РЕШЕНИЕ  № 245

15.11.2012 год.

 

Създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на чл. 4 и чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие на територията на община Габрово да се създаде доброволно формирование до 40 души за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, като делегирана от държавата дейност на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.

            2. След създаване на доброволното формирование, кметът да изпрати заявление за вписване в регистъра по чл. 47, ал. 1 от Наредбата за доброволните формирования.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 246

15.11.2012 год.

 

Актуализация бюджета на Община Габрово  за 2012 г.

            

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал.2 от  Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема актуализирана Инвестиционна програма на Община Габрово за 2012 г., съгласно приложението, неразделна част от Решението.

2. Приема промяна в приходната част на бюджета  по § 7600 и § 8300, както следва:

 

                                                           бил                             става                      разлика

 

§7600                                   122 486                      1 215 807                 +1 093 321

§8300                                2 048 240                      1 362 230                    - 686 010

 

3. Възлага на Кмета да отрази промените в разходната част произтичащи от т. 1 по бюджетите на съответните разпоредители, дейности и параграфи, съгласно  Единната бюджетна класификация.

 

Приложение: Инвестиционна програма на Община Габрово за 2012 г.

                          Актуализация м. ноември 2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 247

15.11.2012 год.

 

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за закупуване на медикаменти и консумативи  на хемодиализно болни на територията на Община Габрово през 2013 г.

          

            На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

          

            1. В бюджета за 2013 г. на Община Габрово да бъдат заложени финансови средства в размер на 16 000 лева за подпомагане хемодиализно болните на територията на Община Габрово чрез заплащане на медикаменти и консумативи необходими за лечението им.

    

 

РЕШЕНИЕ  № 248

15.11.2012 год.

 

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” – ЕООД, живущи на територията на Община Габрово за 2013 г.

          

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

          

            1. В бюджета за 2013 г. на Община Габрово да бъдат  заложени  финансови средства в размер на 40 000 лв. за индивидуална помощ на лица, отговарящи на критериите утв. с Решение № 34/26.02.2009 г. на Общински съвет Габрово за ползване на услугите в Регионален Хоспис.

            2. Упълномощава Кмета на Община Габрово със Заповед да определя отпускането на индивидуална помощ, на лицата насочени за ползване на услугите, в рамките на средствата по т. 1 от настоящото решение.

                      

 

РЕШЕНИЕ  № 249

15.11.2012 год.

 

Опрощаване на дълг към държавата на Таня Найденова Стоянова

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и във връзка с чл. 98, т. 12 от КРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България да се опрости дълга на Таня Найденова Стоянова.

          2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати комплектованата преписка до компетентните органи, с оглед приключването на същата.

 

Приложения1. Жалба от лицето до Президента на РБ;

2. Декларация за разкриване на данни за семейно и материално

    положение;

3. Декларация за семейно и материално положение;

 4. Удостоверение от МДТ за декларирани данни;

 5. Удостоверение от НАП за декларирани данни;

 6. Удостоверения от НАП за наличие или липса задължения;

 7. Становище на Дирекция „Социално подпомагане” Габрово.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 250

15.11.2012 год.

 

Опрощаване на дълг към държавата на  Полина Петкова Хубанова

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и във връзка с чл. 98, т. 12 от КРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

                                                  

            1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България да се опрости дълга на Полина Петкова Хубанова.

           2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати комплектованата преписка до компетентните органи, с оглед приключването на същата.

 

Приложение1. Молба от лицето до Президента на РБ;

2. Декларация за разкриване на данни за семейно и материално

   положение;

3. Декларация за семейно и материално положение;

4. Въпросник-сведение за семейно положение на длъжника;

5. Удостоверение от МДТ за декларирани данни;

6. Удостоверение от НАП за декларирани данни;

7. Удостоверения от НАП за наличие или липса задължения;

8. Становище на Дирекция „Социално подпомагане” Габрово.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 251

15.11.2012 год.

 

Опрощаване на дълг към държавата на Тошко Николов Шипчанов

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 1, чл. 9, ал. 1 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и във връзка с чл. 98, т.12 от КРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България дълга на лицето Тошко Николов Шипчанов да бъде опростен;

       2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати комплектованата преписка до Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента.

