Община Габрово обявява обществена поръчка с предмет доставка на Мляко, млечни продукти и млека от растителен произход за нуждите  на детските заведения на територията на Община  Габрово.

Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в Указания, Техническа спецификация, приложения към нея и Проект на договор, част от документацията за участие в настоящата процедура.
Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и Приложение № 1 към тях - Справка за  видовете хранителни  продукти и ориентировъчните количества  за  доставка в общинските детски заведения за срока на действие на договора.
Договорът влиза в сила от датата на сключване и е със срок на изпълнение до 31.03.2023 г.
Доставките се изпълняват периодично, въз основа на конкретни заявки, по ред, условия и срок, описани в Техническата спецификация и проекта на договор.

Документацията можете да видите в линка