РЕШЕНИЕ  № 271

20.12.2012 год.

 

Определяне годишен размер за такса “битови отпадъци” за 2013 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 14, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Одобрява план-сметките за годишния размер на разходите за 2013 г. съгласно Приложения от № 1 до № 15, които са неразделна част от решението.

 

2. Определя такси за 2013 г. по видове услуги и населени места, както следва:

2.1. На база количество битови отпадъци за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и на база данъчна оценка за поддържане чистота на териториите за обществено ползване само за нежилищни имоти   

 

гр. Габрово- обслужване 12 месеца                                                  

Честота на извозване

- контейнери с обем 4 м3 – средно три  пъти седмично;

- контейнери с обем 1.1 м3  – средно пет пъти седмично;

Сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на

битови отпадъци в депо за ТБО според количеството

на отпадъците и вида на съдовете за съхранение

За 1 брой контейнер с обем  4 м3                                                                     17 000 лв.

За 1 брой контейнер 1.1 м3                                                                                 8 200 лв.

Чистота на териториите за обществено ползване               

на база данъчна оценка                                                                                        1.1 %о

 

2.2. На база  данъчна оценка  на имота

гр. Габрово-обслужване 12 месеца

Честота на извозване

- контейнери с обем 4 м3 – средно четири пъти седмично;

- контейнери с обем 1.1 м3  – ежедневно;

- качета с обем 110 лит. и пластмасови кофи с обем 140 лит. – един път седмично

                                                                                                                      3.1 %о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   1.3 %о

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       0.7 %о

Чистота на териториите за обществено ползване                                        1.1 %о

          

с. Боженци, с. Кметовци, с. Трапезковци, с. Черневци - обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - 6 пъти месечно

                                                                                                                                  5.3 %

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   4,7%о

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       0.6 %о         

          

с. Борики, с.Малини, с.Стойковци, с. Зелено дърво, с. Стомонеци - обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината                                                                           

                                                                                                                      8.9%о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   8.0 %о

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       0.9 %о                     

с.  Драгановци, Драгиевци, с. Новаковци -– обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                 5.2 %о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   4.2 %о         

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       1.0 %о                      

с. Жълтеш - обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                  7.1  %о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   5.8 %о         

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       1.3 %о                      

с. Трънето, с. Дебел дял, с. Камещица, с. Музга, с. Гъбене, с. Борското, с. Смиловци, – обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                  4.8 %о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   3.9 %о         

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       0.9 %о                         

 

с. Кметчета, с. Велковци, с. Междене, с. Мичковци, с. Шарани, с. Банковци,

с. Гръблевци, с. Солари, с. Иванили, с. Спанци, с. Кози рог, с. Влайчовци,

с. Здравковец, с. Ветрово, с. Читаковци, с. Седянковци  – обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                  3.5%о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   2.7 %о         

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       0.8 %о         

 

с.  Киевци, с. Николчoвци, с. Гарвани, с. Пейовци, с. Гергини, с. Рачевци, с. Думници,

с. Гайтани, с. Рязковци - обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                  5.7%о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   4.7 %о              

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       1.0 %о

           

с. Балани, с. Генчoвци, с. Фърговци, с. Богданчовци, с. Орловци, с. Копчелии,

с. Донино, с. Балиновци, с. Стойчовци, с. Лесичарка, с. Костенковци, с. Карали,

с. Раховци

обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                 4.1%о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                3.3%о             

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       0.8 %о

          

с. Яворец - обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                 4.0%о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   3.1%о          

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       0.9 %о                     

с. Михайловци, с. Райновци, с. Стоевци, с. Враниловци, с. Армени - обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                  4.1%о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   3.3%о         

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       0.8 %о                                 

с. Петровци, с. Лоза, с. Златевци, с. Янковци, с. Милковци, с. Чавеи, с. Гледаци,

с. Поповци - обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                  3.9%о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                   3.1 %о         

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                       0.8 %о                     

с.  Ясени, с. Източник, с. Стефаново - обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от годината

                                                                                                                                 10.6%о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                      9.5%о                  

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                         1.1 %о                  

с.  Чарково - обслужване 12 месеца

Честота на извозване

Контейнери с обем 0,8 м3, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - четири пъти месечно

                                                                                                                                 10.5%о

Сметосъбиране и сметоизвозване                                                                      9.1%о                  

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                         1.4 %о

 

3.1. Освобождава изцяло от заплащане на такса „битови отпадъци” за 2013 г. общинските и държавни училища на територията на Община Габрово.

3.2 Освобождава частично със заплащане на 50% от определената такса „битови отпадъци” за 2013 г. Технически университет – Габрово.

4. Освободените средства да се изразходват целево за подобряване на материално-техническата база свързана с подобряване качеството на образователния процес, приоритетно при реконструкция на котелните за отопление с природен газ.

5. Директорите на училища и Ректорът на Технически университет да представят на кмета на община Габрово отчет за целевото разходване на паричните средства в размера на незаплатената такса „битови отпадъци” през м. декември 2013 г.

6. Задължава кмета на община Габрово да представи информация за целевото разходване на паричните средства в размера на незаплатената такса „битови отпадъци” от училищата и Технически университет заедно с предложението за такса „битови отпадъци„ за 2014 година.

 

Приложение: 1. Приложение № 1 - План-сметка за 2013 г. на разходите за дейностите

      сметосъбиране и сметоизвозване и депо за ТБО

                          2. Приложение № 2 - План-сметка за 2013 г. на разходите за дейностите

                              по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в

                              гр. Габрово

                          3. Приложение № 3 – План-сметка – 2013 г. за разходите за

                              сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битовите отпадъци в

                              депо за ТБО за с. Боженци, Кметовци, Трапезковци и Черневци,

                              община Габрово

                          4. Приложение № 4 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

                              сметоизвозване и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

      с. Борики, с. Малини, с. Стойковци, с. Зелено дърво, с. Стомонеци,

      община Габрово

                          5. Приложение № 5 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

                              сметоизвозване и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

                              с. Драгановци, Драгиевци, Новаковци, община Габрово

                          6. Приложение № 6 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

                              сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

      с. Жълтеш, община Габрово

                          7. Приложение № 7 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

                              сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

                              с. Трънето, с. Дебел дял, с. Камещица, с. Музга, с. Гъбене, с. Борското,

                              с. Смиловци, община Габрово

                          8. Приложение № 8 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

      сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

      с. Кметчета, с. Велковци, с. Междене, с. Мичковци, с. Шарани, с.

      Банковци, с. Гръблевци, с. Солари, с. Иванили, с. Спанци, с. Кози рог,

      с. Влайчовци, с. Здравковец, с. Ветрово, с. Читаковци, с. Седянковци,

       община Габрово

                          9.  Приложение № 9 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

                               сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

       с. Киевци, с. Николчoвци, с. Гарвани, с. Пейовци, с. Гергини,

       с. Рачевци, с. Думници, с. Гайтани, с. Рязковци, община Габрово

 10. Приложение № 10 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

       сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

       с. Балани, с. Генчoвци, с. Фърговци, с. Богданчовци, с. Орловци,

       с. Копчелии, с. Донино, с. Балиновци, с. Стойчовци, с. Лесичарка,

       с. Костенковци, с. Карали, с. Раховци, община Габрово

 11. Приложение № 11 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

       сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за с.

       Яворец, община Габрово

 12. Приложение № 12 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

       сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

       с. Михайловци, с. Райновци, с. Стоевци, с. Враниловци, с. Армени,

       община Габрово

 13. Приложение № 13 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

       сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

       с. Петровци, с. Лоза, с. Златевци, с. Янковци, с. Милковци, с. Чавеи,

       с. Гледаци, с. Поповци, община Габрово

 14. Приложение № 14 – План-сметка  за разходите за сметосъбиране,

       сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

       с. Ясени, с. Източник, с. Стефаново, община Габрово

 15. Приложение № 15 – План-сметка за разходите за сметосъбиране,

       сметоизвозване  и обработка на битови отпадъци в депо за ТБО за

       с. Чарково, община Габрово

Приложенията може да видите от тук.

 

РЕШЕНИЕ  № 272

20.12.2012 год.

 

Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - първо четене

 

            На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема на първо четене изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

1. Бил: Чл. 26. /1/ /изм. - Решение № 320/30.11.2006 г./ Постоянните комисии заседават и вземат решения, когато присъстват повече от половината от техните членове. Решенията се приемат по реда на чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА.

/2/ На заседанията на постоянните комисии се води протокол, който се подписва от ръководството на комисията.

/3/ Становищата и предложенията за решения на постоянните комисии се депозират в писмен вид при Председателя на Общинския съвет.

/4/ Докладът на постоянната комисия пред заседанието на Общинския съвет се прави от председателя на комисията. Докладът съдържа изразените различни становища и мнозинството, с което е взето решението.

/5/ Функциите на председателя на комисията при неговото отсъствие се изпълняват от заместник-председателя.

/6/ /отм. – Решение № 222/04.11.2004 г./

/7/ /изм. - Решение № 222/04.11.2004 г./ При изпълнение на своите задължения общинските съветници се приемат с предимство от Кмета, заместник кметовете и общинските служители. Получават информация и достъп до документи свързани с компетенциите им като общински съветници.

Става:

Чл. 26. /1/ /изм. - Решение № 320/30.11.2006 г./ Постоянните комисии заседават и вземат решения, когато присъстват повече от половината от техните членове. Решенията се приемат по реда на чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА.

/2/ На заседанията на постоянните комисии се води протокол, който се подписва от ръководството на комисията.

/3/ Становищата и предложенията за решения на постоянните комисии се въвеждат в „Информационната системата за безхартиено заседание на Общински съвет Габрово“ и се депозират в писмен вид при Председателя на Общинския съвет.

/4/ Докладът на постоянната комисия пред заседанието на Общинския съвет се прави от председателя на комисията. Докладът съдържа изразените различни становища и мнозинството, с което е взето решението.

/5/ Функциите на председателя на комисията при неговото отсъствие се изпълняват от заместник-председателя.

/6/ /отм. – Решение № 222/04.11.2004 г./

/7/ /изм. - Решение № 222/04.11.2004 г./ При изпълнение на своите задължения общинските съветници се приемат с предимство от Кмета, заместник кметовете и общинските служители. Получават информация и достъп до документи свързани с компетенциите им като общински съветници.

 

2. Бил:Чл. 31. /1/ Вносители на материали в Общинския съвет са общинските съветници, Председателят на Общинския съвет, Кметът на Общината и комисиите на Общинския съвет.

/2/ Материалите съдържат:

1. /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ мотиви за предлаганото решение.

2. информация за целесъобразността и законосъобразността на предлаганото решение.

3. информация за съставителя на материала.

4. срока за изпълнение на предлаганото решение и на кого се възлага изпълнението.

5. при решения, свързани с финансиране, се посочва начина на  осигуряване на финансовия ресурс.

/3/ /изм. – Решение № 222/04.11.2004 г./ Материалите се внасят в Общинския съвет до 17.00 часа 13 /тринадесет/ дни преди обявената дата на заседанието на Общинския съвет в писмен вид и на магнитен носител.

/4/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Въз основа на постъпилите материали, Председателският съвет определя дневния ред на предстоящото заседание до 17.00 часа на 10-тия ден преди обявената дата на заседанието на Общинския съвет.

/5/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Материали, внесени от общински съветници и не касаещи организационната работа на съвета  се предоставят на Кмета на Общината за становище.

/6/ /изм. – Решение № 222/04.11.2004 г., изм. с Решение № 320/30.11.2006 г., изм. с Решение № 209/21.10.2010 г./  Общинските съветници могат да получават проекта за дневен ред и материалите за предстоящото заседание 10 дни преди самото заседание на хартиен носител и при поискване на електронен такъв в канцеларията на Общински съвет лично и срещу подпис, както и на посочена от тях електронна поща. Материалите се публикуват и в електронния сайт на Община Габрово.

/7/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Съветниците могат да получават становищата на Постоянните комисии не по-рано от 5 дни преди заседанието.

/8/ Включване в дневния ред на материали, неразгледани в постоянните комисии, става с изрично съгласие на Общинския съвет.

/9/ /изм. – Решение № 222/04.11.2004 г, изм. с Решение № 320/30.11.2006 г./ Вносителят има право да изтегли материала си по всяко време на заседанието на Общинския съвет. С изтеглянето, точката автоматично отпада от дневния ред.

/10/ Когато разглежданите материали се отнасят за дейността на други институции и организации, те задължително се информират и се канят техни представители на заседанието. При необходимост, същите се изслушват.

Става:

Чл. 31. /1/ Вносители на материали в Общинския съвет са общинските съветници, Председателят на Общинския съвет, Кметът на Общината и комисиите на Общинския съвет.

/2/ Материалите съдържат:

1. /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ мотиви за предлаганото решение.

2. информация за целесъобразността и законосъобразността на предлаганото решение.

3. информация за съставителя на материала.

4. срока за изпълнение на предлаганото решение и на кого се възлага изпълнението.

5. при решения, свързани с финансиране, се посочва начина на  осигуряване на финансовия ресурс.

/3/ /изм. – Решение № 222/04.11.2004 г./ Материалите се внасят в Общинския съвет до 17.00 часа 13 /тринадесет/ дни преди обявената дата на заседанието на Общинския съвет в писмен вид и на магнитен носител.

