Община Габрово кандидатства с проект за 930 029.32 лв. по процедурата „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

По схемата ще може да продължи подкрепата за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда за лицата, които са най-застрашени от коронавируса.

Ще бъдат обхванати възрастни в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и поставени под карантина, лица над 54 г. и други уязвими групи. Те ще разчитат на екипите за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, заплащане на битови сметки и съдействие за неотложни административни услуги.

Патронажът включва дейности като поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, рехабилитация и други. Освен грижа в дома нуждаещите се ще получават и психологическа подкрепа.

Процедурата дава възможности за адаптиране на социалните услуги – делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Заложени са мерки по дезинфекция на сградите на услугите, тестване на персонала и на потребителите, преграждане на помещения за изолиране на заразени, осигуряване на лични предпазни средства, допълнителни възнаграждения на персонала за извънреден труд.

Предвижда се да бъдат обхванати в домашна среда 224 жители от общината, 328 потребители и 184 служители в социалните услуги за период от 12 месеца.

Патронажна грижа към момента ползват над 130 лица, а към услугата са назначени социални работници, медицински сестри, санитари, рехабилитатори и др. Тяхната издръжка ще бъде покрита от настоящия проект.

Община Габрово е конкретен бенефициент по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа +“. Основната цел е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и помощ за адаптиране на социалните услуги във връзка с разпространението на КОВИД-19.