територията на община Габрово, а вторият – за участници и от други региони на страната.

Финансовото участие на физическите и юридическите лица може да  бъде в размер не по-малко от 500 лева и не повече от 5000 лева.

Процедурата по включване в ЕО се осъществява по електронен път, като заинтересованите лица изпращат Декларация по образец (публикувана към поканата) на e-mail: t.popov@gabrovo.bg. След потвърждение от страна на Община Габрово се пристъпва към сключване на Споразумение.

Настоящата покана е със срок до 31 януари 2024 г. или до набавяне на нужните средства.

Набавянето на необходимите средства ще се осъществи в рамките на два етапа.

Първи етап: от отправяне на поканата до 22 декември 2023г., отворен само за участници, регистрирани на територията на община Габрово.

Втори етап: от 22 декември 2023г. до 31 януари 2024г., отворен за участници, регистрирани на територията на страната.

С техническите параметри, моделът на ЕО, редът и условията за включване, както и необходимите документи за включване може да се запознаете в секция ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ на сайта на Община Габрово.

Процесът по администриране на ЕО се осъществява от Община Габрово и със съдействието на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.

По своята същност енергийната общност представлява група от юридически и физически лица, които по силата на обща договореност заедно произвеждат енергия от възобновяеми източници. Основното предимство на енергийната общност е, че контролът и управлението на изградената система се споделя от нейните членове и позволява независимост от големите производители и разпределители на електроенергия. Енергийната общност има за цел да осигури алтернативна, чиста и достъпна „зелена“ енергия на членовете си или право да участват в осигуряване на екологични, икономически или социални общностни ползи за местните райони срещу правото да ползват услуги на енергийната общност.

31 ГОДИНИ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖЕНСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „МАЙЧИНА ГРИЖА“ - ГАБРОВО
16 ноември 2023
Всички училища в Габрово въвеждат национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества
16 ноември 2023