/4/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Въз основа на постъпилите материали, Председателският съвет определя дневния ред на предстоящото заседание до 17.00 часа на 10-тия ден преди обявената дата на заседанието на Общинския съвет.

/5/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Материали, внесени от общински съветници и не касаещи организационната работа на съвета  се предоставят на Кмета на Общината за становище.

/6/ /изм. – Решение № 222/04.11.2004 г., изм. с Решение № 320/30.11.2006 г., изм. с Решение № 209/21.10.2010 г./  Общинските съветници могат да получават проекта за дневен ред и материалите за предстоящото заседание 10 дни преди самото заседание по електронен път, чрез „Информационната система за безхартиено заседание на Общински съвет Габрово“. Материалите се публикуват и в електронния сайт на Община Габрово.

/7/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Съветниците могат да получават становищата на Постоянните комисии по електронен път, чрез „Информационната система за безхартиено заседание на Общински съвет Габрово“, не по-рано от 5 дни преди заседанието.

/8/ Включване в дневния ред на материали, неразгледани в постоянните комисии, става с изрично съгласие на Общинския съвет.

/9/ /изм. – Решение № 222/04.11.2004 г, изм. с Решение № 320/30.11.2006 г./ Вносителят има право да изтегли материала си по всяко време на заседанието на Общинския съвет. С изтеглянето, точката автоматично отпада от дневния ред.

/10/ Когато разглежданите материали се отнасят за дейността на други институции и организации, те задължително се информират и се канят техни представители на заседанието. При необходимост, същите се изслушват.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 273

20.12.2012 год.

 

Одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Габрово за трето тримесечие на 2012 г, съгласно приложена справка

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Одобрява направените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Габрово за трето тримесечие на 2012 г. в размер на 175,00 /Сто седемдесет и пет/ лева.

 

Приложение: Справка

 

 

РЕШЕНИЕ  № 274

20.12.2012 год.

 

Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Габрово за трето тримесечие на 2012 г, съгласно приложена справка

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинския съвет Габрово РЕШИ:

 

            Одобрява направените разходи за командировки на Кмета на Община Габрово за  трето тримесечие на 2012 г.в размер на 161,30 лева /Сто шестдесет и един лев и 30 ст./

 

Приложение: Справка

 

 

РЕШЕНИЕ  № 275

20.12.2012 год.

 

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети

в периода 05 юли 2012 г. – 15 ноември 2012 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема представения отчет относно изпълнение решенията на Общински съвет  Габрово, приети в периода от 05 юли 2012 година  до 15 ноември 2012 година.

 

Приложение: Отчет относно изпълнение решенията на Общински съвет  Габрово,

                          приети в периода от 05 юли 2012 година  до 15 ноември 2012 година

Приложението може да видите от тук.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 276

20.12.2012 год.

 

Създаване на Общински  консултативен съвет по въпросите за младежта

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Създава се Общински консултативен съвет по въпросите на младежта, в състава на който са включени следните представители:

№          по          ред

 

ПРЕДСТАВИТЕЛ

 

 

ИНСТИТУЦИЯ / ОРГАНИЗАЦИЯ

1

Антоанета Янкабакова

ИМКА

2

Анчо Анчев

Комисия по младежта и спорта в Общински съвет

3

Александър Филипов Филипов

МГЕРБ

4

Ваня Димитрова

Център за обществена подкрепа

5

Вера Иванова Пърликова

Областен съвет на БЧК

6

Веселин Стоянов Антонов

ФК"Янтра 1919"

7

Габриела Йосифова

ОСНВ - Община Габрово

8

Габриела Умникова

Секретар ма МКБППМН

9

Д-р Добрин Йорданов Атанасов

Център за неформално образование и културна дейност АЛОС

10

Ива Петкова Съйкова

Сдружение „Артерия“

11

Иван Господинов

БК „Чардафон – Орловец”

12

Иван Калчев

Младежко обединение на БСП

13

Кирил Данов

ГД „Днес“

14

Лена Димитрова Георгиева

Н-к отдел „Активна политика на пазара на труда”

15

Маргарита Стоянова

НЧ „Христо Ботев” – с. Гарван

16

Мариета Терзиева

Сдружение „Мечти и отбори България“

17

Милица Делчева

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

18

Надежда Петкова

НПО „МОГА“

19

Николай Петков

Колоездачен клуб „Исполин“

20

Павел Валентинов Кръстев

МСНВ

21

Пенко Атанасов

Център кариерно ориентиране

22

Росица Йонкова

Сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век“

23

Сашо Сенков

Студентски съвет към ТУ – Габрово

24

Светла Андреева

ПГ по строителство

25

Светла Пенева

Социален диалог 2001

26

Светлозар Стефанов

в-к „100 вести“

27

Светослав Славчев

МНДСВ, младежко театрално студио „Гаргара“

28

Д-р Снежана Дончева

Регионална здравна инспекция

29

Стела Благоева

Журналистическо дружество

30

Христо Мандев

Скаутски туристически клуб

 

Организационен секретар на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта е Габриела  Йосифова.

 

Приложения: 1. Предложение за избор на представител от  институции и

                              неправителствени организации, който е включен в състава на

                              Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта.

            2.  Протокол за определяне на представители от ученическите съвети,

                 които са включени в състава на Общинския консултативен съвет по

                 въпросите за младежта.

            3.  Протокол за определяне на представители от спортните клубове, които

                 са включени в състава на Общинския консултативен съвет по

                 въпросите за младежта.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 277

20.12.2012 год.

 

Допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо четене

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

     

            Приема на първо четене допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, както следва:

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ

 

РАЗДЕЛ V

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

бил:

Чл. 33. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1.      За издаване на скица за недвижим имот:

 

за формат А 4

15.00 лв.

за формат А 3

30.00 лв.

за формат по-голям от А3- кратно на формат А4

не по-малко от 50.00 лв.

 

Срок – 14 дни

 

            2. /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза/

            - таксата за скицата по т. 1 плюс 15.00 лв.

            Срок – 14 дни.

3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца -  5.00 лв.

Срок – 10 дни.   

4. За издаване на удостоверения: за търпимост на строежи; за реално обособени части; за степен на завършеност на строеж – 30.00 лв.

Срок – 14 дни.

5. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - 15.00 лв.

Срок: 14 дни.  

6. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

за документи формат А 4

3.00 лв.

за документи формат А 3

5.00 лв.

 

Срок – 10 дни.

7. За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - павилиони, кабини и други – 50.00 лв.

Срок – 30 дни.   

8. За издаване на разрешение за строеж на РИЕ – 50.00 лв.

Срок – 30 дни.   

9. За издаване на разрешение за разполагане на РИЕ – 20.00 лв.

Срок – 30 дни.

10. За издаване на разрешение за строеж, за основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях както следва:

За обекти:

І категория               – 1000.00 лв.

ІІ категория             –   800.00 лв.

ІІІ категория            –   600.00 лв.

ІV категория            –   400.00 лв.

V категория             -    200.00 лв.

VІ категория            –     50.00 лв.

Срок – 7 дни.

(2) За извършване на бързи услуги по ал. 1, т. 1, 3, 5 и 6 - със срок на изпълнение - 3 дни, таксата се заплаща в троен размер.

          

става:

Чл. 33. (1) Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1.      За издаване на скица за недвижим имот:

 

за формат А 4

15.00 лв.

за формат А 3

30.00 лв.

за формат по-голям от А3- кратно на формат А4

не по-малко от 50.00 лв.

 

Срок – 14 дни

 

            2. /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза/

            - таксата за скицата по т. 1 плюс 15.00 лв.

            Срок – 14 дни.

3. За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 5.00 лв.

Срок – 10 дни.   

4. За издаване на удостоверения: за търпимост на строежи; за реално обособени части; за степен на завършеност на строеж – 30.00 лв.

Срок – 14 дни.

5. За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - 15.00 лв.

Срок: 14 дни.  

6. За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

 

за документи формат А 4

3.00 лв.

за документи формат А 3

5.00 лв.

 

 

Срок – 10 дни.

7. За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия - павилиони, кабини и други – 50.00 лв.

Срок – 30 дни.   

8. За издаване на разрешение за строеж на РИЕ – 50.00 лв.

Срок – 30 дни.   

9. За издаване на разрешение за разполагане на РИЕ – 20.00 лв.

Срок – 30 дни.

10. За издаване на разрешение за строеж, както следва:

За обекти:

І категория               – 1000.00 лв.

ІІ категория             –   800.00 лв.

ІІІ категория            –   600.00 лв.

ІV категория            –   400.00 лв.

V категория             -    200.00 лв.

VІ категория            –     50.00 лв.

Срок – 7 дни.

(2) За извършване на бързи услуги по ал. 1, т. 1, 3, 5 и 6 - със срок на изпълнение - 3 дни, таксата се заплаща в троен размер.

(3) /нова/ За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза/ за узаконяване на незаконно изграден строеж по § 127, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ДВ бр.82 от 26.10.2012г., в сила от 26.11.2012 г./ - таксата на услугата по чл. 33, ал. 1, т. 2 умножена по три.

Срок - 14 дни.

(4) /нова/ За издаване на акт за узаконяване на незаконни строежи - таксата на услугата за издаване на разрешение за строеж, за съответната категория строеж по чл. 33, ал. 1, т. 10, умножена по три.

Срок - 7 дни,

 

В ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА,

ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА

НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

РАЗДЕЛ І

ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРАВА

 

бил:

Чл. 49 /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ (1) За разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти - срок - 30 дни.

1. за жилищни сгради с височина до 10 м и РЗП до 500 м2 и индивидуални гаражи до 2 автомобила – 0.40 лв. на кв.м разгъната застроена площ.

2. за жилищни сгради с височина до 10 м и  РЗП над 500 м2 – 0.60 лв. на кв.м разгъната застроена площ.

3. за жилищни сгради с височина над 10 м. – 0.80 лв. на кв.м разгъната застроена площ.             

4. за производствени и складови сгради и сгради за услуги до 200 кв.м - 0.40 лв. на кв.м разгъната застроена площ.

5. за производствени и складови сгради и сгради за услуги над 200 кв.м  –  0.50 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

6. за офиси, магазини, заведения за хранене и развлечения и други търговски и обслужващи дейности до 200 кв.м и гаражи над 3 автомобила – 0.80 лв. на кв.м разгъната застроена площ. 

7. за офиси, магазини, заведения за хранене и развлечения и други търговски и обслужващи дейности над 200 кв.м – 1.00 лв. на кв.м разгъната застроена площ.      8. за селскостопански постройки, стопански постройки за сезонно ползване и инвентар, второстепенни постройки – 0.50 лв. на кв.м разгъната застроена площ, но не по-малко от 20.00 лв. 

9. за вътрешно преустройство и реконструкция, без промяна на конструкцията – 50% от цената по точки от 1 до 7,но не по-малко от 50 лв.

10. за одобряване на корекции на проекти и частична /до 20 %/ преработка по време на строителството - 20 % от цената за одобряване на основния проект, но не по-малко от  60 лв.

11. за заверяване на екзекутивни проекти – 20 % от цената за одобряване на основния проект, но не по-вече от 100 лв.

12. за проекти за РИЕ – 20 лв.

13. за  линейни обекти:

 

до 50 лин.метра

50 лв.+ 1.5 лв./на лин.м 

от 50 до 500 лин.м.

100 лв.+ 0.5 лв./на лин.м 

над 500 лин.м.

150.00 лв. + 0,20 лв. /на лин.м за всеки метър над 500м.

 

                                  

14. за други благоустройствени обекти –  0.50 лв. на кв.м

15. за съоръжения, в т.ч съоръжения на мобилни оператори – 20.00 лв.на кв. м, но не по-малко от 100.00 лв.   

16. при двуфазно проектиране 60 % от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване на проекти се внася при одобряване на идейния проект, а останалите  40 % при одобряване на техническия или работния проект.

17. за идейни проекти само в част архитектура – 30 % от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване на проекти по т.1 до т.7

(2) /отм. с Решение 239/13.12.2010 г./

(3) Оценка за съответствие на инвестиционни проекти от ОЕСУТ.

Срок – 30 дни

 

1. за обекти от ІІІ-та категория

        300.00 лв.

2. за обекти от ІV-та категория

        200.00 лв.

3. за обекти от V-та категория

        100.00 лв.

4. за огради, стопански постройки и второстепенни постройки /когато се налага изготвяне на проект/

          50.00 лв.

 

 

            (4) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Провеждане на процедури по приемане и одобряване на ПУП за изменение на ЗРП, ПУП за земеделска земя, ПУП в населено място без план:

            1. в границите на гр. Габрово                                        100.00 лв.

            2. в границите на другите населени места                    50.00 лв.

            3. извън границите на населените места                     150.00 лв.

4 /нова – Решение № 147/16.06.2011 г./ По провеждане на процедури по обявяване и одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ по §8 от ПР на ЗУТ – 50.00 лв. за всяка промяна граница на имот, но не повече от 200.00 лв.

            (5) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път /по чл. 192 от ЗУТ/–  50.00 лв.

(6) За регистриране на строежи и въвеждането им в експлоатация

срок – 7 дни.

1. за строежи от ІV категория по чл.137, ал. 1, т.4 от ЗУТ – 300.00 лв.

2. за строежи от V категория по чл.137,ал.1,т.5, буква “а”, “б”, “г”, „д” - 200.00 лв.

