Към настоящия момент на територията на Община Габрово се реализира Проект „Предоставяне на висококачествена услуга „Домашен помощник чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи”. По схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във връзка с изпълнението на Проекта и предоставянето на социалната услуга бяха осъществени супервизии и индивидуални консултации на домашните помощници в периода 11 – 16 юни проведени от ВЕДА КОНСУЛТ ЕООД – гр. Габрово.

Супервизията предлага на домашните помощници място за превилигировано изслушване. По време на срещата те имаха възможност да говорят, да бъдат изслушвани, да разсъждават върху определени ситуации в обстановка на конфиденциалност. Обсъждане на преживяна проблематика или ситуация, или възникнал въпрос по време на работа. Разговорите се насочват към проблемни теми. Консултантът изслушва домашните помощници, дава им възможност за анализ на ситуацията, изявяване на техните емоции, вътрешни притеснения и опасения.
Супервизията предоставя на домашните помощници доверителен и интерактивен подход на работа, създава спокойна среда, в която те намират своето конфиденциално пространство и споделят проблемите си.

Споделените проблеми, които бяха обсъдени по време на супервизията са свързани с :
• Конфликт между отговорност за резултата от работата и неадекватните ресурси (липса на сътрудничество от страна на потребителя);
• Липса на умения за поставяне на лични граници. Например: спазване на емоционална дистанция и отказ да се поемат допълнителни ангажименти;
• Липса на умения за себерефлексия. Например: след работа с потребител домашният помощник да отдели време да анализира и раздели собствените си преживявания от тези на потребителя.

Поставените в супервизиите въпроси на всеки домашен помощник бяха по посока на :
• Какво би искал да се промени;
• Кои са основните участници в ситуацията;
• С какви емоции е свързана дадената ситуация;
• Има ли свое обяснение на проблема;
• Какви опити е направил за разрешаване на проблема.
Груповата супервизия постигна целта да подпомогне работата на наетите домашни помощници, като ги изслуша, насочи към конкретни дейности за преодоляване на проблемите и да ги подпомогне да достигнат сами до варианти за разрешаването им.

 

Във връзка с изпълнението на Проекта и обхващане на още потребители, Сдружение „Общинско дружество на инвалидите”- Габрово продължава да набира лица за ползване на социалната услуга.

Необходимите документи, които се подават за ползване на социалната услуга, могат да бъдат получени в офиса на Сдружение „Общинско дружество на инвалидите”- Габрово на ул. „Брянска”№56, както и в сградата на Община Габрово, стая 314.
За повече информация - тел.: 818-399 и 808-473
.

 

Община Габрово получи финансиране за изграждане на информационен център за СКФ
4 юли 2011
„ИСКАШ ЛИ ДА СИ ЗДРАВ? АЗ - ДА”
6 юли 2011