Въз основа на одобрено проектно предложение по програма „Култура“  Община Габрово, сключи договор с Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово и финансира проект „Познато и непознато Габрово:на фокус“,

Партньори по проекта бяха Регионален исторически музей – гр. Габрово,  ИМКА-Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово.

Целта на проектното предложение бе популяризиране на културно-историческото наследство на Габрово сред местната общност и потребителите на интернет в страната и в чужбина чрез създаване на електронен масив от снимков и фактографски материал, който да бъде включен във виртуален албум на сайта на библиотеката и на електронен носител.

В резултат от изпълнението на проекта бе създаден систематизиран електронен масив от фактографска информация за архитектурните и културно-исторически обекти, включени в предварително изготвени маршрути, а  така също и  актуална колекция от снимки към фонда на отдел „Краезнание“. Доброволци на библиотеката, участващи в проекта, заснеха 55 обекта от културно-историческото и архитектурно наследство на Габрово, движейки се по 7 маршрута. Част от снимките бяха представени във фотоизложба в зала на Художествената галерия „Христо Цокев“, а създаденият виртуален албум е представен на сайта на Библиотеката, както и на 17 училища в Габрово на електронен носител.

 Предоставената, благодарение на проекта информация, ще даде възможност за провокиране на творческите и изследователски умения на младите хора, обогатяване на знанията и придобиване на допълнителни умения за събиране на информация.

Проектът е изпълнен качествено и в сроковете, заложени в договора. Създаденият виртуален албум дава възможност за провокиране на интереса на младите хора, а и не само, към архитектурното и културно-историческо наследство на града ни и стимулиране на неформалното образование на младежите и развитие на гражданската им инициативност.Провокираният от проекта интерес на младежите, участници в проекта, към културно-историческото минало се очаква да доведе и до продължаване на изследователската им работа по други теми, свързани с родния край.

Приет е отчета по проект ART TIDE МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА БОРСА Приключи проекта «Патиланско царство»