Проект: „Приеми ме на село“ – създаване на мрежа от приемни села в България.
Организация- изпълнител: Народно читалище „Просвета-1931“ с. Новаковци
Партньори: Общински съвет по наркотични вещества, Център за обществена подкрепа – Община Габрово, Кметове и Кметски наместници на приемните села, както читалищните дейци от читалищата в селата Зая, Богатово, Байкал, Новаковци и Стоевци.
Стойност: 7300 лв., от които 5351,53 от програма Култура
Описание:
През 2013 г. в с. Новаковци бе поставено началото и пилотно бе осъществена културно-социалната и образователна инициатива „Приеми ме на село”, чиято основна цел е опознаване, съхраняване и популяризиране на българското културното наследство - традиции, занаяти и обичаи, чрез предаване опит и знания между поколенията. „Приеми ме на село” насърчава общуването между представители на различни възрасти, стимулира толерантността, разбирателството, взаимодействието и междукултурния диалог. Разработен бе модел на Приемно село в България, в което млади хора от града /„внучета назаем”/ имаха възможността да се живеят при баби и дядовци „под наем” и да се включат активно в селския живот. Чрез реализирането на различни дейности в рамките на инициативата, младите хора придобиват нови знания и умения, свързани с фолклора, народните занаяти, традиционния бит и култура на българското село и спомагат за популяризиране на културно ни наследство. През 2014 г. инициативата „Приеми ме на село” бе разширена и мултиплицирана, чрез включване на пет приемни села и бе поставено началото на създаване на мрежа от Приемни села в България. Тя бе изцяло насочена към разширяване на достъпа на децата и младите хора до българското културното наследство – фолклор, народни традиции, занаяти и обичаи. Дейностите, които се реализираха в рамките на проекта, бяха в три основни направления: Кулинарно наследство: Приготвяне на традиционни домашни специалитети и запознаване с целия цикъл дейности, свързани с определеното ястие. Например: Дърпана баница – усвояване на умения, свързани с доене на кози, приготвяне на домашно сирене, биене на домашно масло, замесване на тесто и т.н. Приготвянето на обредни хлябове; Записване на автентични народни рецепти; Фолклорни Традиции Изучаване на народни песни и хора; Изучаване и възстановка на местни обичаи и традиции; Работа на терен - изследване, проучване и документиране на интересни факти, свързани с местния бит, традиции и обичаи. Традиционни занаяти - Изучаване на традиционни занаяти – плетачество, предачество, тъкачество, плетене на кошници, изработване на сувенири от природни материали, ковачество и др. Селски бит – запознаване и усвояване на традиционните домашни дейности, запазени и до днес в селския бит - косене на трева, прекопаване на лозе, бране на царевицата, вадене на картофи, водене на добитъка на паша, доене на животни, носене на вода с менци, цепене на дърва за огрев, приготвяне на зимнина и пр. Чрез реализирането на «Приеми ме на село» през 2013 и 2014 г. младежите - участници успяха да се докоснат до същината на най-ценните и изконно български добродетели – трудолюбие, гостоприемство, любов към земята и уважение между хората. Това ни дава основание да вярваме, че има смисъл тази инициатива да достигне до повече хора и вярваме, че сме намерили едно от възможните решения на съвременните проблеми, свързани и с отдалечаването на младите от земята, от нашето културно наследство, традициите, обичаите и всички онези неща, които ни карат да се гордеем, че сме българи.
Резултати:
·         създадена мрежа от Приемни села в България;
·         разработена Стратегия за развитие на „Мрежа Приемни села – България”;
·         50 младежа придобили нови знания и умения, свързани с традициите, бита и занаятите в с. Новаковци и с. Стоевци;
·         проведени 2 кулинарни конкурса, предадени и записани традиционни готварски рецепти и рецепти от традиционната медицина; разучени народни песни и хора, пресъздадени два народни обичая; оформена цветна градина в центъра на селото; документирани интересни факти, свързани с местния бит, традиции и обичаи;
·         създадени основи за подобряване на комуникацията между младите и възрастните хора;
·         популяризиране на регион Габрово, като атрактивна дестинация;
·         проведена една пресконференция с медиите;
·         изработени рекламни материали – 60 тениски;
·         осигурено финансиране извън проекта и изработен един филм ;
·         изработени, отпечатани и разпространени 200 книжки;
·         поддържане страница на проекта във Фейсбук;
·         постигната публичност и популяризация сред обществеността на реализацията на проект „Приеми ме на село”
 
Връзки:
Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014”