Чрез реализацията на проекта „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” са обновени енергийно 14 обекта от общинската образователна инфраструктура в Габрово: ОУ „Ран Босилек”, ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Иван Вазов”, СОУ „Отец Паисий”, ЦДГ „Явор” – стара и нова сграда, ЦДГ „Първи юни”, ЦДГ „Радост” – база 1,  ЦДГ „Младост”, ЦДГ „Слънце” – база 1, ЦДГ „Перуника” – база 1,  ОДЗ „Дъга” и ОДЗ „Ран Босилек”. Дейностите са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.