РЕШЕНИЕ  № 241

25.10.2012 год.

 

Изменение на Решение № 39/08.03.2012 г. на ОбС Габрово във връзка със Запис на заповед по проект № BG161РО001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в Община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ No.BG161РО001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

                                                            

Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише нова Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 1 750 000,00 лв. (един милион седемстотин и петдесет хиляди лева), представляващи до 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 85 % от общите допустими разходи по проект № BG161РО001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в Община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

 

Било е: Срокът за предявяване за плащане – до 20.08.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ)

 

Става: Срокът за предявяване за плащане – до 31.10.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ)

 

Приложение:  Запис на заповед

 

 

Приложение към Решение № 241/25.10.2012 г.

 

З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

 

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 1 750 000,00 лв.

(посочва се цифром стойността и валутата на аванса).

 

Долуподписаната Таня Венкова Христова, ЕГН .................................., л.к. № ...................., изд. от МВР – .....  г., в качеството си на  КМЕТ на Община Габрово, ЕИК по БУЛСТАТ: 000215630, пл. “Възраждане” № 3, – Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, проект BG161PO001-1.1.09-0039 “Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” по договор BG161PO001/1.1-09/2010/006 от 13.12.2010 г, като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 1 750 000,00 лв, (един милион седемстотин и петдесет хиляди лева) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на аванса).

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до 31.10.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

 

Дата на издаване: ..........................

 

Място на издаване: гр. Габрово

 

Подпис за издателя: .....................................................................................

 

 

РЕШЕНИЕ  № 242

25.10.2012 год.

 

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на“Общинска банка” АД

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка”АД, гр. София – Лена Георгиева, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 12.11.2012 г. от 10.00 ч., часа в заседателната зала на централно управление на банката в гр.София, ул. Врабча № 6, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. З от ТЗ, на 28.11.2012 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, както следва:

 

1.1.           По т.1 – Приемане на Заключение на извършената тройна оценителска експертиза по акт за назначаване на вещи лица № 20120807165438/13.08.2012 г. и Експертиза за оценка на непарична вноска по акт за назначаване № 20120720131859/24.07.2012 г .

 

Проект за решение:

1. Приема изготвеното съгласно акт за назначаване на вещи лица №20120807165438/13.08.2012 г. заключение на извършената тройна оценителска експертиза, изготвена по молба на акционера Застрахователно акционерно дружество „ОЗК-Застраховане“ АД. Заключението е правилно и обективно и отразява точно стойността на недвижимия имот, предмет на непаричната вноска.

2. Приема изготвената съгласно акт за назначаване № 20120720131859/24.07.2012 г. експертиза за оценка на непарична вноска, изготвена по молба на акционера Столична община. Заключението е правилно и обективно и отразява точно стойността на недвижимия имот, предмет на непаричната вноска.

 

–                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

1.2.           По т.2 – Увеличаване на капитала на Общинска банка АД.

 

Проект за решение:

 

–                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, съгласно описания проект за решение в поканата за свикване на извънредно общо събрание, приложение към настоящото решение.

 

1.3.         По т.3 – Промени в Устава на Общинска банка АД.

 

Проект за решение:

 

–                    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, съгласно описания проект за решение в поканата за свикване на извънредно общо събрание, приложение към настоящото решение.

 

2. Задължава представителя на Община Габрово – Лена Георгиева, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината, отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

 

Приложение: Покана.

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 243

25.10.2012 год.

 

Изменение на Решение 60 от 05.04.2012 г. и Решение № 129 от 14.06.2012 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише нова Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 260 718.63 лева (Двеста и шестдесет хиляди седемстотин и осемнадесет лева и шестдесет и три стотинки), представляващо 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, съставляващо 95% от общите допустими разходи по проект BG161PO001-1.4.06-0037 „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4.-06/2010/039  от от 03.06.2011 г.

 

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие”.

 

Било е: Срокът за предявяване за плащане – до 3.02.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

 

Става: Срокът за предявяване за плащане - до 3.08.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

 

Приложение: Запис на заповед

 

 

Приложение към Решение 243/25.10.2012 г.

 

                                                З А П И С  Н А  З А П О В Е Д

 

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата: 260 718.63лв.

(посочва се цифром стойността и валутата на аванса).

 

Долуподписаният/ата (трите имена на лицето, представляващо кандидата) ..............................................................................., ЕГН.................., л.к. № ....................., изд. от ..................... на ..................г., в качеството си на  ................................... (длъжност на лицето)  на ………………………………………….........……….................