            3. за строежи от V категория по чл.137, ал.1, т.5, буква “в”– 100.00 лв.

(7) Установяване на съответствие на строежа със строителните книжа и че подробният план е приложен - срок 3 дни – 50.00 лв.   

            (8) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Разрешение за изработване на подробен устройствен план и допускане на изработване на подробен устройствен план за изменение на действащ план

            1. за изменение на устройствен план когато от одобряване на действащия са

изминали до 5 години – 150.00 лв.

            2. за изменение на устройствен план, когато от одобряване на действащия са

минали повече от 5 години – 100.00 лв.

            3. за земеделска земя – 150.00 лв.

            4. за част от населено място без план – 50.00 лв.

            5.  /отм. с Решение № 147/16.06.2011 г./

            (9) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /по чл.13 от ППЗСПЗЗ/– срок 30 дни – 50.00 лв.

(10) Попълване и заверка на приложение на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ – срок 1 ден – 1.00 лв.

(11) Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа – срок 7 дни – 2.00 лв. на точка.

(12) Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа, когато координатите на точките се придружават от схеми и/или копия от реперни карнети – срок 7 дни – 3.00 лв. на точка.

(13) Предоставяне на списък с координати на подробни точки - срок 7 дни - 0.70 лв. на точка.

(14) Предоставяне на копие от кадастрален план или на част от него в графичен вид/сканиран/ - срок 7 дни – 2.00 лв. на кв.дм, но не по-малко от 10.00 лв.

(15) Издаване на препис-извлечение от регистъра на собствеността/ разписния списък/ към кадастралния план – срок 7 дни – 0.50 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5.00 лв.

            (16) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

                                                                                              срок 14 дни - 15.00 лв.

(17) Предоставяне за ползване на координати на геодезически основни точки – срок 7 дни – 5.00 лв. на точка.

(18) За описание и кота на нивелачен репер – срок 7 дни – 3.00 лв. на репер.

(19) За координати и коти, включително реперни данни на точки от работната геодезическа мрежа на предходни кадастрални планове и планове за прилагане на подробни устройствени планове – срок 7 дни – 3.00 лв. на точка.

(20) За предоставяне копие от кадастрален, регулационен, застроителен или друг план /без данни за собствеността/ в цифров вид на магнитен носител за урбанизирана територия.

1. За гр. Габрово

1.1. до 50 поземлени имота – по 4.00 лв. за всеки поземлен имот.

1.2. от 50 до 200 поземлени имота – 200.00 лв. + по 2.80 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50.

1.3. от 200 до 500 поземлени имота – 620.00 лв. + по 2.40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200.

1.4. от 500 до 1000 поземлени имота – 1340.00 лв. + по 2.00 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500.

1.5. над 1000 поземлени имота – 2340.00 лв. + по 1.60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.

2. За  останалите населени места в общината

2.1. до 50 поземлени имота – по 2.00 лв. за всеки поземлен имот.

2.2. от 50 до 200 поземлени имота – 100.00 лв. + по 1.40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50.

2.3. от 200 до 500 поземлени имота – 310.00 лв. + по 1.20 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200.

2.4. от 500 до 1000 поземлени имота – 670.00 лв. + по 1.00 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500.

2.5. над 1000 поземлени имота – 1170.00 лв. + по 0.80 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.

(21) /отм. с Решение 239/13.12.2010 г./

            (22) /изм. с Решение 239/13.12.2010 г./ За издаване на разрешение за разкопаване на настилки или други общински терени - срок 30 дни - 35.00 лв.

(23) За предоставяне на информация за околната среда  по ЗООС – 2 лв. на страница.

(24) За издаване на разрешение за премахване, преместване и окастряне на дълготрайна дървесна и храстова растителност в частни и общински имоти в регулационните граници на населените места – 5.00 лв.

       (25) /изм. с Решение № 190/13.09.2012 г./ За издаване на разрешение за премахване на дълготрайна дървесна растителност в частни и общински земеделски имоти от поземления фонд

       /нова – Решение № 190/13.09.2012 г./ 1. до 5 броя дървета и до 1 дка лозя – 8.00 лв.

       /нова – Решение № 190/13.09.2012 г./ 2. над 5 броя дървета и над 1 дка лозя – 20.00 лв.

(26) За издаване удостоверение за транспортиране на дървесина – за 1 бр. –  3.00 лв.

(27) За издаване разрешително  за странични ползвания  – 3.00 лв.

(28) За извлечение от  картни листове- за 1 бр. – 5.00 лв.

(29) За извадка и/или данни от лесоустройствен проект за общински гори- за един брой – 5.00 лв.

(30) За издаване на становища по чл. 199 от ЗУТ – 5.00 лв.

            (31) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план –  10.00 лева на вписан документ

            (32) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Изготвяне на обяснителна записка до нотариус за издаване на нотариален акт за собственост –  30.00 лева

            (33) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж

          - 10.00 лева на документ за факти и обстоятелства по промяна собствеността

          - 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за одобрена преработка по време на строителство

            (34) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Презаверка на разрешение за строеж

          - 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за одобрена преработка по време на строителство

            (35) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

- 10.00 лева на паспорт

            (36) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

          - 15.00 лева

 

става:

Чл. 49 /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ (1) За разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти - срок - 30 дни.

1. за жилищни сгради с височина до 10 м и РЗП до 500 м2 и индивидуални гаражи до 2 автомобила – 0.40 лв. на кв.м разгъната застроена площ.

2. за жилищни сгради с височина до 10 м и  РЗП над 500 м2 – 0.60 лв. на кв.м разгъната застроена площ.

3. за жилищни сгради с височина над 10 м. – 0.80 лв. на кв.м разгъната застроена площ.             

4. за производствени и складови сгради и сгради за услуги до 200 кв.м - 0.40 лв. на кв.м разгъната застроена площ.

5. за производствени и складови сгради и сгради за услуги над 200 кв.м  –  0.50 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

6. за офиси, магазини, заведения за хранене и развлечения и други търговски и обслужващи дейности до 200 кв.м и гаражи над 3 автомобила – 0.80 лв. на кв.м разгъната застроена площ. 

7. за офиси, магазини, заведения за хранене и развлечения и други търговски и обслужващи дейности над 200 кв.м – 1.00 лв. на кв.м разгъната застроена площ.      8. за селскостопански постройки, стопански постройки за сезонно ползване и инвентар, второстепенни постройки – 0.50 лв. на кв.м разгъната застроена площ, но не по-малко от 20.00 лв. 

9. за вътрешно преустройство и реконструкция, без промяна на конструкцията – 50% от цената по точки от 1 до 7,но не по-малко от 50 лв.

10. за одобряване на корекции на проекти и частична /до 20 %/ преработка по време на строителството - 20 % от цената за одобряване на основния проект, но не по-малко от  60 лв.

11. за заверяване на екзекутивни проекти – 20 % от цената за одобряване на основния проект, но не по-вече от 100 лв.

12. за проекти за РИЕ – 20 лв.

13. за  линейни обекти:

 

до 50 лин.метра

50 лв.+ 1.5 лв./на лин.м 

от 50 до 500 лин.м.

100 лв.+ 0.5 лв./на лин.м 

над 500 лин.м.

150.00 лв. + 0,20 лв. /на лин.м за всеки метър над 500м.

 

                                  

14. за други благоустройствени обекти –  0.50 лв. на кв.м

15. за съоръжения, в т.ч съоръжения на мобилни оператори – 20.00 лв.на кв. м, но не по-малко от 100.00 лв.   

16. при двуфазно проектиране 60 % от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване на проекти се внася при одобряване на идейния проект, а останалите  40 % при одобряване на техническия или работния проект.

17. за идейни проекти само в част архитектура – 30 % от дължимата цена на услугата за одобряване и съгласуване на проекти по т.1 до т.7

(2) /отм. с Решение 239/13.12.2010 г./

(3) Оценка за съответствие на инвестиционни проекти от ОЕСУТ.

Срок – 30 дни

 

1. за обекти от ІІІ-та категория

        300.00 лв.

2. за обекти от ІV-та категория

        200.00 лв.

3. за обекти от V-та категория

        100.00 лв.

4. за огради, стопански постройки и второстепенни постройки /когато се налага изготвяне на проект/

          50.00 лв.

 

 

            (4) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Провеждане на процедури по приемане и одобряване на ПУП за изменение на ЗРП, ПУП за земеделска земя, ПУП в населено място без план:

            1. в границите на гр. Габрово                                        100.00 лв.

            2. в границите на другите населени места                    50.00 лв.

            3. извън границите на населените места                     150.00 лв.

4 /нова – Решение № 147/16.06.2011 г./ По провеждане на процедури по обявяване и одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ по §8 от ПР на ЗУТ – 50.00 лв. за всяка промяна граница на имот, но не повече от 200.00 лв.

            (5) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път /по чл. 192 от ЗУТ/–  50.00 лв.

(6) За регистриране на строежи и въвеждането им в експлоатация

срок – 7 дни.

1. за строежи от ІV категория по чл.137, ал. 1, т.4 от ЗУТ – 300.00 лв.

2. за строежи от V категория по чл.137,ал.1,т.5, буква “а”, “б”, “г”, „д” - 200.00 лв.

            3. за строежи от V категория по чл.137, ал.1, т.5, буква “в”– 100.00 лв.

(7) Установяване на съответствие на строежа със строителните книжа и че подробният план е приложен - срок 3 дни – 50.00 лв.   

            (8) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Разрешение за изработване на подробен устройствен план и допускане на изработване на подробен устройствен план за изменение на действащ план

            1. за изменение на устройствен план когато от одобряване на действащия са

изминали до 5 години – 150.00 лв.

            2. за изменение на устройствен план, когато от одобряване на действащия са

минали повече от 5 години – 100.00 лв.

            3. за земеделска земя – 150.00 лв.

            4. за част от населено място без план – 50.00 лв.

            5.  /отм. с Решение № 147/16.06.2011 г./

            (9) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии /по чл.13 от ППЗСПЗЗ/– срок 30 дни – 50.00 лв.

(10) Попълване и заверка на приложение на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ – срок 1 ден – 1.00 лв.

(11) Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа – срок 7 дни – 2.00 лв. на точка.

(12) Издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа, когато координатите на точките се придружават от схеми и/или копия от реперни карнети – срок 7 дни – 3.00 лв. на точка.

(13) Предоставяне на списък с координати на подробни точки - срок 7 дни - 0.70 лв. на точка.

(14) Предоставяне на копие от кадастрален план или на част от него в графичен вид/сканиран/ - срок 7 дни – 2.00 лв. на кв.дм, но не по-малко от 10.00 лв.

(15) Издаване на препис-извлечение от регистъра на собствеността/ разписния списък/ към кадастралния план – срок 7 дни – 0.50 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5.00 лв.

            (16) /изм. с Решение № 147/16.06.2011 г./ Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

                                                                                              срок 14 дни - 15.00 лв.

(17) Предоставяне за ползване на координати на геодезически основни точки – срок 7 дни – 5.00 лв. на точка.

(18) За описание и кота на нивелачен репер – срок 7 дни – 3.00 лв. на репер.

(19) За координати и коти, включително реперни данни на точки от работната геодезическа мрежа на предходни кадастрални планове и планове за прилагане на подробни устройствени планове – срок 7 дни – 3.00 лв. на точка.

(20) За предоставяне копие от кадастрален, регулационен, застроителен или друг план /без данни за собствеността/ в цифров вид на магнитен носител за урбанизирана територия.

1. За гр. Габрово

1.1. до 50 поземлени имота – по 4.00 лв. за всеки поземлен имот.

1.2. от 50 до 200 поземлени имота – 200.00 лв. + по 2.80 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50.

1.3. от 200 до 500 поземлени имота – 620.00 лв. + по 2.40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200.

1.4. от 500 до 1000 поземлени имота – 1340.00 лв. + по 2.00 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500.

1.5. над 1000 поземлени имота – 2340.00 лв. + по 1.60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.

2. За  останалите населени места в общината

2.1. до 50 поземлени имота – по 2.00 лв. за всеки поземлен имот.

2.2. от 50 до 200 поземлени имота – 100.00 лв. + по 1.40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50.

2.3. от 200 до 500 поземлени имота – 310.00 лв. + по 1.20 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200.

2.4. от 500 до 1000 поземлени имота – 670.00 лв. + по 1.00 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500.

2.5. над 1000 поземлени имота – 1170.00 лв. + по 0.80 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.

(21) /отм. с Решение 239/13.12.2010 г./

            (22) /изм. с Решение 239/13.12.2010 г./ За издаване на разрешение за разкопаване на настилки или други общински терени - срок 30 дни - 35.00 лв.

(23) За предоставяне на информация за околната среда  по ЗООС – 2 лв. на страница.

(24) За издаване на разрешение за премахване, преместване и окастряне на дълготрайна дървесна и храстова растителност в частни и общински имоти в регулационните граници на населените места – 5.00 лв.

       (25) /изм. с Решение № 190/13.09.2012 г./ За издаване на разрешение за премахване на дълготрайна дървесна растителност в частни и общински земеделски имоти от поземления фонд

       /нова – Решение № 190/13.09.2012 г./ 1. до 5 броя дървета и до 1 дка лозя – 8.00 лв.

       /нова – Решение № 190/13.09.2012 г./ 2. над 5 броя дървета и над 1 дка лозя – 20.00 лв.