 

Приложения: 1Молба от лицето;

2.      Декларация за разкриване на данни за семейно и материално положение;

3.      Писмо от Дирекция „Местни данъци и такси”-Габрово;

4.      Писмо с информация от Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово с вх. № РД05-01-113#5/29.10.2012 г.

5.      Удостоверение за декларирани данни;

6.      Удостоверение за наличието или липсата на задължения към ТД на НАП.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 252

15.11.2012 год.

 

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на собствениците

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр.62/2010г.), писмо № РД-07-1577/28.08.2012 г. на Общинска служба „Земеделие” – Габрово и протоколно решение номер 1/29.12.2008 на комисия на ОДЗ, ОСЗ, Община Габрово и ДГС – Габрово в състав определен със заповед номер РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Предоставят се на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти по землища, по параграф 27, алинея 2, точка 1 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

 

1. землище Враниловци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

026143

70489/10.04.2012

Н.А.№102/1968

026029

1.000

026208

026212

1.038

0.968

026143

В0652/21.11.1991

1924/13.06.1995

026212

0.968

          -

     -

026143

026201

В1569/31.03.1992

1924/13.06.1995

026208

026210

1.038

2.172

026207

026211

0.058

21.242

037095

037096

70492/11.04.2012

Н.А.№18/1939

037095

037096

1.324

2.264

           -

           -

      -

      -

012028

В0539/04.11.1991

3242/24.02.1997

012043

0.741

012100

0.658

018008

В0162/16.09.1991

1924/13.06.1995

018008

6.620

-

      -

 

2. землище Гъбене

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

060172

Г374/29.02.1992

4008/02.08.1999

060332

3.800

060334

1.878

107015

108014

018003

018006

М059/01.10.1991

4008/02.08.1999

107015

108014

018003

018006

2.000

3.937

3.252

1.193

-

-

-

-

-

-

-

-

 

3. землище Здравковец

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

083148

083101

З-200/16.01.1992

1654/02.03.1995

083148

083101

5.406

1.824

-

-

-

-

083107

083124

З-164/20.12.1991

2428/25.04.1996

083107

083124

3.081

2.734

-

-

-

-

081020

 

074011

074007

096034

099003

З-133/06.12.1991

1654/02.03.1995

081065

081067

074011

074007

096034

099003

3.125

1.772

2.539

1.194

4.000

7.770

081068

081066

-

-

-

-

46.348

4.000

-

-

-

-

 

4. землище Поповци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

078117

70507/18.06.2012

Н.А. №23/1993

078126

1.812

78125

0.721

 

5. землище Копчелиите

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

025033

Ь768/05.02.1992

2245/11.12.1995

025033

0.816

-

-

 

6. землище Гарван

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

027024

В0178/18.09.1991

2214/07.11.1995

027024

0.962

-

-

029002

029003

В0675/22.11.1991

6411/22.05.2012

029014

0.745

029002

029003

1.061

16.923

030056

В0238/23.09.1991

2214/07.11.1995

030076

2.503

030056

13.233

 

7. землище Дебел дял

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

044010

70495/19.04.2012

Н.А.№54/1991

044012

0.416

044011

044013

0.612

0936

082001

3187/26.02.1992

2170/04.10.1995

082011

1.576

082010

1.490

 

8. землище Гръблевци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

007062

ГР327/31.03.1992

3924/10.03.1999

007075

007073

1.476

1.073

007072

007074

007073

3.860

0.085

1.073

007062

ГР210/19.02.1992

3924/10.03.1999

007073

1.073

007072

007074

3.860

0.085

051002

ГР391/04.08.1992

3924/10.03.1999

051051

0.459

051050

5.753

 

9. землище Драгановци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

003001

9207/02.05.2012

Н.А.№28/1995

003010

0.368

003009

0.178

 

10. землище Баланите

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

042039

2224/07.02.1992

6309/18.05.2012

042040

0.386

042042

0.041

 

