Община Габрово спечели проект „Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги” по Схемата за предоставяне на финансова помощ BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”, Компонент 1: „Подкрепа за предоставяне на алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за медико-социални грижи (ДМСГД) и Домове за деца, лишени от родителски грижи (ДДЛРГ)”.

Проектът е на стойност 183 624 лева и цели подобряване качеството на живот на деца и младежи, настанени в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Христо Райков” – Габрово и разширяване кръга от възможности за реализиране на политиката за деинстуционализация, посредством предоставяне на алтернативни социални услуги.

Проектът за предоставяне на „приемна грижа” ще обхване 43 деца, настанени в Дома за деца лишени от родителски грижи „Христо Райков”.

Проектът предвижда вътрешен ремонт на зала на обща площ 78 кв. м., която се намира на втория етаж в Дома на култура. Предвижда се обособяване на 2 помещения - работно помещение за специалистите - 18 кв. м. и зала за дейности по предоставяне на услугата – 60 кв. м. Предвижда се и частичен ремонт на подхода към залата за предоставяне на услугата от западния вход на Дома на културата „Емануил Манолов” – Габрово. Помещенията ще бъдат оборудвани с необходимата техника и офис обзавеждане.

Ще бъде сформиран експертен екип, който да разработи методология за предоставянето на услугата „приемна грижа”. Той ще се състои от 5 души: 2 психолога, 2 социални работници и педагог. Специалистите от екипа ще работят пряко с всички заинтересовани страни, ще участват в подготовката и провеждането на всички меропрятия по реализиране на проектните дейности, ще осъществяват оценка и обучение на кандидатите за приемни родители и ще изготвят социален доклад с препоръка за вписване или невписване на родителите в Регистъра за приемни семейства в Дирекция „Социално подпомагане”.

Експертният екип ще оцени и подходящи семейства за кандидат – приемни родители. Ще бъдат проведени интервюта и наблюдение на кандидатите, чрез които ще се проучат и преценят възможностите за осигуряване на подходящи условия за настаняване на дете и мотивацията на кандидатите за приемни родители.

Кандидат-приемните родители ще преминат специално обучение по програма утвърдена от Министерството на труда и социалната политика. Обучението е необходимо за формиране на адекватна психологическа нагласа у кандидат-приемните родители за общуване и приемане на детето, както и за придобиване на основни умения за приемничеството.

Съвместно с партньора на Община Габрово по проекта – ИМКА Габрово за кантдидат-приемните родители и децата от дома ще бъдат организирани съвместни пътувания и празници – чествания на рожденни дни, закриване на учебната година, честване на празниците Коледа, Осми март, Великден, 24 май.

Експертният екип ще провежда регулярна индивидуална работа и с биологичните родители на децата с цел трайното им реинтегриране в биологичните им семейства. По данни на директора, в Дома към момента има 7 деца, които през почивните и празнични дни са с биологичните си родители. Експертният екип ще провежда регулярна индивидуална работа с родителите на децата, като осъществява срещи, беседи, консултиране, специализирана подкрепа и професионална помощ.

Ежемесечно ще се провежда „Лабораториия за изследване на детето”. Професионалистите, които ще бъдат канени за участие в лабораторията ще подпомагат работата по конкретен казус. Опитът от реализираните дейности по проекта ще бъде обобщен и систематизиран в Наръчник за приемна грижа, който ще се изготви от Експертния екип.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Карнавал и филателия
10 април 2009
Ще изяде ли мишката книжката?
14 април 2009