Предложение за първо четене може да видите тук.

Предложение за второ четене може да видите тук.

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Проект за правилник проекти култура