(пълното наименование на Бенефициента съгласно регистрацията му), ЕИК по БУЛСТАТ: 000215630, пл. “Възраждане”, № 3 – Бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” схема за безвъзмездна финансова помощ “BG161PO001/1.4-06/2010” „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, проект  „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово” BG161PO001-1.4.06-0037 по договор № BG 161РО001/1.4.-06/2010/039 от 03.06.2011г., като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата: 260 718.63 лева (Двеста и шестдесет хиляди седемстотин и осемнадесет лева и шестдесет и три стотинки) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на аванса).

Платим на предявяване. Срок за предявяване за плащане – до  3.08.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

Сумата е платима по банковата сметка на поемателя: в банка БНБ-гр.София, IBAN : BG75 BNBG 9661 3200 1966 01, BIC - BNBGBGSD, на името на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”.

 

Дата на издаване: ...............................

 

Място на издаване: гр. Габрово

 

Подпис за издателя: ....................................

 

 

РЕШЕНИЕ  № 244

25.10.2012 год.

 

Приемане и одобрение на зони за въздействие в рамките на проект №BG161РО001-1.4.07-0030 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG161PO001/1.4-07/2010/031 от 23.06.2011 г., с продължителност 29 месеца.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1.      Приема и определя зони за въздействие, част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово в следния обхват:

1)     Зона с преобладаващ социален характер

Обхват на зоната: Зоната с преобладаващ социален характер обхваща структурните единици 1 (Русенци – Трендафил - Младост), 5 (Колелото), 30 (Орловец), 13 (Петкова нива - Градище) и 14 (Йонково – Радичевец - Шиваров мост).

Граници на зоната: На север строителната граница на града, ограждаща кв. Русевци и кв. Трендафил I. На изток ул. Свищовска, като границата тръгва леко на север по ЖП линията до пресичането й с р. Янтра и отново в югоизточна посока по реката до мост Христо Ботев, оттам продължава по ул. Орловска, ул. Хан Крум и ул. Малуша, след което върви по строителните граници на града между местността Петкова нива и Градище, покрай кв. Йонковото и кв. Радичевец до ул. Искър. На юг ул. Искър, бул. Столетов, ул. Капитан дядо Никола до кръстовището с ул. Йосиф Соколски, след което границата преминава от западната страна на р. Янтра и по протежението на бул. Хемус достига до Шиваров мост. Западната граница започва от Шиваров мост, преминава по ул. Гимназиална и ул. Иван Христов, ул. Стефана Богдан Генчева, ул. Пенчо Славейков,  ул.Отец Паисий до мост Игото, след което продължава по ул. Брянска и по бул. Стефан Караджа достига до кв. Младост и строителните граници на града, изключвайки гробищния парк.

Ключови елементи от общоградско значение в зоната: Преобладаващата част от многофамилните жилищни сгради и прилежащите към тях междублокови пространства, както и ЖП гара и Автогара, РЗИ и Консултативна поликлиника, РСПБЗН, ОД на МВР и Митница, Стадион „Априлов” и Спортна зала „Орловец”, Дом на хумора и сатирата и ПГ по текстил и моден дизайн, ПТГ „Д-р Н. Василиади”, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” и ПГТ „Пенчо Семов”, Дом на науката и техниката, Църква Св.„Йоан Предтеча” (1799г.), Народна астрономическа обсерватория и планетариум, Кооперативен пазар до Шиваров мост и др.

Площ на зоната: 409 ха, 22 % от площта на града в строителните му граници.

Население в зоната: 27 644 човека,  47% от населението на град Габрово.

2)     Зона с потенциал за икономическо развитие

Обхват на зоната: Зоната с потенциал за икономическо развитие включва структурните единици 2 (Северна индустриална зона-Янтра) и 4 (Северна индустриална зона-Батак)

Граници на зоната: На север строителните граници на града по обхода на град Габрово. На изток по ул. Орловска, западните граници на кв. Тончевци, кв. Златари и кв. Сарани и строителните граници на града до ул. Батак. На юг ул. Батак до ул. Орловска, р. Янтра до пресичането й с ЖП линията, след което по ЖП линията до ул. Свищовска. На запад ул. Свищовска и ул. Лазурна и строителната граница до ПСОВ.

