Община Габрово обявява обществена поръчка с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия - ниско напрежение, произведена от възобновяеми източници и координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси за 435 общински обекта от уличното осветление на Община Габрово, в т.ч. 272 бр. в гр. Габрово и 163 на територията на селата на Община Габрово. 
При изпълнение на поръчката следва да се доставя електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на възложителя.
Пълният обхват на дейността е съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията.
Прогнозното количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за срока на договора е 3200 МВтч.

Документацията можете да намерите в линка .