На 9 февруари 2023 г. Административен съд - София излезе с Решение, което изцяло отхвърля на 1-ва инстанция решение на Министерски съвет № 894/30.12.2021 г. за приемане Плана за управление на Природен парк „Българка“. Решението може да се обжалва в 14 дневен срок, но до тук се стигна след жалба на Община Габрово, Национална асоциация „Българско Черноморие“ и засегнато физическо лице.

Според Община Габрово Планът е незаконосъобразен и застрашава изпълнението на проекта за Тунел под връх Шипка, както и част от инвестиционните намерения в местността Узана за превръщането ѝ в туристическа дестинация. Мотивите са нарушаване на процедурата, редица принципи на административното право, както и конкретни норми – липсата на Екологична оценка /ОВОС/ или Становище, че такава не е необходима. Планът не отговаря и на настоящите социално-икономически условия, тъй като е разработен преди почти 10 години, както и противоречи на Закона за защитените територии, въвеждайки режими по-строги от заложените в Закона за такъв тип територия.

На 30.12.2021 г. Министерски съвет приема План за управление на Природен парк „Българка“ - Решение № 894, обнародвано в ДВ, бр. 2/2022г. Разработването му e финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ като основната цел на Плана е да се осигури устойчиво опазване и управление на биологичното и ландшафтно разнообразие на парка през следващите 10 години.

Планът за управление на парка следва да осигури поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях, чрез устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси, както и предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности.

В този си вид Планът за управление на Природен парк „Българка“ поставя под риск ключови инвестиционни намерения за региона.

Община Габрово кандидатства за повече социални услуги за деца
21 февруари 2023
Два бронзови медала за Шахматен клуб "Орловец" от Държавните училищни първенства
22 февруари 2023