Министерският съвет прие проект на Решение за изменение на Програмата за ползване на хуманитарна помощ на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна. Това съобщиха от правителствения пресцентър. 

Помощта се предвижда да се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, както и в обекти, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър на места за подслон.

При наличие на свободни места, висшите училища, „Студентски столове и общежития“ ЕАД, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитите от системата на предучилищното и училищното образование имат право за срока на Програмата да настаняват без заплащане на наем в студентските, съответно в ученическите общежития, и лица, търсещи временна закрила в Република България по Закона за убежището и бежанците вследствие на военните действия в Република Украйна.

Програмата се администрира от Министерството на туризма, като се финансира от инструменти на Европейския съюз и/или от държавния бюджет по реда на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Помощта се изплаща от Министерството на туризма на категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър и на обектите, вписани в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон на три отчетни периода. Регламентира се специално създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон.

В приложението към програмата е уреден редът за отчитане и разплащане на предоставената хуманитарна помощ, включващ указания за използване на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) за кандидатстване, отчитане и разплащане на помощта.

 

Мобилният пункт възобновява работата си по график
31 март 2022
С обявяването на два конкурса официално започва подгряването за Карнавал‘22
1 април 2022