Община Габрово отново обяви процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР в Дом на културата „Емануил Манолов“.

Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в Указания, Техническа спецификация, Одобрен инвестиционен проект и Проект на договор, част от документацията за участие.Ще бъдат извършени дейности по ремонт, модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в Дом на културата „Емануил Манолов“, в т.ч.  благоустрояване на прилежащи площи, като ще се запазят всички основни параметри на съществуващата сграда, като функция и обем. 
Поръчката ще се изпълнява в рамките на проект  „„Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г."

Информация за процедурата е достъпна на адрес: https://app.eop.bg/today/179728

Два нови специализирани автомобила за Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за деца с увреждания
21 декември 2021
Арх. Димка Пенчева: „С малки стъпки ще възродим „Шести участък“
22 декември 2021