11. землище Мичковци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

025003

025002

Ь408/03.12.1991

2784/17.06.1996

025003

025002

1.055

2.926

-

-

-

-

027016

027003

Ь1466/13.04.1992

2784/17.06.1996

027016

027022

6.826

2.700

-

027021

-

6.903

020050

Ь17/30.08.1991

2784/17.06.1996

020089

3.303

020090

1.483

015021

Ь764/05.02.1992

2784/17.06.1996

015029

4.000

015030

7.052

 

12. землище Палаузово

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.533.152

14218.198.103

70511/07.08.2012

Н.А.№30/1994

14218.533.152

14218.198.103

3.071

0.139

-

-

-

-

 

13. землище Етъра

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.333.642

1124/04.12.1991

3130/10.12.1996

14218.333.786

1.800

14218.333.28

14218.333.642

0.522

12.572

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 253

15.11.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.504.98, ул. ”Георги Кирков” № 14, гр. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1537 от 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.504.98 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет,точка, петстотин и четири, точка, деветдесет и осем/ по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съответстващ на урегулиран поземлен имот VІІ-87 /седми римско,тире, осемдесет и седем/ от кв. 92 /деветдесет и две/ по действащия ПРЗ на гр. Габрово – ІІ /втори/ етап, І /първа/част, находящ се на ул.”Георги Кирков” № 14, с площ от 299 /двеста  деветдесет и девет/ кв.м., при граници по КК: имоти №№ 14218.504.97; 14218.504.96; 14218.505.95; 14218.504.94; 14218.504.99, заедно с построената в него жилищна сграда 14218.504.98.1, със застроена площ от 61 кв.м., на два етажа., при начална тръжна цена 32 800.00 /тридесет и две хиляди и осемстотин/ лева, без ДДС, в т.ч. 7550.00 лв. за земята и 25 250.00 лв. за сградата.

Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово.

       Жилищната сграда е законно построена и по действащия устройствен план на гр. Габрово е запазена като елемент на застрояване.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

       Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

       2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

     

Приложение: 1. АОС № 1537/26.05.2011 г.

                        2. Скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 254

15.11.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище с. Поповци, общ.Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на  земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот № 108008 /сто и осем хиляди и осем/, находящ се в м.” КОПАКА”, землище с. Поповци с ЕКАТТЕ 57675 /петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет/, общ. Габрово, незастроен, с площ от 0.344 дка. /нула декара и триста четиридесет и четири кв.м./, при граници: имот № 108011- нива за строит., имот № 000193-полски път, имот № 000194-местен път; начин на трайно ползване: храсти; категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с АОС № 1359/08.05.2003 г., при начална тръжна цена 1280.00 /хиляда двеста и осемдесет/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС № 1359/08.05.2003 г.;

                         2. Скица

 

РЕШЕНИЕ  № 255

15.11.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /имот № 046005, находящ се в землище с. Поповци, общ. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ::

 

            1. Отменя т. 11.1 от Раздел І. на Решение № 90 от 03.05.2012 г.

            2. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел 2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т. 6.27: Имот № 046005, землище  Поповци, общ. Габрово.

            3. Да се извърши  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот № 046005 /четиридесет и шест хиляди и пет/, м. „ДИВЕШКИ КРАЧЕЛ” в землището на с. Поповци с ЕКАТТЕ 57675 /петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет/, общ. Габрово, с площ от 2.541 дка /два декара и петстотин четиридесет и един кв.м./, при граници: имоти №№ 000059-населено място, 046003-нива, 046004-нива, 046006-нива, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета. актуван с АОС № 1244 от 09.03.2009 г., при начална тръжна цена 4569.00 /четири хиляди петстотин шестдесет и девет/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            4. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС №  1244/09.03.2009 г.

                        2. Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 256

15.11.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /имот № 046006, находящ се в землище с. Поповци, общ. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Отменя т. 11.2 от Раздел І на Решение № 90 от 03.05.2012 г.

            2. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел 2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т. 6.28: Имот № 046006, землище  Поповци, общ. Габрово.

