На 12 юли 2011 година се подписа договор за изпълнение на проект 0060-ОГО-3.3. “Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово”, по Приоритетна ос 3, Мярка на подкрепа 3 „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България”, „Оперативна програма „Техническа помощ".

Проектът е на обща стойност 399 997,53 лева и ще бъде реализиран в рамките на 36 месеца, като един от Областните информационни центрове, които ще бъдат изградени във всички градове – областни центрове.

Областен информационен център – Габрово ще бъде разположен в западния вход на сградата на Община Габрово, приземен етаж, след осъществяване ремонт на помещенията. В центъра ще бъдат назначени трима души с необходимата квалификация и компетенции, които ще дават информация за открити процедури по оперативните програми, възможностите за финансиране на проекти по структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

Ще бъдат провеждани регулярни информационни събития за предоставяне на актуална информация на гражданите, както и различни съпътстващи инициативи - информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги.

 

Домът на хумора и сатирата представя дарителя Ив Гинярда
20 юли 2011
Рабиндранат Тагор
25 юли 2011