Община Габрово събира заявления от заинтересовани жители на общината за предоставяне на дърва за огрев за 2023 година. В тази връзка срокът за подаване на заявленията за получаването им е до 31 март тази година. Право на закупуване на дървесина имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място на територията на община Габрово. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година, е до 10 пространствени куб. м.

Заявление за получаване на дървесина, може да изтеглите от тук, а информация за продажни цени на дърва за огрев от временен склад на територията на ТП „ДГС Габрово“ и цени за товарене, транспорт и разтоварване е достъпна тук. Заявленията се входират на гише „Деловодство“, Община Габрово, гр. Габрово, пл. Възраждане № 3.  След изтичане на срока – 31 март, заявленията се подават от гражданите в сградата на ТП ,,ДГС – Габрово“.

Габрово внесе 29 проекта по ПУДООС
7 март 2023
Публично обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво
8 март 2023