       (26) За издаване удостоверение за транспортиране на дървесина – за 1 бр. –  3.00 лв.

(27) За издаване разрешително  за странични ползвания  – 3.00 лв.

(28) За извлечение от  картни листове- за 1 бр. – 5.00 лв.

(29) За извадка и/или данни от лесоустройствен проект за общински гори- за един брой – 5.00 лв.

(30) За издаване на становища по чл. 199 от ЗУТ – 5.00 лв.

            (31) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план –  10.00 лева на вписан документ

            (32) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Изготвяне на обяснителна записка до нотариус за издаване на нотариален акт за собственост –  30.00 лева

            (33) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Вписване на променени факти и обстоятелства в издадено разрешение за строеж

            - 10.00 лева на документ за факти и обстоятелства по промяна собствеността

            - 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за одобрена преработка по време на строителство

            (34) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Презаверка на разрешение за строеж

            - 10% от таксата за разрешение за строеж за съответната категория за одобрена преработка по време на строителство

            (35) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

- 10.00 лева на паспорт

            (36) /нова - Решение № 147/16.06.2011 г./ Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

          - 15.00 лева

(37) /нова/ За разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване на незаконно изградени строежи по § 127, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г./ - цената на услугата по чл. 49, ал. 1 умножена по три.

срок - 30 дни.

(38) /нова/ За издаване на акт за узаконяване на незаконни строежи - таксата на услугата по чл. 33, ал. 1, т. 10 за съответната категория строеж, умножена по три.

срок - 7 дни.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 278

20.12.2012 год.

 

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество – първо четене

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, § 19б от ПЗР на Закона за публично – частното партньорство, във връзка с промените в Закона за общинската собственост /ДВ, бр.45 от 15.06.2012 г. и ДВ, бр. 91 от 20.11.2012 г./ Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

БИЛО: Чл. 1 (3) Наредбата не се прилага при разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

СТАВА: Чл. 1 (3) Наредбата не се прилага, когато е приложим Законът за публично-частното партньорство, както и при разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

 

БИЛО: Чл. (2) В изпълнение на стратегията по ал. 1, Общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

            5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

            6. Обектите по т.5 от първостепенно значение.

СТАВА: Чл. (2) В изпълнение на стратегията по ал. 1, Общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Същата е в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

            5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

            6. Обектите по т. 5 от първостепенно значение.

 

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Раздел І

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ –

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

НОВ: Чл. 13а Спортни обекти и съоръжения – общинска собственост могат да се предоставят за ползване при условия и реда, определени от Общински съвет, съгласно ЗФВС и ППЗФВС.

 

ОТМЕНЯ: Чл. 13а (1)

ОТМЕНЯ: Чл. 13а (2)

ОТМЕНЯ: Чл. 13а (3)

ОТМЕНЯ: Чл. 13а (4)

ОТМЕНЯ: Чл. 13а (5)

 

БИЛО: Чл. 13б. Кметът на Общината може да сключи договор със спортни клубове, със седалище на територията на Община Габрово, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза и вписани в националния регистър на лицензираните спортни организации при Министерство на физическото възпитание и спорта, за използване без заплащане на такса, на спортни и/или туристически обекти, съоръжения и уреди, за тренировъчна и състезателна дейност, съгласно утвърден от Общината график. Спортните клубове подават молба до кмета, която съдържа реквизитите посочени в чл. 13, ал. 2 и ал. 3.

СТАВА: Чл. 13б. Спортните обекти и съоръжения - общинска собственост могат да се предоставят за ползване на лицензирани спортни организации при условията на чл.50а, ал.3 от Закона за  физическото възпитание и спорта.

 

НОВ: Чл. 13д. Финансирането, както и строителството и/или управлението и/или поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – и общинска собственост, може да се извършва чрез публично-частно партньорство при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство, при спазване изискванията на чл. 50б, ал. 2 и ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

 

НОВ: Чл. 13е. Спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм - общинска собственост, могат да се предоставят на концесия за строителство и/или концесия за услуга при условията и по реда на Закона за концесиите, при спазване изискванията на чл. 50в, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта.

 

Раздел ІІ

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩИ –

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

            БИЛО: Чл. 15 (2)  Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от Кмета след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако по закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Провеждането на търговете и конкурсите се извършва по реда на глава шеста от тази Наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от Кмета.

СТАВА :Чл. 15 (2) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от Кмета след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако по закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Провеждането на търговете и конкурсите се извършва по реда на глава шеста от тази Наредба. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от Кмета.

 

Глава четвърта

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Раздел ІІ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

БИЛО: Чл. 67 (2) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява на лица по ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 с решение на Общинския съвет прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, а в останалите случаи безвъзмездното право на строеж се учредява с мнозинство две трети от общия брой съветници.

СТАВА :Чл. 67 (2) Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс на лица по ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 с решение на Общинския съвет прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, а в останалите случаи безвъзмездното право на строеж се учредява без търг или конкурс с мнозинство две трети от общия брой съветници.

 

БИЛО: Чл. 73 (5) Безвъзмездно право на ползване върху нежилищни недвижими имоти - частна общинска собственост може да се учреди на юридически лица за осъществяване на социални, здравни, образователни, културни, спортни и други дейности с нестопански характер, регистрирани по закона за юридическите лица или по закона за закрила и развитие на културата, на юридически лица на бюджетна издръжка и на международни организации и други след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

 

СТАВА:Чл. 73 (5) Безвъзмездно право на ползване върху нежилищни недвижими имоти - частна общинска собственост се учредява без търг или конкурс на юридически лица за осъществяване на социални, здравни, образователни, културни, спортни и други дейности с нестопански характер, регистрирани по закона за юридическите лица или по закона за закрила и развитие на културата, на юридически лица на бюджетна издръжка и на международни организации и други след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 279

20.12.2012 год.

 

Изменение на Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества -първо четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 51а, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Приема на І-во четене изменение на Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, както следва:

 

§ 1. Наименование на наредбата

Било:

„Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”

Става:

„Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”

 

§ 2. Чл. 1, ал. 5

Било:

„(5) Общината не може да участва в търговски дружества като неограниченоотговорен съдружник.”

Става:

(5) Общината не може да участва в търговски дружества като неограниченоотговорен съдружник и отговорността й не може да надвишава размера на дяловото й участие.

 

§ 3. Чл. 1, създава се нова алинея 6, със следния текст

„(6) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала могат да учредяват или да участват в търговски дружества, чиито капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на Закона за публично-частното партньорство, освен в случаите на чл. 51а, ал. 3 от ЗОС.

 

§ 4. Чл. 35, ал. 1

Било:

„(1) Предоставянето за ползване под наем до три години на дълготрайни материални активи се извършва от управителя, съответно ръководните органи на дружеството след провеждане на търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.”

Става:

„(1) Предоставянето за ползване под наем на дълготрайни материални активи се извършва от управителя, съответно ръководните органи на дружеството, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.”

 

§ 5. Чл. 35, създава се нова алинея 4, със следния текст

 „(4) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.”

 

§ 6. Чл. 35, създава се нова алинея 5, със следния текст

„(5) Срокът на договорите сключени по реда на ал. 4, не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен в случаите на прилагане на разпоредбите на Закона за концесиите и Закона за публично частното партньорство.”

 

§ 7. Създава се нов член 36а, със следния текст

Чл. 36а. Търговските дружества с общинско участие в капитала задължително застраховат имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, включително срещу природни бедствия и земетресения;”

 

§ 8. § 1 от Преходни и заключителни разпоредби

Било:

§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 34, ал. 5 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.”

Става:

§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.”

 

 

РЕШЕНИЕ  № 280

20.12.2012 год.

 

Изменение на  транспортната схема на община Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Изменя транспортната схема на Община Габрово, съгласно Приложенията, които са неразделна част от настоящото Решение.

            2. Задължава кмета на Община Габрово да свика извънредно заседание на Комисията по чл. 8 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили за разглеждане на предложението за промяна броя на спирките по маршрутно разписание Габрово – Яворец.

 

Приложения : 1. Протокол от 04.12.2012 год. на Комисията по чл. 8, ал. 2

                                от Наредба 2 от 15.03.2002 г.

                           2. Маршрутни разписания – 7 бр.

Приложението може да видите от тук.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 281

20.12.2012 год.

 

Пряко възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. и чл. 16г, от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

І. Възлага обществен превоз на пътници на Общински пътнически транспорт ЕООД по утвърдени линии от републиканската транспортни схема от квотата на Община Габрово, считано от 1.01.2013 г., за срок от 5 /пет/ години, както следва:

 

1.      Габрово – Свищов   

 

Маршрутно разписание № 7101 с начален час на тръгване от гр.Габрово 8.30 часа. и в 16.00 от гр.Свищов

Разстояние 130 км или 95 хил.км. годишно.

 

2.      Габрово – Велико Търново

 

Маршрутно разписание № 7101 с начален час на тръгване от гр.Габрово 7.30 ч.  и в 9.00 ч.от гр.Велико Търново

Маршрутно разписание № 7102 с начален час на тръгване от гр.Габрово 10.30 ч. и в 12.00 ч. от гр.Велико Търново

Маршрутно разписание № 7103 с начален час на тръгване от гр.Габрово 13.30 ч. и в 15.00 ч. от гр.Велико Търново

 

Маршрутно разписание № 7104 с начален час на тръгване от гр.Габрово 16.30 ч.  и  в 18.00 ч. от гр.Велико Търново

Разстояние 46,6 км или 136 хил.км годишно.

 

3.      Габрово – София     

 

Маршрутно разписание № 7101 с начален час на тръгване от гр.Габрово 6.15 ч. и в 15.00 ч. от гр.София

Маршрутно разписание № 7102 с начален час на тръгване от гр.Габрово 7.15 ч. и в 13.00 ч. от гр.София

Маршрутно разписание № 7201 с начален час на тръгване от гр.Габрово 12.00 ч. и в 17.00 ч. от гр.София

Разстояние 208 км или 411 хил.км годишно.

          

Необходим брой автобуси за Група № I : основни - 5 броя, резервни – 1 брой.

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Габрово да разработи и сключи договор за обществен превоз на пътници, съгласно условията на чл. 16г, ал. 2 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси след влизане в сила на настоящото решение и да внесе същия за сведение в Общински съвет.

 

ІІI. Настоящото решение да се публикува в един местен и един национален ежедневник, съгласно чл. 16г, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси

 

Приложение: 1. Маршрутни разписания – 8 бр.

Приложението може да видите от тук.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 282

20.12.2012 год.

 

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърденaта градска транспортна схема линия № 17 „Русевци - СОУ „Райчо Каролев” - Музей „Дом на хумора и сатирата” - Русевци”

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 17, ал. 4 и ал. 5, чл.19, ал. 1, чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

І. Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдената в градска транспортна схема линия № 17 „Русевци - СОУ „Райчо Каролев” - музей „Дом на хумора и сатирата” – Русевци.

 

ІІ. Определя комисия за провеждането на конкурса и оценка на постъпилите предложения в състав:

Председател:         инж. Климент Кунев – Заместник-кмет на Община Габрово

Членове:                 1. инж.Недялко Ценков – Директор дирекция “ОССД”

2. Кристина Папазова – юрисконсулт в „Правен” при Община Габрово

3. Калин Кинов – Ръководител Общински инспекторат

                                                4. Мария Дянкова – Главен счетоводител

                                                5. Диян Иванов - ст. експерт в отдел “СДЖП”

6. Венцислав Генов – началник областен отдел ”КД-ДАИ” – Габрово

7. Камен Дянков –  началник сектор „Пътна полиция”

8.Представител на браншова организация „Национална транспортна камара”

Резервни членове: Константин Фъртунов – ст.юрисконсулт;

                                  Иван Линков – гл.инспектор ОО „КД-ДАИ” Габрово

                                 

            Заседанията на комисията се считат за редовни, ако на тях присъстват две трети от членовете и. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

 

            ІІІ. Конкурса да се проведе по следните :

 

Критерии и начин на оценка и класиране на кандидатите

за конкурса за разпределение на автобусните линии

 

А. Квалификационни изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 

1. Всички кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 25 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.

2. Моторните превозни превозни средства, с които кандидата ще участва да са от класове А и В. Линията следва да се изпълнява с един брой основен автобус и един брой резервен автобус.

 

Б. Ограничения при изпълнение на превозите:

 

1. Превозите на пътниците да се изпълняват от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и други документи, които се изискват от закона и Наредба № 2 от 15.03.2002 год..

2. Лицензът да бъде издаден на името на лицето по чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.

3.Превозите да се изпълняват съгласно одобреното маршрутно разписание.

 

В. Критерии и начин на оценка на кандидатите:

 

1. Екологичност на превозните средства /максимален брой точки – 10т./. Оценката по този критерий се формира от сбора на точките за всяко отделно превозно средство, разделен на броя на оценяваните превозни средства:

                        1.1 евростандарт 5                                                                                                           10 т.

                        1.2 евростандарт 4                                                                                                 8 т.

                        1.3 евростандарт 3                                                                                                 6 т.

                        1.4 евростандарт 2                                                                                                 4 т.

                        1.5 евростандарт 1                                                                                                  2 т.

                        1.6 без евростандарт                                                                                              1 т.

