РЕШЕНИЕ  № 210

18.10.2012 год.

 

Прекратяване на  процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение  услуга «Управление и експлоатация на фитнес и спортно-възстановителни услуги в преустроена част от спортна зала „Орловец”, гр. Габрово, както и извършване на частични строителни и монтажни работи, поради необходимостта от частична реконструкция, ремонт и преустройство на обекта на концесията»

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 58, ал. 2, т. 3, във връзка с чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Прекратява откритата с Решение № 44/08.03.2012 г., процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение услуга услуга «Управление и експлоатация на фитнес и спортно-възстановителни услуги в преустроена част от спортна зала „Орловец” /съгласно идеен проект за Преустройство на кафе бюфет от Спортна зала „Орловец” във фитнес зала и кафене/, гр. Габрово, както и извършване на частични строителни и монтажни работи, поради необходимостта от частична реконструкция, ремонт и преустройство на обекта на концесията».

 

Приложение: Копие от Протокола на Комисията по провеждането на откритата

                         процедура за предоставяне на концесията

 

 

РЕШЕНИЕ  № 211

18.10.2012 год.

 

Изменение на Решение №193 от 04.08.2011 г на Общински съвет Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 15а, чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Изменя Решение № 193 от 04.08.2011 г.

            Т.1 в частта Срок на погасяване

            Било: - по проект BG 161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност.

·        за мостов кредит до 20 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

·        за обезпечаване средства за собствения принос на Община Габрово за изпълнение на проекта до 51 месеца от, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

·        по проект BG 161PO001-1.4.05-0047 „Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”

·        за мостов кредит до 15 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

 

      Става: - по проект BG 161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност.

·        за мостов кредит до 26 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

·        за обезпечаване средства за собствения принос на Община Габрово за изпълнение на проекта до 51 месеца от, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

·        по проект BG 161PO001-1.4.05-0047 „Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”

·        за мостов кредит до 26 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

 

 

РЕШЕНИЕ  № 212

18.10.2012 год.

 

Актуализация  бюджета на Община Габрово  за 2012 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема актуализирана Инвестиционна програма на Община Габрово за 2012 г., съгласно приложението, неразделна част от Решението.

2. Възлага на Кмета да отрази промените произтичащи от  т. 1 по бюджетите на съответните разпоредители, дейности и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация.

 

Приложение: Инвестиционна програма на Община Габрово за 2012 г.

                          Актуализация м. октомври 2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 213

18.10.2012 год.

 

Приемане на второ четене на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40, ал.5 от ЗЗЖ, Общински съвет  Габрово РЕШИ:

 

            Приема на второ четене Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово.

 

Приложение: Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на

                          територията на община Габрово

 

 

Приложение към Решение №213/18.10.2012 г.

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

 

ГЛАВА І

Общи положения

       

Чл. 1. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово.

(2) Приютът е основно звено за осъществяване на дейността, съвместно с упълномощени представители на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните по овладяване популацията на бездомните кучета на територията на община Габрово и ограничаване на острите заразни и паразитни заболявания, пренасяни от кучетата.

1. Кметът на общината назначава управител на приюта, осигурява ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на животните и изпълнителски кадри /шофьор-ловец, ловец и гледачи-охранители/, които трябва да са преминали курс на обучение за хуманно отношение и защита на животните.

2. Управителят на приюта е отговорен за организацията на работата на приюта, за спазването на ветеринарно-санитарните предписания, за набиране на доброволци за работа в приюта, за спазване на изискванията за хуманно отношение към животните и за поддържане на документацията по чл. 44, ал. 2 от Закона за защита на животните /ЗЗЖ/.

3. Управителят на приюта за животни по чл.44, ал.1 от Закона за защита на животните, до 10-то число на календарния месец изпраща на кмета на община Габрово данните от регистъра по чл.47, ал.7 от ЗЗЖ, отнасящи се за предходния месец.

4. Нощната охрана на приюта се осъществява по график, изготвен от управителя на приюта или чрез видео наблюдение.

(3) Приютът осъществява своята дейност в строго съответствие със законите на Република България, Европейските директиви и по целесъобразност с природозащитните организации.

 (4)  В приюта се настаняват:

 1.бездомни кучета

 2.скитащи кучета

 3.изгубени кучета - за временно приютяване и отглеждане до намиране и предоставяне на стопаните им.

(5) Кучетата в приюта се настаняват при спазване изискванията на чл. 46 от Закона за защита на животните.

1. При постъпване на куче се извършва преглед за  идентификация за собственост и клиничен преглед и, ако е необходимо - лабораторни изследвания, резултатите от които се вписват в амбулаторния дневник.

2. На болните и наранените кучета се оказва ветеринарномедицинска помощ.

3. По време на престоя на кучето се осигуряват достатъчно количество храна, вода, пространство за движение и почивка.

Чл. 2. (1) Редът за достъп на граждани и представители на природозащитни организации в приюта се определя с Правилника за вътрешния ред, съгласуван с Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Габрово.