            3. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот № № 046006 /четиридесет и шест хиляди и шест/, м. „ДИВЕШКИ КРАЧЕЛ” в землището на с. Поповци с ЕКАТТЕ 57675 /петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет/, общ. Габрово, с площ от 2.180 дка /два декара и сто и осемдесет кв.м./, при граници: имоти №№ 000059-населено място, 046005-нива, 046004-нива, 046008-нива, 046007-нива, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с АОС № 1245 от 09.03.2009 г., при начална тръжна цена 3920.00 /три  хиляди деветстотин и двадесет/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            4. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС №  1245/09.03.2009 г.

                        2. Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 257

15.11.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /имот № 046007, находящ се в землище с. Поповци, общ. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Отменя  т. 11.3 от Раздел І на Решение № 90 от 03.05.2012 г.

 

            2. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел 2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т. 6.29:  Имот № 046007 землище  Поповци, общ. Габрово.

            3. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот № 046007 /четиридесет и шест хиляди и седем/, м. „ДИВЕШКИ КРАЧЕЛ” в землището на с. Поповци с ЕКАТТЕ 57675 /петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет/, общ. Габрово, с площ от 1.807 дка /един декар и осемстотин и седем кв.м./, при граници: имоти №№ 000059-населено място, 046006-нива, 046008-нива, 046018-нива, 046009-нива, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с АОС № 1246 от 09.03.2009 г.,  при начална тръжна цена 3249.00 /три хиляди двеста четиридесет и девет/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            4. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС №  1246/09.03.2009 г.

                        2. Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 258

15.11.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /имот № 069213, находящ се в землището на с. Гъбене, общ. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел 2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т. 6.20: Имот № 069213, землище  Гъбене, общ. Габрово.

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот №069213 /шестдесет и девет хиляди и двеста и тринадесет/, м.„ Марков копак” в землището на с. Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово, с площ от 35.125 дка /тридесет и пет декара и сто двадесет и пет кв.м./, при граници: имоти №№ 069093-нива, 069094-нива, 069096-нива, 069172-полски път, 176001-широколист.гора, 176007-просека, 176008-широколист.гора, 000094-полски път, 069167-полски път, 069210-нива, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста (33.515) и четвърта ( 1.610 ), актуван с АОС  № 627 от 26.01.2007 г., при начална тръжна цена на 20 362.00 /двадесет хиляди триста шестдесет и два/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС №  627/26.01.2007 г.

                        2. Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 259

15.11.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, (ПИ 14218.308.260, землище Смирненски, общ. Габрово)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел ІІ.2 Имоти – частна общинска собственост за продажба по реда на чл.35 и учредяване право на строеж по чл.37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т.6.31: Имот с идентификатор 14218.39.260 по кадастралната карта на гр. Габрово, м.”Бутея” в землище Смирненски, общ. Габрово, с площ 2 176 кв.м.

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, актувана с акт за частна общинска собственост № 1502/30.08.2010 г. представляваща имот с кадастрален идентификатор 14218.308.260 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста и осем, точка, двеста и шестдесет) по кадастралната карта на гр.Габрово, м.”Бутея” в землище Смирненски, общ. Габрово, с площ 2 176 кв.м. (две хиляди сто седемдесет и шест кв.м.), категория на земята при неполивни условия – Девета, начин на трайно ползване – Ливада, при граници: имоти с идентификатори 14218.308.268, 14218.308.269, 14218.308.386, 14218.308.216, 14218.308.217, 14218.308.383, при начална тръжна цена 500.00 (петстотин) лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. АОС № 1502/30.08.2010 г.

                       2. Скица.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 260

15.11.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, (ПИ 14218.308.216, землище Смирненски, общ. Габрово)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост  през 2012 г. в раздел ІІ.2 Имоти – частна общинска собственост за продажба по реда на чл.35 и учредяване право на строеж по чл.37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т.6.30: Имот с идентификатор 14218.39.216 по кадастралната карта на гр. Габрово, м. ”Бутея” в землище Смирненски, общ. Габрово, с площ 3 467 кв.м.