2. Възраст на превозните средства /максимален брой точки – 15т./ Оценката по този критерий се формира от сбора на точките за всяко отделно превозно средство, разделен на броя на оценяваните превозни средства:

2.1 възраст до 5 год.                                                                                                       15 т.

2.2 възраст от 5 до 10 год.                                                                                             10 т.

2.3 възраст над 10 год.                                                                                          5 т.

3. Цени и социални облекчения /цени с включен ДДС за билет при единично пътуване/.   /максимален брой точки – 10т./

                        3.1 най-ниска цена                                                                                               10 т.

3.2 за второ място                                                                                                  8 т.

3.3 за трето място                                                                                                  6 т.

                        3.4 за всеки следващ по две точки по-малко

4. Оборудване на превозните средства с GPS средства за проследяване /Максималния брой точки по този критерий не може да надвишава броя на необходимите превозни средства за изпълнение на линията/ :

            За всяко оборудвано превозно средство по                                                             10 т.

5. Оборудване на превозните средства за трудноподвижни лица :

            За всяко оборудвано превозно средство по                                                             10 т.

6. Собственост на превозните средства, с които ще се извършва превоза /максимален брой точки – 10т./:

6.1 собственост на превозвача / може и с договор за лизинг/                  10 т.

6.2 наети превозни средства                                                                               5 т.

            7. Общият брой точки за всеки кандидат се определя като сума от получените точки по всички критерии.

8. За класирал се на първо място се счита кандидатът, получил най-голям брой точки и отговарящ на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на МТС.        

 

ІV. Задължава Кмета на Община Габрово да публикува условията на конкурса съгласно решението, по реда на чл. 20 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на превози на пътници с автобуси от 15.03.2002 год. в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение.

 

V. Определя размера на гаранцията за участие в конкурса 500 лв.

 

VI. Определя цена 50.00 лева на документацията за участие в конкурса.

 

I. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на Кмета на община Габрово.

 

Приложение: 1. Маршрутно разписание автобусна линия № 17

                          2. Протокол от 4.12.2012 г. на Комисията по чл. 8, от Наредба № 2 за

                              условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за

                              осъществяване на обществен превоз на пътници, назначена със

                              Заповед № 1223/11.07.2012 г. на Кмета на Община Габрово

Приложението може да видите от тук.

 

РЕШЕНИЕ  № 283

20.12.2012 год.

 

Отмяна на Решение № 216/18.10.2012 г. на Общински съвет  - Габрово и вземане на Решение за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Габрово чрез обществена поръчка

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

І. Отменя свое Решение 216/18.10.2012 г. за възлагане на на обществен превоз на пътници с автобуси по линиите от републиканската транспортна схема от квотата на Община Габрово чрез конкурс.

 

ІІ. Да се проведе обществена поръчка по реда на ЗОП за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените линии от републиканската транспортни схема от квотата на Община Габрово, както следва:

 

            1. Габрово – Бургас        

             Маршрутно разписание № 7101, с разстояние 248,6 км или 181 хил.км годишно

 

2. Габрово – Варна        

Маршрутно разписание № 7101, с разстояние 270,9 км или 200 хил.км годишно.

 

3. Габрово – Варна – Обзор /сезонна от 01.05. до 30.10./

Маршрутно разписание № 7101, с разстояние 335 км или 123 хил.км. годишно.

          

4. Габрово – Плевен      

Маршрутно разписание № 7101,  с разстояние 111,3 км или 81 хил.км годишно.

 

Необходим брой автобуси: основни - 4 броя, резервни – 1 брой.

 

ІІІ. В условията на обществената поръчка да бъдат включени следните изисквания към участниците:

 

1. Превозите на пътниците да се изпълняват от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и други документи, които се изискват от закона и Наредба № 2 от 15.03.2002 год.

2. Лицензът да бъде издаден на името на лицето по чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.

3. Превозите да се изпълняват съгласно маршрутни разписание разработени по  Приложение № 1 към чл. 6, ал.1, т. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.;

4. Моторните превозни превозни средства, с които участника разполага да са от класове II, III и В, с багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.

 

ІV. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши необходимите действия по провеждането на обществената поръчка.

 

V. Дава съгласие Договор № 146 – ОССД – 11/04.04.2011 г. за обществен превоз на пътници, в частта по линии Габрово – Бургас, Габрово – Варна, Габрово – Варна – Обзор, Габрово – Плевен да бъде удължен до приключване на процедурата за избор на изпълнител, но не по – късно от 31.01.2013 г.

 

Приложение: Маршрутни разписания – 4 бр.

Приложението може да видите от тук.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 284

20.12.2012 год.

 

Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - второ четене

 

            На основание чл. 21, ал. 3от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема на второ четене изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

§ 1.Чл. 26, ал. 3 се изменя и допълва така: Становищата и предложенията за решения на постоянните комисии се въвеждат в „Информационната системата за безхартиено заседание на Общински съвет Габрово“ и се депозират в писмен вид при Председателя на Общинския съвет.

§ 2.Чл. 31се изменя така:

1. Ал. 6. се изменя и допълва, като става както следва:

Общинските съветници могат да получават проекта за дневен ред и материалите за предстоящото заседание 10 дни преди самото заседание по електронен път, чрез „Информационната система за безхартиено заседание на Общински съвет Габрово“. Материалите се публикуват и в електронния сайт на Община Габрово.

2. Ал. 7. се изменя и допълва, като става както следва:

Съветниците могат да получават становищата на Постоянните комисии по електронен път, чрез „Информационната система за безхартиено заседание на Общински съвет Габрово“, не по-рано от 5 дни преди заседанието.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 285

20.12.2012 год.

 

Откриване на процедури за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, находящи се в OУ „Ран Босилек”, гр. Габрово, представляващи разливочна за осигуряване на ученическо столово хранене и училищен бюфет за продажба на закуски

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

I. Да се открият процедури за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, находящи се в ОУ “Ран Босилек”, гр. Габрово,

 

1. 1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Ран Босилек”, АОС №381/18.08.1997 г. и Протокол образец 16/20.05.1970 г., идентификатор 14218.501.21.2 по кадастралната карта на гр. Габрово, разположена в западната част на кухненския блок, в ляво от входа за столовата, състояща се от умивалня и кухня, с полезна площ от 76,80 кв.м., с възможност за достъп откъм столовата и самостоятелен достъп от северния вход на сградата, с право на ползване на санитарен възел, с предназначение – разливочна за ученическо столово хранене, за срок до15.06.2017 г..

1. 1. 2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово, при следните задължителни конкурсни условия:

-   Начална конкурсна цена – 135,94 лева /сто тридесет и пет лева и 94 ст./.

     Върху наемната цена не се начислява ДДС.

- Наемателят се задължава да организира ученическо столово хранене съобразно нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и да поддържа утвърден от Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово задължителен асортимент-минимум за групи храни и напитки, определени в ценовата листа.

-  Наемателят е длъжен да предлага кулинарна продукция за ученическо столово хранене, съобразно изискванията на действащия «Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети», изд. «Техника», София. 2002 г.;

-  Предлаганата кулинарна продукция в обекта задължително се съгласува с органите на държавния здравен контрол;

-  Наемателят се задължава да осигурява ежедневно безплатен обеден порцион на минимум 5 (пет) деца от семейства с нисък социален статус по списък, предложен от педагогическия съвет на училището.

           1. 2. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Ран Босилек”, АОС №381/18.08.1997 г. и Протокол образец 16/20.05.1970 г., идентификатор 14218.501.21.2 по кадастралната карта на гр. Габрово, разположен в южната полусутеренна част от сградата на училището, с възможност за достъп откъм столовата и южния вход, представляваща училищен бюфет за продажба на закуски, с полезна площ от 12,20 кв.м., с право на ползване на санитарен възел, за срок до 15.06.2017 г.

1. 2. 1. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, при следните задължителни конкурсни условия:

-   Начална конкурсна цена – 43,43 лева /четиридесет и три лева и 43 ст./.

     Върху наемната цена не се начислява ДДС.

- Наемателят се задължава да организира ученическото хранене съобразно нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и утвърден от Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово задължителен асортимент-минимум за групи храни и напитки, определени в ценовата листа;

-  Наемателят се задължава да осигурява ежедневно минимум 5 /пет/ бр. безплатни закуски за деца от семейства с нисък социален статус по списък, предложен от педагогическия съвет на училището.

II. Задължава директора на ОУ „Ран Босилек”, гр. Габрово да открие процедури за провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем в срок от 1 /един/ месец след влизане в сила на настоящото решение.

          

 

РЕШЕНИЕ  № 286

20.12.2012 год.

 

Продажба на общинско жилище на настанения в него наемател (апартамент № 4, ул. „Мирни дни” № 6)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ и във връзка с Решение №193/13.09.2012 г. на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба на общинско жилище, актувано с АОС №1645 от 24.10.2012 г., намиращо се в гр. Габрово, ул. „Мирни дни” № 6, вх. Б,  представляващо Апартамент № 4 (четири), ет.2 (две), със застроена площ – 61.96 кв.м. (шестдесет и един кв.м. и деветдесет и шест кв.дм.), състоящ се от хол, стая, кухня, коридор, санитарен възел и две тераси, с идентификатор 14218.514.455.5.4 по кадастралната карта на гр.Габрово, при граници: На същия етаж – 14218.514.455.5.5 (ап. № 5); Под обекта – 14218.514.455.5.1 (ап. № 1); Над обекта – 14218.514.455.5.7 (ап. № 7), заедно с прилежащото избено помещение № 4 (четири) със светла площ 3.65 кв.м. (три кв.м и шестдесет и пет кв.дм.) и 0.771 % (седемстотин седемдесет и една хилядни от процента) идеални части от общите части на сградата, построен с отстъпено право на строеж върху общинска земя, на наемателите Катя Петкова Стоянова и Димитър Цветанов Христов, при цена от 26 400 (двадесет и шест хиляди и четиристотин) лева без ДДС, в т.ч. 22 770 лв. за апартамента и 3 630 лв. за право на строеж, като всеки от тях придобие по 1/2(една втора) от правото на собственост върху имота.

            Купувачите дължат и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на решението да извърши всички необходими действия предвидени в чл. 25 от НУРУЖННОЖ за правилното и законосъобразно извършване продажбата на жилището.

          

Приложение: Схема и АОС №1645/24.10.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 287

20.12.2012 год.

 

Продажба на общинско жилище на настанения в него наемател (апартамент № 2, ул. „Найден Геров” № 62)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ и във връзка с Решение № 193/13.09.2012 г. на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба на общинско жилище, актувано с АОС №1651 от 22.11.2012 г., намиращо се в гр. Габрово, ул. „Найден Геров” № 62, представляващ Апартамент №2 (две), ет.1 (едно), със застроена площ – 59.26 кв.м. (петдесет и девет кв.м. и двадесет и шест кв.дм.), състоящ се от две стаи, кухня, коридор, санитарен възел и една тераса, с идентификатор 14218.501.66.2.2 по кадастралната карта на гр.Габрово, при граници: На същия етаж – 14218.501.66.2.1 (ап. № 1) и 14218.501.66.2.3 (ап. № 3); Под обекта – няма; Над обекта – 14218.501.66.2.5 (ап. № 5), заедно с прилежащото избено помещение № 2 (две) със светла площ 3.63 кв.м. (три кв.м и шестдесет и три кв.дм.) и 1.400 % (един процент и четиристотин хилядни от процента) идеални части от общите части на сградата, и заедно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, на наемателите Ганка Милчева Иванова и Клара Исамова Сириева, при цена от 24 100 (двадесет и четири хиляди и сто) лева без ДДС, в т.ч. 20 620 лв. за апартамента и 3 480 лв. за право на строеж, като двамата купувачи ще придобият по 1/2 (една втора) идеална част от правото на собственост върху имота.

            Купувачите дължат и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на решението да извърши всички необходими действия предвидени в чл. 25 от НУРУЖННОЖ за правилното и законосъобразно извършване продажбата на жилището.

          

Приложение: Схема и АОС №1651/22.11.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 288

20.12.2012 год.

 

Определяне статут на Дом за възрастни хора с физически увреждания - Габрово на второстепенен  разпоредител с бюджетни кредити на бюджетна сметка

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Габрово РЕШИ:

                                                                       

1. Утвърждава статут на Дом за възрастни хора с физически увреждания с капацитет 36 места, находящ се на ул. „Митко Палаузов” 19а – Габрово, считано от 01.01.2013 година на второстепенен разпоредители с бюджетни кредити на бюджетна сметка.

2. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички останали необходими действия за изпълнение на Решението в срок до 28.12.2012г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 289

20.12.2012 год.

 

Отпускане на еднократна парична помощ на Грета Христофорова Драголова, необходима за провеждане на лечение, на детето й Даная Ангелова Манолова

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1.   Да се отпусне безвъзмездно на Грета Христофорова Драголова еднократна помощ в размер на 300.00 лв. /триста лева/, които да бъдат изплатени от бюджета на Община Габрово от средствата, предвидени за изплащане на помощи по Решение на Общинския съвет.

2.   Задължава Кметът на Община Габрово да предприеме необходимите действия за изплащане на помощта на Грета Христофорова Драголова в едномесечен срок от приемане на Решението.

 

Приложение: 1. Молба от Грета Христофорова Драголова;

              2. Медицински епикризи на детето;

              3. ЕР на ТЕЛК;

              4. Разходооправдателни документи.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 290

20.12.2012 год.

