Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационен ден за представяне на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

На 26.04.2022 г., от 10.00 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат он-лайн участие, след предварителна регистрация, на следния линк: http://mig.egov-box.bg/login.aspx?meet=239514937165

Допълнителна информация относно процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg.

С оглед улесняване на кандидат бенефициентите при подготовката на проектните им предложения, УО на ОПИК публикува видео указания за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата, които са достъпни на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=YyF09ivnfVQ .

Пролетно почистване 2022 стартира днес
20 април 2022
Ротарианците в Габрово с жест към Социалния патронаж
21 април 2022