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, актувана с акт за частна общинска собственост № 1639/18.10.2012 г. представляваща имот с кадастрален идентификатор 14218.308.216 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста и осем, точка, двеста и шестнадесет) по кадастралната карта на гр.Габрово, м.”Бутея” в землище Смирненски, общ.Габрово, с площ 3 467 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и седем кв.м.), категория на земята при неполивни условия – Девета, начин на трайно ползване – Ливада, при граници: имоти с идентификатори 14218.308.386, 14218.308.217, 14218.308.260, 14218.308.207, 14218.308.218, 14218.308.380, 14218.308.208, 14218.308.383, 02207.605.60, 02207.605.52, 02207.605.51, 02207.605.64, при начална тръжна цена 700.00 (седемстотин) лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. АОС №1639/18.10.2012 г.

                        2. Скица.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 261

15.11.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост,  (ПИ 14218.308.380, землище Смирненски, общ. Габрово)

           

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост  през 2012 г. в раздел ІІ.2 Имоти – частна общинска собственост за продажба по реда на чл.35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т.6.32: Имот с идентификатор 14218.39.380 по кадастралната карта на гр. Габрово, м.”Бутея” в землище Смирненски, общ. Габрово, с площ 2 322 кв.м.

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, актувана с акт за частна общинска собственост № 1503/30.08.2010 г. представляваща имот с кадастрален идентификатор 14218.308.380 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста и осем, точка, триста и осемдесет) по кадастралната карта на гр.Габрово, м.”Бутея” в землище Смирненски, общ.Габрово, с площ 2 322 кв.м. (две хиляди триста двадесет и два кв.м.), категория на земята при неполивни условия – Девета, начин на трайно ползване – Ливада, при граници: имоти с идентификатори 02207.605.51, 14218.308.214, 02207.605.64, 14218.308.3379, 02207.605.60, 14218.308.209, 02207.605.68, 14218.308.216, при начална тръжна цена 500.00 (петстотин) лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. АОС №1503/30.08.2010 г.

                        2. Скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 262

15.11.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Аптека в Първа поликлиника, бул. Трети март № 3)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1506/20.09.2010 г., представляващ Самостоятелен обект (Аптека) с идентификатор 14218.550.133.1.1 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин и петдесет, точка, сто тридесет и три, точка, едно, точка, едно) по кадастралната карта на гр. Габрово, намиращ се на първия етаж в сграда № 1 (Първа поликлиника), разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.550.133, представляващ УПИ І – поликлиника от кв. 5 по действащия план на кв. Дядо Дянко, гр. Габрово – 50 част.

            Предназначение на обекта: За здравни и социални услуги.

            Брой нива на обекта: 1/ едно/.

            Застроена площ на обекта: 245.64 кв.м

            Към обекта принадлежат: Склад в сутерена с площ 20.00 кв.м. и 8.10% идеални части от общите части на сградата.

            Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 1506/20.09.2010 г.

            Сградата е законно построена – строително разрешение № 115 от 16.03.1970 г.

            Начална тръжна цена 124 090 (сто двадесет и четири хиляди и седемдесет) лева без ДДС, в т.ч. 100 840.00 лв. за сграда и 23 250.00 лв. за право на строеж.

            Самостоятелният обект (Аптека) е построен с отстъпено право на строеж върху поземлен имот 14218.550.133 по одобрената и влязла в сила кадастрална карта на гр.Габрово, включен в активите на "ДКЦ  1 - Габрово" ЕООД.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. Схема

                          2. АОС № 1506/20.09.2010 г.                      

 

 

РЕШЕНИЕ  № 263

15.11.2012 год.