 

Приемане на Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Габрово, както и отпускане на средства от бюджета на Община Габрово за 2013 г. за обезпечаване работата по същия правилник

 

            На основание чл. 21, ал. 2, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово.

            2. В бюджета за 2013 г. на Община Габрово да бъдат заложени финансови средства в размер на 15 000 лева за финансово подпомагане на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово.

            3. Упълномощава Кмета на Община Габрово със Заповед да сформира комисия за разглеждане на подадените заявления по определените в Правилника критерии.

 

Приложение: Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица живеещи на

                           семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община

                           Габрово

 

 

Приложение към Решение №290/20.12.2012 г.

 

П Р А В И Л Н И К

 

 за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, на територията на Община Габрово със средства, предвидени в бюджета на Община Габрово.

Чл.2. Средствата, за финансово подпомагане се определят за всяка календарна година с бюджета на Община Габрово.

Чл.3 (1). Със средства, предвидени с бюджета на Община Габрово, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и включително чрез ин-витро оплождане, при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;

3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: N97.1/, доказан чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография (ХСГ):

а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/,

б/ едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза,

в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/,

г/ едностранна непроходимост с контралатериална стеноза,

д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза,

е/ състояние след пластика на маточните тръби, най-малко 12 месеца след пластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.

4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация, поради LUFS.

5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: N97.4/.

6. Други форми на безплодие с доказана необходимост от лечение чрез АРТ.

(2). Със средства, предвидени с бюджета на Община Габрово, се финансират:

1. Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,

б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,

в/ други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.

2. АРТ методи /ин витро методики/:

а/ фоликулна пункция под ехоглафски контрол;

б/ класическо ин витро оплождане;

в/ оплождане чрез IСSI;

г/ ин витро на естествен цикъл;

д/ ин витро процедура с донорски материал;

е/ криоконсервация (замразяване) на предимплатационни ембриони;

ж/ ембриотрансфер, вкл. и на замразени ембриони;

з/ инсеминации от партньора или дарител;

и/ ин витро матурация;

й/ тестикуларна и/или епидидимална биопсии /ТеSЕ, РЕSА, МЕSА/, както и имунологична биопсия.

3. Контрол на стимулационния процес чрез:

- ехографски прегледи;

- хормонални изследвания.

(3). Със средства, предвидени с бюджета на Община Габрово, се финансират и следните изследвания и медицински услуги и манипулации:

а/ микробиологични,

б/ спермален анализ,

в/ за трансмисивни инфекции,

г/ кръвно групова принадлежност и резус фактор,

д/ хормонални – контроли и преди КОХС,

е/ на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС,

ж/ други специфични изследвания /генетични, имунологични и др./,

з/ консултации и прегледи при специалисти по акушерство и гинекология и по-специално тесни специалисти, работещи в областта на репродуктивното здраве, медицинската генетика и имунология, ендокринолози, уролози, андролози и др. под;

и/ индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ,

й/ ембриоредукция,

к/ предимплантационна генетична диагностика или скрининг /РGD/РGS/,

л/ овоцитна донация,

м/ ембриодонация,

н/ изследване за проходимост на маточните тръби – хистеросалпингография /ХСГ/,

о/ GIFТ, ZIFТ и др.подобни,

п/ имунологични вливания;

р/ гинекологични операции – лапароскопия, лапаротомия, хистероскопия, комбинирана лапаро и хистероскопия и др. под.

(4) Кандидатстването за финансово подпомагане е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция” /при положение, че не се финансира една и съща процедура/.

(5) Средствата за финансово подпомагане  на семейство или двойка, живееща на семейни начала са в размер до 1000 лв. ( хиляда лева)  годишно.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.

 

Чл.4. Кандидатите, семейства и лица, живеещи на семейни начала трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане:

1. Да са само български граждани, притежаващи постоянен и настоящ адрес на територията на Община Габрово през последните пет години;

2. Да нямат задължения към Община Габрово и данъчни задължения към държавата;

3. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при лицата, живеещи на семейни начала  с декларация (Приложение № 2 към Правилника);

4. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

5. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на наредба № 28 на Министерство на здравеопазването.

Чл.5. Кандидатите за финансово подпомагане подават  следните документи:

1. Заявление за подпомагане по образец(Приложение № 1);

2. Копие на лична карта на заявителката и нейния партньор, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала;

3. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор( Приложение № 3) ;

4. Документи, издадени от съответния компетентен орган удостоверяващи обстоятелствата във връзка с чл. 4, т.2

5. Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а при лицата, живеещи на семейни начала   декларация (Приложение № 2 към Правилника);

6. Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации и извършени процедура или изследвания, като например:

- етапни епикризи,

- документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод,

- документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване на заявлението. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/ за нормоспермия, като е желателно поне едно от  изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Крюгер,

- при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки,

- при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки,

- при неизяснен стерилитет - данни за безплодие в период поне две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации.

-остойностен лечебен план, изготвен от съоветното акредитирано лечебно заведение.

7. Разходно-оправдателен документ (фактура) на името на заявителя издадена в годината през която се кандидатства за финансово подпомагане, издадена от избраното лечебно заведение от заявителя, където е извършена процедурата. Заведението е необходимо да е получило разрешение за дейности по асистирана репродукция, съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето и да има подписан договор за работа с  Център „Фонд за асистирана репродукция". Изключение правят оперативните намеси, за които не е необходимо условието да бъдат извършени в гореспоменатите заведения.

8. Декларация – удостоверяваща, че семейната двойка или съжителстващите на семейни начала, кандидатстващи за финансово подпомагане по правилата на настоящия правилник, не са кандидатствали за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция”, не са одобрени за финансово подпомагане на процедури „ин витро” от ФАР или не кандидатстват за финансиране с общински средства за същата процедура, като тази във ФАР ( Приложение № 4);

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.6.(1)Входираните заявления за финансово подпомагане по този правилник се разглеждат и одобряват от комисия, назначена със заповед на кмета на общината.

(2) Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване, като не се разглеждат заявления на лица, които през текущата година вече са били подпомогнати.

 Чл.7. Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :

1. Разглежда и одобрява искания за финансово подпомагане;

2. Изготвя предложение, чрез председателя на комисията до кмета  за финансово подпомагане на одобрените кандидати;

3.Дава методически указания на граждани, желаещи да ползват възможността за финансово подпомагане.

Чл.8.Комисията ежегодно, в срок до 1 месец след приемане на бюджета обявява  реда, срока и мястото за прием на заявления.

Чл.9. Председателят на комисията, обявява  часа, мястото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по-голям от един месец от изтичане на срока за прием на документи.

Чл.10.(1)3аседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

(2).3аседанията на комисията са закрити.

(З).Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите,  при явно гласуване.

Чл.11.(1) С цел подпомагане дейността на комисията, с право на съвещателен глас в заседанията й могат да участват и се допускат представители на юридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на лечението на безплодието и репродуктивното здраве.

(2). По преценка и при необходимост, в работата на комисията могат да участват и вещи лица - медицински специалисти, с призната специалност „акушерство и гинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит в областта на асистираната репродукция или стерилитета. При необходимост могат да участват и се допускат и други специалисти по конкретни случаи.

(3). Средствата необходими за възнаграждения на лицата по ал. 2 се осигуряват от бюджета на Община Габрово.

Чл. 12.(1). За всеки заявител, чието заявление е включено за разглеждане в дневния ред на заседанието  изготвя преписка.

(2).Преписката се изготвя и представя на комисията от неин член, определен от Председателя на комисията. Преписката следва да съдържа комплекта документи, представени от заявителя, съгласно чл.5 от Правилника.

Чл.13. При непълноти или неясноти в подадените документи, комисията уведомява заявителите в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен срок /не по-голям от месец/ за попълване на празнотите или корекции.

Чл.14. Комисията взема решение по всяка преписка, което съдържа предложение за одобряване или не одобряване на заявителя за финансово подпомагане и размера на финансовата помощ (не повече от 1000 лв).

Чл.15. За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решението по чл.14 и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.

Чл.16. Всеки заявител може да получи достъп до протоколите на комисията и взетите решения, относно собствената си преписка.

Чл.17. В тридневен срок след изготвяне на протокола от всяко заседание, председателят на комисията прави предложение до кмета за предоставяне на финансовата помощ на одобрените заявители.

Чл. 18. Финансовата помощ се изплаща на одобрените заявители чрез банков превод в левове по посочената от тях банкова сметка.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

 

Чл.19. Членовете на комисията, лицата по чл.11 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

 

            Настоящият правилник е приет с Решение № 290 от 20.12.2012 г. на Общински съвет Габрово

Приложение № 1

ДО КМЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

по чл.5, т. 1 от

„ПРАВИЛНИКА за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово”

 

От/трите имена/………………………………………………………………...

 

ЕГН……………………………………………………………………………….

Лична карта №………………………………………………………………….

Издадена от……………………., на ……………………………………………

Постоянен адрес:………………………………………………………………..

Настоящ адрес:......................................................................................................

Адрес за кореспонденция:……………………………………………………..

Телефон за контакт…………………………………………………………….

е-mail:…………………………………………………………………………….

Семейно положение……………………………………………………………

Гражданство…………………………………………………………………….

 

Съпруг/патньор:

/трите имена/………………………………………………………………...

ЕГН……………………………………………………………………………….

Лична карта №………………………………………………………………….

Издадена от……………………., на ……………………………………………

Постоянен адрес:………………………………………………………………..

Настоящ адрес:......................................................................................................

Адрес за кореспонденция:……………………………………………………..

Телефон за контакт…………………………………………………………….

е-mail:…………………………………………………………………………….

Семейно положение……………………………………………………………

Гражданство…………………………………………………………………….

 

Прилагам следните документи:

 

1. Копие на лична карта на заявителката и нейния партньор, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала;

2. Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от лицата,живеещи на семейни начала :

3. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство(Приложение 3):

4. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес за заявителя и съпруга/партньора, издадено от Община Габрово:

5. Удостоверения за липса на задължение към Община Габрово и държавата.

6. Медицинска документация /да се опишат конкретно приложените документи, изследвания и др./

7. Копие на фактура издадена от .......................................

8. При одобрение средствата да ми бъдат преведени по сметка .....................................

……………………………………………………………………………………………….

 

Запознати сме, че за попълване на декларация с невярно съдържание носим отговорност по чл.313 от НК.

 

 

Дата……………………….                                              Заявител …………………………..                                                                                                                  / подпис/

гр………………………….                                  

           Съпруг/партнъор:...........................

                                         / подпис /

                                                                     

Приложение № 2

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.4, т. 3 от

 

„ПРАВИЛНИКА за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово”

 

Подписаните:

………………………………………,ЕГН…………………………………………………….

и

………………………………………,ЕГН…………………………………………………….

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме партньори и живеем на семейни начала.

 

Запознати сме, че за попълване на декларация с невярно съдържание носим отговорност по чл.313 от НК.

 

Дата…………………………                   /трите имена, подпис/………………………..

гр……………………………                    /трите имена, подпис/………………………..

 

Приложение № 3

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.5, т. 3 от

„ПРАВИЛНИКА за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово”

 

Подписаните:

………………………………………,ЕГН…………………………………………………….

и

……………………………………….ЕГН……………………………………………………..

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че не сме в кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен помежду си.

 

Дата…………………………                   /трите имена, подпис/……………...................

гр……………………………                    /трите имена, подпис/………………………...

 

Приложение № 4

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл.5, т.6 от

„ПРАВИЛНИКА за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Габрово

 

Подписаните:

………………………………………,ЕГН…………………………………………………….

и

……………………………………….ЕГН……………………………………………………..

 

ДЕКЛАРИРАМЕ, че към настоящия момент не сме кандидатствали за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция”, не сме одобрени за финансово подпомагане на процедури „ин витро” от ФАР , не кандидатстваме за финансиране с общински средства за същата процедура, като тази във ФАР.

 

Запознати сме, че за попълване на декларация с невярно съдържание носим отговорност по чл.313 от НК.

 

 

Дата……………………….                       /трите имена, подпис/…………………………….

гр…………………………            /трите имена, подпис/…………………………….

 

 

РЕШЕНИЕ  № 291

20.12.2012 год.

 

Предоставяне за безвъзмездно управление на обособена част от сграда – частна общинска собственост, находяща се на ул. Чардафон №17 на Държавна агенция „Архиви” за нуждите на отдел Държавен архив – Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 14, ал. 4 и при условията и реда на чл. 10, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Предоставя за безвъзмездно управление обособена част от сграда - частна общинска собственост, находяща се на ул. Чардафон №17, с идентификатор 14218.515.145.7.11 по кадастралната карта на гр. Габрово, представляваща пет стаи, санитарен възел и сервизно помещение в северното крило, заедно с ½ ид. част от входното фоайе, с обща полезна площ 102,00 кв.м., находящи се на партерния етаж на сградата, за срок до 22.06.2017 г., на Държавна агенция „Архиви”, с Булстат 000697600, адрес ул. Московска №5, София 1000, за нуждите на отдел Държавен архив – Габрово при Дирекция „Регионален държавен архив” – В. Търново, за административна дейност – за изпълнение на функциите, като орган за управление на Националния архивен фонд на територията на Габровска област и предоставяне на административно обслужване на гражданите.

