Приключва проектът за енергийно обновяване на образователните институции в Габрово

Емоционално и тържествено премина заключителното събитие по повод приключване на дейностите по проекта за енергийно обновяване на 14 обекта от общинската образователна инфраструктура в Габрово. В зала „Възраждане”, в присъствието на много гости – представители на учителската гилдия, Регионалния инспекторат по образованието, деца, ученици, екипи и изпълнители, бяха представени резултатите от инфраструктурната разработка на обща стойност 7 430 533, 78 лева.

Проектът „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” бе финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Съфинансирането на Община Габрово е в размер на 2 629 845, 93 лева. Дейностите стартираха на 13 декември 2010 г., а срокът за изпълнението им беше 24 месеца.

Върху приноса към устойчивото развитие на региона в резултат от проекта, удовлетворяващ нуждите от качествена работна среда и образователен процес, акцентира неговият ръководител инж. Виолета Парашкевова. Тя представи строително-монтажните работи, чрез които са внедрени енергоспестяващи мерки в пет училища и девет детски градини. Реализираните дейности включват подмяна на дограми, топлинна изолация, основен ремонт, модернизация и подмяна на отоплителни инсталации, изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, въвеждане на енергоспестяващо осветление.

„Няма по-велико нещо от енергията. В нея се съдържа всичко необходимо, за да гарантираме успех. Днес ефективното използване на енергията е осъзната необходимост. В нашия случай инвестицията е още по-ценна, защото подобрява качеството на живот и средата, в която децата на Габрово се учат, израстват и се забавляват”, заяви кметът Таня Христова. В приветствените си думи към присъстващите тя наблегна на необходимостта от полагане на системни усилия за това, Габрово да бъде предпочитано място за получаване на качествено, модерно и съвременно образование. „С този проект образователните институции, в които сме въвели енергийно ефективни мерки, стават общо 17. Така Община Габрово категорично заявява ангажимента си за развитие на активна политика в тази сфера”, каза още Таня Христова.

Строително-монтажните дейности бяха изпълнени от габровските фирми ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“, „Валентин Петров 2004“ ООД, ДЗЗД „Стайкова – Славчев”, ДЗЗД „Гипсотехника”, „Димас“ АД и „Термикс” ЕС ООД от Пазарджик. Строителния надзор извърши „Кимтекс ЛС” ООД от Плевен. Бяха сключени десет договора за авторски надзор отново с фирми от Габрово - ЕТ „Тотев - Иван Тотев”, СТС „Солар” АД, ЕТ „Гаро – Гаврил Георгиев”, ,,Узунов проект” ЕООД, „Колев Инженеринг” ЕООД, ЕТ „Балников – Веселин Балников”, „Аврамов проект” ЕООД, „Идея плюс” ООД и ЕТ „Беас - Люция Декова - Иван Николов”.

Реализацията на проекта подобри условията на обучение и отглеждане за 65% от децата в детските градини и 28% от учениците в Габрово. Преките потребители са 3146 деца и служители в образователните институции, а крайните бенефициенти са 9551 потенциални ползватели на образователни услуги в общината. Енергийно обновени са ОУ „Ран Босилек”, ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Иван Вазов”, СОУ „Отец Паисий”, ЦДГ „Явор” – стара и нова сграда, ЦДГ „Първи юни”, ЦДГ „Радост” – база 1,  ЦДГ „Младост”, ЦДГ „Слънце” – база 1, ЦДГ „Перуника” – база 1,  ОДЗ „Дъга” и ОДЗ „Ран Босилек”.

Слънчева и празнична атмосфера по време на заключителната конференция, внесоха изпълненията на деца от ЦДГ „Перуника”, вокална група „Усмивките на Габрово” и фолклорен ансамбъл „Габровче”.

Галерия на изпълнените обекти


Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Приказка за билките, разказана от екипа на проекта за новото депо в Габрово
20 юни 2013
Габрово посреща гости от Сингапур
20 юни 2013