 

Продажба на общинско жилище на настанения в него наемател (апартамент № 31, ул. „Зелена ливада” № 10)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ и във връзка с Решение № 193/13.09.2012 г. на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба на общинско жилище, актувано с АОС № 1646/25.10.2012 г., намиращо се в гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 10, представляващ Апартамент № 31 (тридесет и едно), ет. 8 (осем), със застроена площ – 54.50 кв.м. (петдесет и четири кв.м. и петдесет кв.дм.), състоящ се от стая, кухня, коридор, санитарен възел и две тераси, при граници: На същия етаж – 14218.501.648.3.30 (ап.№30) и 14218.501.648.3.32 (ап.№32); Под обекта – 14218.501.648.3.27 (ап.№27); Над обекта – няма, заедно с прилежащото избено помещение №31(тридесет и едно) със светла площ 4.53 кв.м. (четири кв.м и петдесет и три кв.дм.), и 1.058 % (един процент и петдесет и осем хилядни от процента) идеални части от общите части на сградата и заедно с отстъпеното право на строеж. на наемателя Стефка Иванова Маринова, при цена от 23 430 (двадесет и три хиляди четиристотин и тридесет) лева без ДДС, в т.ч. 18 270 лв. за апартамента и 5 160 лв. за право на строеж.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на решението да извърши всички необходими действия предвидени в чл. 25 от НУРУЖННОЖ за правилното и законосъобразно извършване продажбата на жилището.

          

Приложение:1. АОС №1646/25.10.2012 г.

                         2. Схема

 

 

РЕШЕНИЕ  № 264

15.11.2012 год.

 

Продажба на общинско жилище на настанения в него наемател (апартамент №3, бул. „Могильов” № 46)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ и във връзка с Решение №193/13.09.2012 г. на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба на общинско жилище, актувано с АОС №1638/18.10.2012 г., намиращо се в гр. Габрово, бул. „Могильов” № 46, вх.Б, представляващ Апартамент №3 (три), ет.1 (едно), със застроена площ – 70.83 кв.м. (седемдесет кв.м. и осемдесет и три кв.дм.), състоящ се от две стаи, кухня, килер, коридор, санитарен възел и една тераса, при граници: На същия етаж – 14218.501.691.2.2 (ап.№2); Под обекта – няма; Над обекта – 14218.501.691.2.6 (ап.№6), заедно с прилежащото избено помещение № 8 със светла площ 7.05 кв.м. (седем кв.м и пет кв.дм.) и 6.326 % (шест процента и триста двадесет и шест хилядни от процента) идеални части от общите части на сградата и заедно с отстъпеното право на строеж, на наемателите Христина Пръвчева Колева и Петко Светославов Моровяков, при цена от 31 050 (тридесет и една хиляди и петдесет) лева без ДДС, в т.ч. 23 100 лв. за апартамента и 7 950 лв. за право на строеж, като Христина Пръвчева Колева ще придобие и стане собственик на 1/3 (една трета) идеална част от гореописания имот, а Петко Светославов Моровяков ще придобие и стане собственик на 2/3 (две трети) идеални части от гореописания имот.

            Купувачите дължат и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на решението да извърши всички необходими действия предвидени в чл. 25 от НУРУЖННОЖ за правилното и законосъобразно извършване продажбата на жилището.

          

Приложение: 1. Схема

                          2. АОС №1638/18.10.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 265

15.11.2012 год.

 

Продажба на общинско жилище на настанения в него наемател (апартамент №16, ул. „Венец” №14)

          

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ и във връзка с Решение № 193/13.09.2012 г. на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба на общинско жилище, актувано с АОС №1637/18.10.2012 г., намиращо се в гр. Габрово, ул. „Венец” № 14, вх.В, представляващ Апартамент № 16 (шестнадесет), ет.6 (шест), със застроена площ – 78.28 кв.м. (седемдесет и осем кв.м. и двадесет и осем кв.дм.), състоящ се от хол, две спални, кухня, коридор, баня, санитарен възел и една тераса, при граници: На същия етаж – 14218.501.467.3.17 (ап.№17); Под обекта – 14218.501.467.3.13 (ап.№13); Над обекта – няма, заедно с прилежащото избено помещение № 16 със светла площ 4.72 кв.м. (четири кв.м и седемдесет и два кв.дм.) и 1.312 % (един процент и триста и дванадесет хилядни от процента) идеални части от общите части на сградата и заедно с отстъпеното право на строеж, на наемателите Мариела Костадинова Драголова и Пламен Михайлов Драголов, при цена от 33 100 (тридесет и три хиляди и сто лева) без ДДС, в т.ч. 26 330 лв. за апартамента и 6 770 лв. за право на строеж.