2. Задължава Кмета на Община Габрово в срок от 1 месец след влизане в сила на настоящото решение да предприеме действия по издаване на заповед и предоставяне на управлението на горепосочения имот.      

 

Приложение: 1. Копие от искане вх. ОССД-02-08-1 / 11.04.2012 г. от доц. д-р Мартин

                              Иванов Иванов – Председател на Държавна агенция „Архиви”,

                          2. Удостоверение за наличие или липса на публични задължения към

                              Община Габрово и

                          3. фирмено досие – Булстат.

                                 

 

РЕШЕНИЕ  № 292

20.12.2012 год.

 

Приемане на Правилник за устройството и дейността на ХГ”Христо Цокев” - Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закон за културното наследство, Общински съвет  Габрово РЕШИ:

 

1. Приема така предложеният и съгласуван от Министъра на културата, Правилник за устройството и дейността на ХГ „Христо Цокев” – Габрово, като възлага на Директора на художествената галерия да го доведе до знанието на служителите и за сведение и изпълнение.

 

Приложение: Правилник за устройството и дейността на ХГ”Хр.Цокев”- Габрово

 

 

                                                                       Приложение към Решение 292/20.12.2012 г.

 

 

СЪГЛАСУВАМ,                                                             

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:                                                                            /п/

                                                                                                   /ВЕЖДИ РАШИДОВ/                                          

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА УСТРОЙСТВОТО  И ДЕЙНОСТТА НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ  „ХРИСТО ЦОКЕВ” -  ГР. ГАБРОВО

 

Глава първа.

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл.1 Този правилник урежда устройството и дейността на Художествена галерия град Габрово, община Габрово, област Габрово, наричана за настоящия правилник „галерията”.

            Чл.2 Галерията е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело с познавателна, образователна и естетическа цел на територията на община Габрово.

            Чл.3  Галерията е юридическо лице на бюджетна издръжка на община Габрово, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Решение № 185/26.07.2012 г. на Общински съвет – Габрово.

Чл.4 Галерията e с официално наименование, печат, седалище и адрес- гр. Габрово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 10, област Габрово, създадена с Решение № 81/10.07.1992 г., Протокол № 16 на Общински съвет – Габрово.

            Чл.5 По тематичен обхват галерията е специализирана.

            Чл.6 Ръководството на галерията се осъществява:

1.      административно-организационно – от кмета на община Габрово;

2.      методически – от Министерство на културата;

3.      в научноизследователската дейност – от БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.

 

Глава втора.

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА ГАЛЕРИЯТА

 

Раздел І.

ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ НА галерията

 

Чл.7 (1) Основната дейност на галерията е опазването и представянето на движими културни ценности.

(2) За осъществяване на своята основна дейност галерията осъществява следните функции и задачи:

  1. издирва движими културни ценности, чрез получаване и документиране на информация от различни източници;
  2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности;
  3. извършва идентификация на културни ценности, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност. Идентификацията се извършва по реда на наредбата по чл.34, ал.6 от Закона за културното наследство;
  4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
  5. получава методическа помощ от държавни галерии;
  6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
  7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности - собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им;  

8.     извършва правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на общината, а за възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство - след писмено уведомяване на министъра на културата;

9.     участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;

10.                       организира постоянни и временни експозиции, като  дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;

11.                        включва временно в свои експозиции културни ценности от други галерии, или на физически или юридически лица, както и организира представянето в експозиции на други галерии и лица или съвместни експозиции с тях;

12.                       организира временни експозиции или предоставя временно движими културни ценности от основния си фонд за представяне в чужбина при условията на глава шеста,  раздел VІ от Закона за културното наследство;

13.                       предоставя движими културни ценности за участие във временни експозиции в страната и чужбина по нареждане на министъра на културата;

14.                        осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове;

15.                       извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство;

16.                       подготвя и провежда образователни програми в галерията и други дейности с образователна и възпитателна цел;

17.                       предприема действия за законосъобразното съхраняване на движимите културни ценности във фондовете си, както и за опазването им;

18.                       осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния  фонд на галерията;

19.                       предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по Закона за културното наследство;

20.                       взаимодейства с органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещите – обект на идентификация или в други случаи.

 (3) Галерията може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната й дейност.

Чл. 8 (1) Галерията формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват :

1.за основния фонд - придобитите от галерията и предоставените й за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на нейния тематичен обхват;

 2.за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния й обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния й фонд;

3. за  научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на галерията.

4. за научният архив:

а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;

б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от галерията, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;

в) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в галерията.

Чл. 9(1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на галерията, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.

(2) Отписване на движими културни ценности от галерийните фондове се извършва съгласно чл.32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

 

Раздел ІІ.

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА галерията

 

Чл. 10 Структурата на галерията се определя в зависимост от тематичния й обхват и формираните фондове и включва следните специализирани отдели:

1. „живопис”;

2. „графика”;

3. скулптура”;

4. „приложно изкуство”;

5. фонд „икони”, „пленери”.

Чл.11 (1) Галерията се ръководи от директор.

(2) Правоотношенията на директора на галерията възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват представител на Министерство на културата и двама музейни експерти.

(3) Условията на конкурса се съгласуват с Министерство на културата.

Чл.12(1)Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на галерията:

1. представлява галерията пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2.  управлява средствата на галерията;

3.  осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;

4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на галерията;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;

6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители ;

7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други  нормативни актове .

(2)  Директорът е разпоредител с бюджета на галерията.

Чл. 13 (1) Към галерията функционира фондова комисия, която извършва подбор на галерийните ценности и решава въпроси относно отнасянето им към съответните фондове и сбирки.

(2) Съставът и задачите й се определят със заповед на директора.

Чл. 14 (1) Към галерията функционира Художествено-експертен съвет, който разработва и приема годишния план за цялостната й дейност, прави експертизи и оценки на произведения на изкуството и дава предложения за закупуване на нови творби за фонда на галерията. В състава му са включени галерийни специалисти.

(2) Съставът и задачите му се определят със заповед на директора на галерията.

 

Раздел ІІІ.

ФИНАНСИРАНЕ НА ГАЛЕРИЯТА

 

Чл. 15  Галерията се финансира със средства от:

1.      бюджета на община Габрово;

2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;

3. защитени проекти по международни и национални програми.

 

Раздел ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ГАЛЕРИЯТА

 

Чл.16 Галерията осигуряват дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява  на входа на галерията.

Чл.17 Галерията осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.

Чл.18(1) За индивидуално или групово посещение на галерийна експозиция се заплащат входни билети.

(2)Цените на входните билети са определени  със заповед на  директора, съгласувано с община  Габрово.

(3)Безплатен вход за посещение на експозиция е определен един път седмично, съгласно заповед  на директора на галерията.

(4)Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет, съгласно заповедта по ал.2.

Чл. 19 Работното време на служителите в галерията се определя със заповед на директора.

Чл. 20 (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите от могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2) Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

Параграф единствен. Този правилник се приема на основание чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство  от общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 293

20.12.2012 год.

 

Газоснабдяване на котелните на Административна сграда на Община Габрово, ЦДГ „Мики Маус” и ЦДГ „Мечо Пух”

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Дава съгласие кметът на Община Габрово да поеме задължение чрез сключване на договор за инженеринг (инвестиционно проектиране, строително-монтажни работи и свързаните с тях доставки, монтаж, изпитания и въвеждане в експлоатация) с фирма „Технотерм инженеринг” ЕАД София за преминаване към отопление с природен газ на  административната сграда на Община Габрово, ЦДГ „Мики Маус” и ЦДГ „Мечо Пух”.

            2. В бюджета на Община Габрово за 2013 година да се предвидят средства в размер на 71 520 лв. за осъществяване плащането по договора за инженеринг към фирма „Технотерм инженеринг” ЕАД София.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 294

20.12.2012 год.

 

Подписване на Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг по проект № BG161РО001-1.1.11-0041 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.1-12/2011/038 от 01.03.12 г., с продължителност 24 месеца

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг в размер на 526 249,40 (петстотин двадесет и шест хиляди двеста четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки), представляващи до 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 100 % от общите допустими разходи по проект №BG161РО001-1.1.11-0041 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.1-12/2011/038 от 01.03.12 г., с продължителност 24 месеца.

 

            Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

 

Приложение към Решение № 294/20.12.2012 г.

 

                                                З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

 

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 526 249,40 лв.

 

 

Долуподписаната Таня Венкова Христова, ЕГН.................., л.к. № ..................., изд. от ..................... на ..................г., в качеството си на  Кмет на Община Габрово, ЕИК по БУЛСТАТ: 000215630, пл. “Възраждане” № 3 – Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.1-12/2011/ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” – етап 2, проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово” BG161РО001-1.1.11-0041 по договор № ВG161PO001/1.1-12/2011/038 от 01.03.2012 г., като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 526 249,40 лв. (петстотин двадесет и шест хиляди двеста четиридесет и девет лева и четиридесет стотинки).

 

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  01.05.2014 г.  (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

 

Дата на издаване: ..............................................

 

Място на издаване: гр. Габрово

 

Подпис за издателя: .....................................................................................

 

 

РЕШЕНИЕ  № 295

20.12.2012 год.

 

Подписване на Запис на заповед във връзка с искане за авансово плащане по проект BG161PO001-3.1-03-0028 „Интегриран проект за развитие  на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в Община Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/019 от 23.11.2011 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.10  от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 2 071 962,25 лв. (два милиона седемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и два лева и двадесет и пет стотинки), представляващи до 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, съставляваща 95,55 % от общите допустими разходи по проект BG161PO001-3.1-03-0028 „Интегриран проект за развитие  на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в Община Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/019 от 23.11.2011 г.

 

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие”.

 

    BG14752Q

 

 

 

Приложение към Решение № 295/20.12.2012 г.

 

 

З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

 

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 2 071 962,25 лева

 

 

Долуподписаната Таня Венкова Христова, ЕГН.................., л.к. № ..................., изд. от ..................... на ..................г., в качеството си на  Кмет на Община Габрово, ЕИК по БУЛСТАТ: 000215630, пл. “Възраждане” № 3 – Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, проект „Интегриран проект за развитие  на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в Община Габрово” № BG161PO001-3.1-03-0028  по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/019 от 23.11.2011 г., като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 2 071 962,25 лв. (два милиона седемдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и два лева и двадесет и пет стотинки).

 

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 23.01.2014 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

 

Дата на издаване: ..............................................

 

Място на издаване: гр. Габрово

 

Подпис за издателя: .....................................................................................

 

 

РЕШЕНИЕ  № 296

20.12.2012 год.

 

Застраховане на имоти частна общинска собственост

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от ЗОС и решение на Комисията назначена със Заповед № 1996/22.10.2012 г. на кмета на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Определя следните имоти частна общинска собственост да се застраховат:

- първи етаж от сградата на ул.”Райчо Каролев” № 4;

            - Пет етажна сграда „Битов комбинат” на ул.”Хр.Смирненски”, актувана с АОС № 554/23.04.1998 г., със застроена площ:

- партер-420 кв.м.

- І и ІІ етаж-470 кв.м.

- ІІІ ІV етаж -487 кв.м.

            - ЗОХ „Битов комбинат”, ул.”Хр.Смирненски” № 35 (механа и мази) с АОС № 555/23.04.1998 г., в сутерена на пететажна масивна сграда, със застроена площ 189 кв.м.;

            - Реална част от масивна сграда АОС № 1611/13.06.2012 г., с идентификатор 14218.510.243.1 на ул. ”Радецка” № 18,  състояща се от :

- Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.243.1.3, със застроена площ 148 кв.м., ет.1 с предназначение за офис,

- Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.243.1.4, със застроена площ 148 кв.м., ет.2 с предназначение за офис,

- Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.243.1.5, със застроена площ 148 кв.м., ет.3 с предназначение за офис,

- Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.243.1.6, със застроена площ 148 кв.м., ет.4 с предназначение за офис.

            - Етажи от Административна сграда на пет етажа, находяща се на ул. ”Априловска” № 9:          

- Самостоятелен обект – втори етаж, АОС №1597/02.05.2012 г., с идентификатор 14218.505.672.5.2, със застроена площ 110,09 кв.м., заедно с 11,590% идеални части от общите части на сградата,

- Самостоятелен обект – трети етаж, АОС №1598/03.05.2012 г., с идентификатор 14218.505.672.5.3, със застроена площ 112,01 кв.м., заедно с 11,793% идеални части от общите части на сградата,

- Самостоятелен обект – четвърти етаж, АОС № 1599/03.05.2012 г., с идентификатор 14218.505.672.5.4, със застроена площ 114,05 кв.м., заедно с 12,007 % идеални части от общите части на сградата,

- Самостоятелен обект – пети етаж, АОС № 1600/03.05.2012 г., с идентификатор 14218.505.672.5.5, със застроена площ 114,05 кв.м., заедно с 12,007 % идеални части от общите части на сградата,

- Самостоятелен обект – тавански етаж, АОС № 1601/03.05.2012 г., с идентификатор 14218.505.672.5.7, със застроена площ 104,43 кв.м., заедно с 10,662 % идеални части от общите части на сградата;

            - Посетителски информационен център – Узана – масивна сграда на три етажа, със застроена площ 322 кв.м. с АОС № 279/07.11.2006 г.;

            - Здравен дом – масивна сграда на три етажа в кв. Етъра, АОС № 1238/17.04.2002 г., застроена площ: приземен етаж -116,40 кв.м.; първи и втори етаж – по 130,75 кв.м. за всеки етаж;

- общинската част на „Стоматологичен център 1 - Габрово” ЕООД, както следва:

- сутерена в новата част- гаражи и склад, достъпни от улицата край реката от източната страна;

- първи етаж- от старата част, която е от източната страна на стълбището;

- втори, трети етажи и таван – целите стара и нова част,

с обща площ 674,59 кв.м.

