Община Габрово обявява обществена поръчка

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
            
Обособена позиция № 1: Застраховка „Щети на имущества”
Обособена позиция № 2:  Застраховки „Задължителна трудова злополука“; „Злополука и заболяване“ за Дирекция „Устройство на територията“; „Злополуки за отделни звена от Община Габрово“  и „Медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“
Обособена позиция № 3: Застраховка „КАСКО на МПС“ и Застраховка „Злополука на местата /Лицата в МПС"
Обособена позиция № 4: Застраховки отговорности, свързани с дейността на Община Габрово
Обособена позиция № 5: Застраховка „Пожар и природни бедствия” на Язовирна стена на Язовир „Синкевица“ в Община Габрово
Обособена позиция № 6:  Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите ”

Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в настоящите Указания, Техническа спецификация и Проект на договор, част от документацията за участие в настоящата процедура.

При условията на настоящата процедура участниците могат да подават оферти само за обособени позиции №1, №3 и №6 тъй като на основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще възложи Обособени позиции № 2, №4 и №5 по реда, валиден за индивидуалната им стойност. Прогнозните стойности на обособени позиции  2, №4 и №5 попадат в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Повече информация и документация можете да намерите в линка