Община Габрово отдава под наем

1.Част от самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в сградата на ул. Априловска №9, с АОС 1598/03.05.2012 г., с идентификатор  14218.505.672.5.3 по КККР на гр. Габрово, с граници на имота: на същия етаж – няма; под обекта – 14218.505.672.5.2; над обекта - 14218.505.672.5.4, представляващ офис №1, разположен на третия етаж срещу стълбището, с обща площ от 15,73 кв.м., представляваща 14,04 % от общата площ на самостоятелния обект, с предназначение – офис за административна дейност.

Начална тръжна цена – 93,12 лева/месец, без включен ДДС.

2.Част от самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в сградата  на ул. Априловска №9, с АОС 1598/03.05.2012 г., с идентификатор  14218.505.672.5.3 по КККР на гр. Габрово, с граници на имота: на същия етаж – няма; под обекта – 14218.505.672.5.2; над обекта - 14218.505.672.5.4, представляващ офис №2, разположен на третия етаж в дясно от стълбищната клетка, първи в ляво, с обща площ от 16,42 кв.м., представляваща 14,66 % от общата площ на самостоятелния обект, с предназначение – офис за административна дейност.

Начална тръжна цена – 97,21 лева/месец, без включен ДДС.

3. Част от самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в сградата на ул. Априловска №9, с АОС 1598/03.05.2012 г., с идентификатор  14218.505.672.5.3 по КККР на гр. Габрово, с граници на имота: на същия етаж – няма; под обекта – 14218.505.672.5.2; над обекта - 14218.505.672.5.4, представляващ офис №3, разположен на третия етаж в дясно от стълбищната клетка, втори в ляво, с обща площ от 14,43 кв.м., представляваща 12,88 % от общата площ на самостоятелния обект, с предназначение – офис за административна дейност.

Начална тръжна цена – 85,43 лева/месец, без включен ДДС.

4. Част от самостоятелен обект - частна общинска собственост, находящ се в сградата на ул. Априловска №9, с АОС 1598/03.05.2012 г., с идентификатор  14218.505.672.5.3 по КККР на гр. Габрово, с граници на имота: на същия етаж – няма; под обекта – 14218.505.672.5.2; над обекта - 14218.505.672.5.4, представляващ офис №5, разположен на третия етаж в дясно от стълбищната клетка, първи в дясно, с обща площ от 12,87 кв.м., представляваща  11,49 % от общата площ на самостоятелния обект, с предназначение – офис за административна дейност.

Начална тръжна цена – 76,19 лева/месец, без включен ДДС.

Тръжни документи за участие в търга се получават в “Център за административно обслужване” при Община Габрово, след представяне на документ за закупуването им. Цената на тръжните документи е 40,00 лв., без ДДС и се заплаща в касата на Центъра от 24.03.2021 г. до 06.04.2021 г. включително.

Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 07.04.2021 г. от 14.30 часа в Приемна зала на първия етаж в сградата на Община Габрово до ЦАО.

При неявяване на кандидати на обявената дата повторният търг ще се проведе на 14.04.2021 г. от 14.30 часа в същата зала. Тръжните документи ще се закупуват до 13.04.2021 г., включително.