Уважаеми госпожи и господа,

Община Габрово отправя към Вас покана да се включите в анкета, която ще отрази мнението Ви относно енергийното потребление, енергийните източници и технологичните решения.

Община Габрово се стреми непрекъснато да оптимизира потреблението на енергия и подобрява качеството на околната среда за гражданите и гостите на общината. Разумното енергийно потребление и свързаното с това намаляване на общите разходи е сред приоритетните цели, които Община Габрово залага в своите стратегически и инвестиционни планове. Тъй като постигането на нашите общи цели зависи от енергийното поведение на всеки от нас, и защото високо ценим мнението на всеки жител на общината, молим да отделите 5 минути от своето време и да отговорите на кратките въпроси в анкетата.

Линк към анкетата: https://forms.gle/BXCBu24aTChKhbYW8

Анкетата се осъществява по проект RESPONSE „Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове“ (integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs). RESPONSE се стреми да превърне устойчивото енергийно развитие в постижима цел на ниво сгради, квартали и райони. Проектът следва концепцията за интелигентни, взаимосвързани енергийни системи, комбинирани с градска инфраструктура, ориентирана към потребителите. Фокусът е върху модели на управление и услуги, които подпомагат устойчивото енергийно развитие на градските центрове.