Площ на зоната: 284 ха, 15 % от площта на града в строителните му граници

Ключови елементи от общоградско значение в зоната: Най - значимата обособена индустриална зона с ключово местоположение, над 25 седалища или местонахождения на основни фирми разположени в рамките на зоната и над 140 разположени в контактната територия, значителен териториален ресурс, включително множество и най-големи по площ в града свободни и неусвоени терени, както и терени на нефункциониращи предприятия, повечето от които са отредени или са подходящи за бизнес/индустриално развитие, значителен инвестиционен интерес и изразена потребност от изграждане на нова или обновяване, рехабилитация, реконструкция на съществуваща техническа инфраструктура, висока концентрация на явления и въздействия свързани с нарушени екологични параметри.

3)     Зона на публични функции с висока обществена значимост

Обхват на зоната: Зоната на публични функции с висока обществена значимост включва структурните единици 8 (Баждар-Университета), 10 (Никола Войновски-Сирмани), 11 (Общината-Априловска), 12 (Историческо ядро), 15 (Успех), 16 (Христо Ботев), 18 (Маркотея), 19 (3-ти Март), 20 (Никола Вапцаров), 21 (Хаджицонев мост).

Граници на зоната: На север бул. Стефан Караджа и ул. Брянска до мост Игото и ул. Отец Паисий. На изток ул. Пенчо Славейков,  ул. Стефана Богдан Генчева, ул. Иван Христов и ул. Гимназиална до Шиваров мост, след което продължава до вливането на р. Паничарка в р. Янтра. На юг следва строителните граници на града до кв. Хаджи Цонев мост и кв. Лисец. На запад по строителните граници на града без кв. Бакойци достига до яз. Синкевица и покрай комплекса на ТУ Габрово достига до бул. Стефан Караджа.

Площ на зоната: 505 ха, 27 % от площта на града в строителните му граници.

Ключови елементи от общоградско значение в зоната: Два от бъдещите основни подходи към града от Западния обход и предвидения тунел под Шипка; обществени обекти като Общинска администрация, Областна администрация, Съдебна палата, Административен съд, ТУ ректорат и учебни корпуси, Студентски общежития Сирмани, Зала Възраждане, Дом на Културата, Летен театър, Драматичен Театър „Рачо Стоянов“, Куклен театър, Народно читалище Габрово 2002, Народно Читалище „Априлов - Палаузов 1861“, Народно Читалище „Отец Паисий 1933“, Регионална Библиотека „Априлов - Палаузов“, ПГ по строителство, Стадион „Христо Ботев“, Колодрум, Държавно горско стопанство Габрово, Дирекция ПП „Българка“, Дирекция НП „Централен Балкан“, КАТ, Териториално статистическо бюро, Държавна агенция за метрология и технически надзор, Централен пазар; повечето обекти на културното наследство попадат в зоната, като например Регионален исторически музей, Художествена галерия „Христо Цокев“, Национален музей на образованието, Национална Априловска гимназия, Църква „Св. Успение Богородично” и Църква Св. „Троица”, Часовниковата кула, Баев мост, Априловата чешма, Исторически музей „Дечковата къща“, Страноприемницата, Кино "Майчина грижа" /МОЛ Габрово/, Воден синдикат „Грамада” /Е-ON/, Ансамбъл Житен пазар и 6-ти участък и др.; в зоната са концентрирани обществени услуги с значимост, както за града, общината, агломерационния ареал и региона, предлагани в обществени заведения, като например СБАЛ на белодробни болести, МБАЛ д-р Тота Венкова, ЦСМП (център за спешна медицинска помощ), Регионална Здравна инспекция, Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Център за обществена подкрепа (ЦОП), Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, Център за обществена подкрепа към SOS Детски селища, Център за социална рехабилитация и интеграция, Клуб на пенсионера, Пощенска станция – център, Дом за медико-социални грижи за деца, Дом за деца лишени от родителски грижи „Христо Райков“, Дом за възрастни хора с физически увреждания, СБАЛББ Пенчо Семов и др.; в зоната се намират и най-големите и значими публични пространства, като например парк Маркотея и парк Баждар, пл. Възраждане, пл. Успех, Баев мост, мост Игото, пл. 10 юли, пл. 1 май 1876 и др.

 

2.      Декларира, че обхватът на зоните за въздействие част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово, няма да бъдат променяни за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

 

Приложение: 1. Резюме на Доклада от целевия и проблемен анализ на настоящата

                              ситуация

                    2. Визия за развитие на гр. Габрово

                    3. Доклад с подробно описание и обосновка на причините за избор на

                       зоните за въздействие

                    4. Графичен материал, представящ обхвата и разположението на зоните

5.      Протокол от проведено обществено обсъждане.