Община Габрово чрез Младежки център Габрово обявява първа покана по програма за финансиране на младежки инициативи.

Сред основните цели на програмата е въвличането на младите хора в процеса на създаване на Младежки център Габрово, вземане на решения за развитието на Община Габрово и увеличаване на степента им на участие в живота на местната общност.

Младежките инициативи могат да бъдат предлагани от:

  • Индивидуално – физически лица на възраст между 15 и 29 години от област Габрово;
  • Екипно – неформална група от млади хора от 15 до 29 години от област Габрово.

Младежките инициативи не могат да бъдат предлагани от:

  • НПО;
  • Общински и държавни институции;
  • Образователни институции.

Максималният размер на финансиране на една младежка инициатива е до 2500лв. 

Задължително условие е проектите да бъдат изпълнявани на територията на община Габрово!!!

Младежките инициативи трябва да бъдат в следните направления:

  • Младежко лидерство - Младите хора чертаят хоризонтите на нашето бъдеще!

Важни приоритети за нас са гражданско образование и медийна грамотност, взаимодействие с формалното образование и публичните органи; отстояване на гражданските права и възможности за развитие на младите хора; развитие на умения; активен младежки диалог; младежки онлайн активизъм и др.

  • Култура и творчество – Творчеството е начин да изразим пълноценно себе си!

Използването на различни направления на културата и творческите активности за ангажиране, развитие и изява на таланти (театър, музика, танц и др.)

  • Спорт и активности - Спортът ни учи на дисциплина, себеуважение и отговорност!

Кампании и инициативи, насочени към младите хора за здравословен, природосъобразен и активен начин на живот.

  • Природа и екология - Природата може без човека, но човекът не може без нея.

Сред приоритетите в това направление са биоземеделие, екология, енергийна ефективност и др.

  • Здраве и благополучие - Здравето ни прави силен екип от уверени млади хора!

Инициативи, свързани със здравословното хранене, семейното планиране, сексуалното здраве и др.   

Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 15 май 2022 г. включително.

Повече информация за инициативата, финансирането, документите за кандидатстване, срокове и други можете да изтеглите от линковете:

Информация за програмата за финансиране на младежки инициативи

Линк към формуляр за кандидатстване

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект № BGLD-2.001-0009-С01 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ на Община Габрово се финансира по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г.

 

 

Преустановено електрозахранване в част от кв. Етъра
29 март 2022
Мобилният пункт възобновява работата си по график
31 март 2022