Община Габрово постави началото на депозитната система за обратно приемане на отпадъчни материали. Чрез изпълнението на проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ са закупени два вендинг автомата, осигуряващи приемане на ненужни бутилки и кенчета.

От първоначално заложена в проекта само една машина, в момента Община Габрово разполага с две функциониращи съоръжения. Закупуването на втори вендиг автомат стана възможно благодарение на спестен ресурс от другите дейности в проекта, както и след процедура за съгласуване с управляващия орган на ОПОС.

Депозитните вендинг машини приемат пластмасови бутилки “PET” и алуминиеви кенчета „CANS”, оборудвани са с дисплеи, на които се визуализират инструкциите за експлоатацията и информация за предадените отпадъчни суровини. Прецизното сепариране на материалите е възможно чрез система за разпознаване на опаковките по баркод и форма, като скоростта на приемане на отпадъците е до 40 артикула в минута.

Съоръженията предоставят възможност за лесно и удобно предаване на рециклируемите отпадъци, като е предвидена и система за бонифициране на потребителите чрез различни екологични материали.

Депозитната вендинг система ще повиши качеството на разделно събраните материали, ще увеличи рециклирането и ще допринесе за насърчаване на потребителите да предават отпадъците си, спазвайки принципите на разделното събиране.

Вендинг автоматите ще бъдат демонстрирани по време на екологичния семинар, организиран от Община Габрово на 8 април 2022г. в Ритуалната зала в сградата на администрацията, 10:00 часа.

След екологичното събитие вендинг автоматите ще бъдат разположени на места с широк обществен достъп – спортна зала „Орловец“ и стадион „Христо Ботев“.

180 борови фиданки в местността Градище засади екип на Община Габрово
6 април 2022
„Дни на кариерата“ на 12 април в ТУ – Габрово
6 април 2022