            Купувачите дължат и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на решението да извърши всички необходими действия предвидени в чл. 25 от НУРУЖННОЖ за правилното и законосъобразно извършване продажбата на жилището.

          

Приложение:1. АОС №1637/18.10.2012 г.

                         2. Схема

 

 

РЕШЕНИЕ  № 266

15.11.2012 год.

 

Приватизация на 499 броя дялове от “ХЛЕБОЗАВОД” ООД представляващи 19,84%  от капитала на дружеството, чрез публичен търг с явно наддаване

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1,  чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, и чл. 5, във връзка с чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Открива процедура по приватизация на 499 броя дялове от “ХЛЕБОЗАВОД” ООД представляващи 19,84 % от капитала на дружеството със седалище гр. Габрово, адрес на управление: гр. Габрово, ул. ”Н.Войновски” № 146, чрез публичен търг с явно наддаване от 14,00 ч., който да се проведе в Приемна зала на първия етаж в сградата на Община Габрово до ЦИУГ, на 17-я ден от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен вестник”. Предмет на дейност на дружеството: ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, БОЗА И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПОСРЕДНИЧЕСКА, СПЕДИТОРСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,

            2. Търгът да се проведе при следните условия:

            2.1. Начална тръжна цена – 314 829 лв.

            2.2. Стъпка на наддаване- 10 000лв.

            2.3. Депозитът за участие в размер на 40 000 лв, да се внесе  по набирателна  сметка с IBANBG52STSA93003305016910, BIC код на“Банка ДСК” е STSABGSF, не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга.

            Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

            2.4. Тръжната документация ще се получава от следващия ден, след датата на обнародване на това решение в Държавен вестник, в центъра за информация и услуги на гражданите, срещу представяне на документ за внесена такса от 800 лв без ДДС в касата на Общината, но не по-късно от  работния ден предхождащ датата на търга.

            2.5. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на общината в надписан, запечатан, непрозрачен плик, не по-късно от 16.50 ч. на работния ден предхождащ датата на търга.

            2.6. Огледът на активите на дружеството, може да се извършва, след предварителна уговорка и закупуване на тръжната документация, всеки работен ден, но не по късно от 16.00 ч. на работния ден предхождащ датата на търга.

            2.7. Начин на плащане: изцяло на една вноска в деня на сключване на договора или 30 % /тридесет на сто/ от постигнатата цена на търга, се изплащат в деня на сключане на договора, а останалата сума намалена с размера на депозита и увеличена с размера на основния лихвен процент на БНБ за периода  от сключване на договора до деня на плащането, да се изплати в срок до седем месеца, считано от същата дата и разплащане изцяло в левове - без използване на други законови платежни средства.

            3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба на остатъчния дял на „ХЛЕБОЗАВОД” ООД.

            4. Решението да се обнародва в двумесечен срок в Държавен вестник и се публикува в два централни ежедневника и един местен вестник.

            5. Възлага на Кмета на Община Габрово и на Комисията за приватизация да предприеме всички необходими действия съобразно Правилника за дейността на Комисията за приватизация и Комисията за следприватизационен контрол и Решение №136/24.06.2004 г. на  Общински съвет Габрово.

 

Приложение: Копие от протокол от 30.10.2012 г. на решенията на Комисията по

                          приватизация

                          Тръжна документация

                          Проект на договор

                          Информационен меморандум

 

 

РЕШЕНИЕ  № 267

15.11.2012 год.

 

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

 

            На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, както следва:

§ 1. чл. 21, ал. 2 , се изменя и допълва, така:

За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на маси за сервиране пред заведения за хранене и развлечения се събира такса на квадратен метър:

 

 

на ден

за периода

от 01.04 до 30.09

на месец

за периода

от 01.04 до 30.09

на месец

за периода

01.10 до 31.03

ИЦ- ЦГЧ

1.00 лв.

10.00 лв.

1.00 лв.

I-ва зона

0.80 лв.

8.00 лв.

0,80 лв.

Всички останали зони на гр. Габрово и в останалите населени места

0.70 лв.

7.00 лв.