            - изложбена зала за мебели находяща се на ул. „Брянска” № 58  - двуетажна сграда

2. Възлага на кмета на Община Габрово след приемането на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: АОС - 13 бр.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 297

20.12.2012 год.

 

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр. Габрово, представляващи места за разполагане на преместваеми съоръжения

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 110, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за

отдаване под наем на 25 броя места /в пакет/, всяко с площ до 6.00 кв.м. за поставяне на преместваеми съоръжения /павилиони/, по списък Приложение 1 – неразделна част от Решението, съгласно схема за разполагане.

            1.1. Срок за отдаване под наем 10 години

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово, при следните  конкурсни условия:

 

2.1. Задължителни условия:

            2.1. 1. Начална конкурсна цена – определя се по реда на т.8.1. от Тарифа – Приложение 1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

            Върху наемната цена не се начислява ДДС.

2.1.2. В 5-месечен срок от подписване на Договора, Наемателят се задължава да постави или подмени 25 броя спиркозаслона, на местата, посочени в Приложение 1. Допълнително следва да се поставят още 10 броя спиркозаслона на места, посочени от Община Габрово.

Предвиждат се следните елементи:

-съоръжение за чакащи пътници /спиркозаслон/ с места за сядане;
-указателна табела с разписание;
-съд за смет;

-място за инвалидна количка.

2.1. 3. В 6 – месечен срок от подписване на договора Наемателят се задължава да разкрие минимум 25 работни места, които да запази минимум 3 години;

    

2.2. Допълнителни условия:

2.2.1. След изграждането им, Община Габрово придобива безвъзмездно собствеността върху поставените съоръжения /с изключение на павилионите/, която запазва и при предсрочно прекратяване на наемния договор.

            2.2.2. Конкретният вид на спиркозаслоните и павилионите трябва да бъде предложен от участниците и одобрен от главния архитект и ОЕСУТ на Община Габрово.

2.2.3. Съществуващите спиркозаслони се демонтират, извозват и монтират от Наемателя на посочено от Наемодателя място.

2.2.4. Наемателят се задължава да възстанови/ ремонтира за своя сметка частта от тротоарните ивици, разрушени под и в непосредствена връзка с поставянето на преместваемите обекти.

2.2.5. За срока на наемния договор Наемателят се задължава да застрахова за своя сметка и поддържа елементите на градското обзавеждане /в т.ч. и табла за поставяне на афиши там където съществуват/ в зоната на спирките на масовия градски транспорт, където има поставено преместваемо съоръжение за търговска дейност /павилион/ .

2.2.6. За гарантиране изпълнението на т. 2.1.2, при сключване на наемния договор, Наемателят внася гаранция в размер на 30 000 лв., която се възстановява при изпълнение на задължението в пълен обем и в посочения срок. В наемния договор да се включат клаузи за пълно или частично усвояване на гаранцията при неизпълнение на задължението.

 

3. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем в едномесечен срок от решението.

 

Приложение: Приложение 1 – Списък на местата за поставяне на преместваеми

                          съоръжения /павилиони/

 

 

РЕШЕНИЕ  № 298

20.12.2012 год.

 

Допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – второ четене

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет  Габрово РЕШИ:

     

            Приема на второ четене допълнение на разпоредби на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, както следва:

 

§ 1. Чл. 33 се изменя и допълва, като се създават нови ал. 3 и ал. 4, със следния текст:

1. ал. 3. /нова/

За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза/ за узаконяване на незаконно изграден строеж по § 127, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ДВ бр.82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г./ - таксата на услугата по чл. 33, ал. 1, т. 2 умножена по три.

срок - 14 дни.

2. ал. 4 /нова/

За издаване на акт за узаконяване на незаконни строежи - таксата на услугата за издаване на разрешение за строеж, за съответната категория строеж по чл. 33, ал. 1, т.10, умножена по три.

срок - 7 дни,

§2. Чл. 49 се изменя и допълва като се създават нови ал. 37 и ал. 38 със следния текст:

1. ал. 37 /нова/

За разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване на незаконно изградени строежи по § 127, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ДВ бр.82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г./ - цената на услугата по чл. 49, ал.1 умножена по три.

срок - 30 дни.

2.      ал. 38 /нова/

За издаване на акт за узаконяване на незаконни строежи - таксата на услугата по чл. 33, ал. 1, т.10 за съответната категория строеж , умножена по три.

срок - 7 дни.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 299

20.12.2012 год.

 

Безвъзмездно прехвърляне на имоти – общинска собственост, засегнати от трасето на обект: Път III – 5004 „Обход  на град Габрово” на държавата

 

I. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Имоти –  публична общинска собственост, засегнати от обект: Път III – 5004 „Обход  на град Габрово”, описани в Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение се обявяват за частна общинска собственост.

 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34а, ал. 5 от ЗДС, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се прехвърлят безвъзмездно на държавата имотите – частна общинска собственост, описани в Приложение №1 и Приложение №2 неразделна част от настоящото решение, засегнати от трасето на обект: Път III – 5004 „Обход  на град Габрово”.

2. Възлага на кмета на Община Габрово да извърши всички процедури  за правилното  и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

 

Приложение: Приложение №1 - Имоти – публична общинска собственост, засегнати от

                          трасето на обект: Път III – 5004 „Обход  на град Габрово”

                        Приложение №2 - Имоти – частна общинска собственост, засегнати от

  трасето на обект: Път III – 5004 „Обход  на град Габрово”

                                                                                        

 

                       Приложение към Решение №299/20.12.2012 г.

 

                                                                                                 Приложение №1

 

Имоти – публична общинска собственост, засегнати от трасето на обект: Път III – 5004 „Обход  на град Габрово”

 

 

Землище Габрово ЕКАТТЕ 14218 – публична общинска собственост

 

Имот

Обща площ

/дка/

Засегната площ, предоставена на държавата /дка/

1.

14218.53.541

2.430

0.096

2.

14218.55.501

3.104

0.014

3.

14218.96.18

4.400

0.094

4.

14218.96.34

1.150

0.126

5.

14218.97.6

0.984

0.040

6.

14218.136.522

1.220

1.082

7.

14218.136.523

11.020

6.075

8.

14218.303.547

1.450

0.343

9.

14218.305.102

1.040

1.037

10.

14218.522.147

1.300

0.514

11.

14218.304.438

11.270

0.285

12.

14218.207.179

0.758

0.016

13.

14218.520.48

0.671

0.042

14.

14218.520.50

2.150

0.384

15.

14218.521.3

1.500

0.070

16.

14218.521.39

6.560

0.230

17.

14218.521.59

0.590

0.066

18.

14218.522.100

2.800

1.671

19.

14218.522.121

0.430

0.136

20.

14218.522.122

1.190

0.786

21.

14218.522.123

3.090

0.680

22.

14218.522.131

8.840

1.080

23.

14218.522.136

0.363

0.028

24.

14218.524.12

2.180

0.726

25.

14218.524.13

0.950

0.947

26.

14218.524.266

5.350

0.111

27.

14218.525.100

2.660

1.481

28.

14218.525.102

2.110

0.609

29.

14218.525.103

4.740

0.446

30.

14218.550.192

15.920

1.148

31.

14218.550.332

14.900

0.985

 

Обща площ /дка/

117.120

21.348

 

 

Землище Етъра ЕКАТТЕ 99030 – публична общинска собственост

 

Имот

Обща площ

/дка/

Засегната площ, предоставена на държавата /дка/

1.

032002

5.953

0.039

 

Обща площ /дка/

5.953

0.039

 

Землище  Смирненски ЕКАТТЕ 99032 – публична общинска собственост

 

Имот

Обща площ

/дка/

Засегната площ, предоставена на държавата /дка/

1.

177008

5.332

0.138

2.

184002

2.678

0.001

3.

184003

0.660

0.018

4.

190001

6.141

0.176

5.

191001

4.620

1.013

6.

000182

11.406

0.204

7.

000183

0.193

0.062

8.

177013

1.072

0.965

9.

032011

3.261

1.152

10.

000002

1.478

0.224

11.

000007

0.841

0.139

12.

000034

1.708

0.063

13.

037008

1.696

0.003

14.

000155

45.201

4.620

15.

000185

4.853

1.851

16.

000343

696.899

2.051

17.

138001

3.797

1.379

18.

139008

13.168

0.822

19.

172006

1.355

0.399

20.

172009

1.096

0.003

21.

172011

0.529

0.054

22.

176004

7.851

2.258

23.

178007

14.021

0.448

24.

000022

0.168

0.001

25.

000182

11.406

0.027

26.

000337

0.880

0.128

27.

131003

1.791

0.918

28.

131006

0.876

0.166

 

Обща площ /дка/

844.977

19.283

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                           Приложение №2

 

 

Имоти – частна общинска собственост, засегнати от трасето на обект: Път III – 5004 „Обход  на град Габрово”

 

 

Землище Габрово ЕКАТТЕ 14218 – частна общинска собственост

 

Имот

Обща площ

/дка/

Засегната площ, предоставена на държавата /дка/

1.

14218.53.573

2.640

0.393

2.

14218.97.10

4.060

1.020

3.

14218.136.501

1.610

0.263

4.

14218.136.515

0.920

0.673

5.

14218.136.516

1.270

0.295

6.

14218.136.548

1.560

0.622

7.

14218.136.525

0.521

0.027

8.

14218.254.43

0.620

0.620

9.

14218.254.90

2.770

0.307

10.

14218.254.92

0.390

0.062

11.

14218.254.95

0.510

0.510

12.

14218.442.1

16.470

2.415

13.

14218.481.1

7.460

5.151

 

Обща площ /дка/

40.801

12.358

 

Землище Етъра ЕКАТТЕ 99030 – частна общинска собственост

 

Имот

Обща площ

/дка/

Засегната площ, предоставена на държавата /дка/

1.

030013

17.222

1.413

2.

030019

3.962

1.309

3.

030029

3.423

1.513

4.

030031

2.114

0.927

5.

030039

1.869

0.708

6.

032003

0.160

0.134

 

Обща площ /дка/

28.75

6.004

 

 

Землище  Смирненски ЕКАТТЕ 99032 – частна общинска собственост

 

Имот

Обща площ

/дка/

Засегната площ, предоставена на държавата /дка/

1.

260001

10.010

1.767

2.

177003

1.248

0.755

3.

177004

0.959

0.959

4.

177009

1.918

0.067

5.

172004

2.000

0.174

6.

172010

1.141

0.669

7.

174002

1.573

0.578

8.

176005

1.024

0.995

9.

130006

3.106

0.890

10.

130007

3.568

1.197

 

Обща площ /дка/

26.547

8.051

 

 

РЕШЕНИЕ  № 300

20.12.2012 год.

 

Изграждане на паметник на Васил Левски в централната градска част на гр. Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Отменя Решение № 57 от 08.03.2012 г.

            2. Приема скалния венец пред хотел Балкан, разположен в УПИ І - за озеленяване в кв.143 по плана на ЦГЧ – запад на гр. Габрово като място за изграждане на художествена пластична композиция, тематично обвързана с Васил Левски.

            3. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите съгласувателни процедури с Министерство на културата, предвидени в Закона за устройство на територията.

            4. Възлага на Кмета на общината след получаване на положително становище от Министерство на културата, да организира и проведе национален конкурс, средствата за който да се заложат в Бюджет – 2013 г.

          

 

РЕШЕНИЕ  № 301

20.12.2012 год.

 

Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод, заедно с необходимия сервитут, част от подобект «Източен водопровод клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с.Буря – с. Добромирка», в частта му, преминаваща през общински поземлен фонд, извън границите на урбанизираната територия на община Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и чл. 25, ал. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 112 от Закона за водите, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Дава предварително съгласие, за учредяване право на прокарване на водопровод, заедно с необходимия сервитут, част от подобект «Източен водопровод клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка», етернит, с диаметър 546 мм. и дължина ~ 33 000 метра, с инвеститор Община Севлиево, в частта от водопровода, преминаваща извън границите на урбанизираната територия на община Габрово, през общински поземлен фонд - частна и публична собственост, в т.ч.имоти с начин на трайно ползване пасища мери, земеделски земи, пътища и други земеделски имоти, намиращи се в землищата на с. Гъбене, с. Драгановци, с.Яворец и с.Здравковец и собственост на Община Габрово.

2. Срокът на предварителното съгласие е 18 месеца от влизане в сила на настоящото решение.

3. Неразделна част от настоящото решение е схема на трасето на водопровода в

М 1:50000.

 

Приложение: - схема на трасето на водопровода М 1:50 000

              - техническо задание за проектиране  /за сведение /

              - техническо задание за изработване на ПУП-ПП  /за сведение/         

 

 

 

Заседание на Общински съвет № 6 от 28.03.2024 г. Заседание на Общински съвет № 1 от 08.01.2013 г.