Определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбраните кмет на Община Габрово и кметове на кметства
№2 / 19.11.2015
Решение 2 107 KB
Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет - Габрово
№3 / 19.11.2015
Решение 3 91 KB
Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет - Габрово
№4 / 19.11.2015
Решение 4 93 KB
Определяне числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет - Габрово
№5 / 19.11.2015
Решение 5 100 KB
Създаване на временна комисия на Общински съвет - Габрово за разработване на проект на нов Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
№6 / 19.11.2015
Решение 6
Определяне поименен състав на постоянна комисия за извършване на проверка за установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
№7 / 19.11.2015
Решение 7 93 KB
Определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/
№8 / 19.11.2015
Решение 8 102 KB
Актуализиране състава на комисията, определена с Решение на Общински съвет - Габрово № 133/25.06.2015 год.
№9 / 19.11.2015
Решение 9 98 KB
Актуализиране състава на комисията, определена с Решение на ОбС – Габрово № 110/28.05.2015 год.
№10 / 19.11.2015
Решение 10 98 KB
Определяне на представители на Община Габрово в търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник
№11 / 19.11.2015
Решение 11 97 KB
Определяне представител на Общински съвет Габрово в Общото събрание на РСО„Централна Стара планина“
№12 / 19.11.2015
Решение 12 123 KB
Определяне представител в Областния съвет за развитие
№13 / 19.11.2015
Решение 13 88 KB
Определяне представител на Общински съвет Габрово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
№14 / 19.11.2015
Решение 14 91 KB