0.70 лв.

 

 

            2. Изменението и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово влиза в сила от 01.01.2013 г.                     

                                 

 

РЕШЕНИЕ  № 268

15.11.2012 год.

 

Възстановяване изплащането на възнаграждението на общинския съветник Димитър Стефанов Димитров

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Възстановява, считано от 01.12.2012 г., изплащането на възнаграждениетона Димитър Стефанов Димитров, което същият получава за изпълнение на задълженията си като общинският съветник.

 

Приложение: Писмо до ОбС Габрово с вх. № РД-05-11-126#1/05.11.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 269

15.11.2012 год.

 

Промяна на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово – първо четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Приема на първо четене изменение на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово, както следва:

 

1.Бил:Чл.12

Чл. 12. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са кметът на община Габрово или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Неправителствени организации могат да съдействат на органите  по ал. 1 на чл. 12 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

          

Става:

Чл. 13. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са кметът на община Габрово или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Неправителствени организации могат да съдействат на органите  по ал. 1 на чл. 13 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

 

            2.Бил:Чл.13

Чл. 13. (1) Контролните органи по чл. 12, ал. 1 от наредбата извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

            1. Установяват самоличността на собственика на куче-компаньон със съдействието на полицията;

            2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на полицията.

(3) При констатирани нарушения по тази наредба контролните органи съставят констативни протоколи и предписания със срокове за отстраняването им.

(4) Нарушенията по настоящата Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на общината.

(5) Въз основа на съставените актове Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(7) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 100 до 1 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 1 000 до 3 000 лв.

(8) При повторно нарушение по тази наредба – глоба с размер от 200 до 2 000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 2 000 до 5 000 лв.

 

          Става:

Чл. 14. (1) Контролните органи по чл. 13, ал. 1 от наредбата извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

            1. Установяват самоличността на собственика на куче-компаньон със съдействието на полицията;

            2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на полицията.

(3) При констатирани нарушения по тази наредба контролните органи съставят констативни протоколи и предписания със срокове за отстраняването им.

(4) Нарушенията по настоящата Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на общината.

(5) Въз основа на съставените актове Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(7) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 100 до 1 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 1 000 до 3 000 лв.

(8) При повторно нарушение по тази наредба – глоба с размер от 200 до 2 000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 2 000 до 5 000 лв.

 

            3.Бил:Чл.14

            Чл. 14. За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Правилника за неговото прилагане, Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, размножават и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово и вътрешното законодателство на Република България.

 

            Става:

            Чл. 15. За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Правилника за неговото прилагане, Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, размножават и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово и вътрешното законодателство на Република България.

          

 

РЕШЕНИЕ  № 270

15.11.2012 год.

 

Промяна на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово – второ четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 79 от АПК и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на второ четене изменение на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово:

 

§ 1. Чл. 12 се изменя в частта на номерацията на члена и визираната препратка, както следва:

Чл. 13. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са кметът на община Габрово или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Неправителствени организации могат да съдействат на органите  по ал. 1 на чл. 13 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

 

            § 2. Чл. 13 се изменя в частта на номерацията на члена и визираната препратка, както следва:

Чл. 14. (1) Контролните органи по чл. 13, ал. 1 от наредбата извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

            1. Установяват самоличността на собственика на куче-компаньон със съдействието на полицията;

            2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на полицията.

(3) При констатирани нарушения по тази наредба контролните органи съставят констативни протоколи и предписания със срокове за отстраняването им.

(4) Нарушенията по настоящата Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на общината.

(5) Въз основа на съставените актове Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(7) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 100 до 1 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 1 000 до 3 000 лв.

(8) При повторно нарушение по тази наредба – глоба с размер от 200 до 2 000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 2 000 до 5 000 лв.

 

            § 3. Чл. 14 се изменя в частта на номерацията на члена, както следва:

            Чл. 15. За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Правилника за неговото прилагане, Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, размножават и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово и вътрешното законодателство на Република България.

2. Наредбата и настоящото и изменение, влизат в сила три дни след обнародването им чрез публикуване в изданието на Общински съвет Габрово – общински бюлетин.