Определяне размера на трудовото възнаграждение на новоизбраните кмет на Община Габрово и кметове на кметства
№2 / 19.11.2015

Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет - Габрово
№3 / 19.11.2015

Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет - Габрово
№4 / 19.11.2015

Определяне числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет - Габрово
№5 / 19.11.2015

Създаване на временна комисия на Общински съвет - Габрово за разработване на проект на нов Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
№6 / 19.11.2015

Определяне поименен състав на постоянна комисия за извършване на проверка за установяване на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
№7 / 19.11.2015

Определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/
№8 / 19.11.2015

Актуализиране състава на комисията, определена с Решение на Общински съвет - Габрово № 133/25.06.2015 год.
№9 / 19.11.2015

Актуализиране състава на комисията, определена с Решение на ОбС – Габрово № 110/28.05.2015 год.
№10 / 19.11.2015

Определяне на представители на Община Габрово в търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник
№11 / 19.11.2015

Определяне представител на Общински съвет Габрово в Общото събрание на РСО„Централна Стара планина“
№12 / 19.11.2015

Определяне представител в Областния съвет за развитие
№13 / 19.11.2015

Определяне представител на Общински съвет Габрово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/
№14 / 19.11.2015

Заседание на Общински съвет № 10 от 27.06.2024 г. Заседание на Общински съвет № 3 от 03.12.2015 г