Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 14-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Габрово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Габрово, в Центъра за обслужване на граждани, находящ се на пл. “Възраждане” № 3.

Предложението може да видите тук.

Проекто-наредбата може да видите от тук.

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ – Габрово Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Oбщина Габрово