Кметът на Габрово Таня Христова обжалва пред Върховния административен съд /ВАС/ решението на правителството от предпоследния работен ден на 2021 година, с което е приет План за управление на Природен парк „Българка“.

В жалбата се настоява Планът да бъде променен, като в него се включат предвидените като допустими в Закона за защитените територии /ЗЗТ/ дейности, сред които е строителството на инфраструктурни обекти, предвидени в устройствени и технически планове и проекти.

Поводът за Жалбата са вписаните в Плана рестрикции за зоната, в която попада тунела под Шипка. Там е записано, че се забранява „… всякакво ново строителство, освен водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управление на парка и възстановяване на биологичното разнообразие, архитектурни елементи, свързани с туризма и сигурността на посетителите, както и ремонт, преустройство и реконструкция на съществуващите сгради и съоръжения.“.

Последното поставя под съмнение реализирането на финалния етап от обхода на Габрово, а именно тунелът под Шипка, като освен това въвежда и ограничения по-рестриктивни от предвидените в законите, които регламентират дейностите в природните паркове.

 

 

Представена бе Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово
4 февруари 2022
Днес е общественото обсъждане на Плана за развитие на Габрово
7 февруари 2022