            (2) Посещенията на лица с цел осъществяване на обществен контрол съгласно чл. 58 от Закона за защита на животните, се осъществяват само след представяне на пълномощно от юридическо лице с нестопанска цел и доказателства, че то отговаря на изискванията на чл. 57 от същия закон.

 

ГЛАВА ІІ

Залавяне и транспортиране на кучетата

 

Чл. 3. (1) Залавянето на безстопанствени кучета се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

(2) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени кучета, трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

(3) Ветеринарният лекар ръководи екипите за залавяне на кучетата, чрез инструктаж и осъществява контрол при приемане на заловените кучета в приюта.

(4) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер.

Чл. 4. Забранява се залавянето на безстопанствени кучета, които са маркирани /ваксинирани, кастрирани и обезпаразитени/ освен в случаите по чл. 179 ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/:

1.безнадеждно болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание;

            2. необходимост от предотвратяване и ликвидиране на остро заразно заболяване при животните или заболяване, представляващо опасност за здравето и живота на хората /зоонози/;

            3. животни, чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хора и животни.

Чл. 5. За всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя протокол, в който се отбелязва датата, мястото, броя на заловените кучета, техния пол, цвят, особени белези, приблизителни килограми. Протоколът се подписва от служителите, участвали в залавянето.

На акциите могат да присъстват и представители на дружествата за защита на животите.

Чл. 6. При случай на причинена смърт на куче по време на акция, също се съставя констативен протокол с точно описание на обстоятелствата, довели до леталния край. Протоколът се подписва от двама служители на екипа.

Чл. 7. Транспортирането до приюта на заловените кучета по чл. 3, ал. 1 се извършва със специално оборудвано и обозначено превозно средство, отговарящо на следните изисквания:

            1. да има решетъчна врата;

2. да е с ламаринен под;

3. да е оборудван с метални клетки;

            4. да има осигурен приток на въздух към животните;

5. да има отличителни знаци, виждащи се отдалеч;

            6. автомобилът се дезинфекцира на територията на изолатора след всяка проведена акция от ветеринарния лекар на приюта.

Автомобилът не е със специален режим на движение и следва да спазва Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

 

ГЛАВА ІІІ

Приемане и престой на кучетата в приюта

 

Чл.8. (1) При постъпването им в приюта, кучетата се обезпаразитяват външно и вътрешно, кастрират, ваксинират против бяс и маркират с електронен чип и друга видима маркировка.

(2) Приетите кучета се вписват в регистър, който се заверява от ветеринарния лекар на обекта.

(3) Регистърът на кучетата, заловени на територията на община Габрово, се поддържа от общинска администрация и трябва да съдържа датата на постъпване на кучето, снимка, цвят, тегло, пол, особени белези, порода, регистрационен номер, проведена ветеринарномедицинска дейност, дата на осиновяване, данни за осиновителя, дата на евтаназиране /ако се налага/.

(4) Кучетата се преглеждат от ветеринарен лекар като:

1. безнадеждно болните и стари животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание, както и доказано злонравите животни се подлагат на евтаназия.

2. клинично здравите кучета се настаняват в помещения, съгласно изискванията на Глава ІV, раздел І от Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни и престояват докато не бъдат върнати на местата от където са заловени или не бъдат осиновени.

Чл. 9. (1) В общинския приют не се приемат маркирани кучета, освен в случаите по чл. 179 ал. 3 от ЗВМД.

(2) Куче - компаньон, временно настанено в приюта по желание на собственика му, се поставя отделно от останалите кучета. Такса за престой се заплаща съгласно чл. 54, ал. 12 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово.

(3) По време на престоя си в приюта на кучетата се осигуряват условия предвидени в чл. 46, ал. 4 от ЗЗЖ - получават храна, вода, пространство за движение и почивка.

(4) Основно измиване на помещенията се прави веднъж дневно, сухо почистване се прави през целия ден.

(5) Обща дезинфекция и общи профилактични мероприятия се извършват съобразно указанията на ОДБХ – Габрово.

(6) При настаняване в приюта на регистрирано куче-компаньон, управителят на приюта издирва собственика на кучето и го уведомява писмено за местонахождението на кучето.

(7) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приют на организации за защита на животните.

(8) Заловеното и настаненото в приюта куче-компаньон може да бъде получено от собственика му, само срещу представяне на ветеринарномедицински паспорт и документ за платена такса.

(9) Не се допуска връщането на кучета в дворове на детски ясли, детски градини, училища, болници и в близост до детски площадки и  паркове. В тези случаи на кучетата се намират нови места за обитание.

(10) Когато се налага евтаназия, тя се извършва с методи и средства, които предизвикват незабавна загуба на съзнание и смърт без да предизвикват страдания.

(11) Забранява се при евтаназия самостоятелно да се прилагат ветеринарномедицински препарати, които парализират мускулите без да предизвикват загуба на чувствителност към болка.

(12) Евтаназията да се извършва от ветеринарния лекар на приюта при условията на чл. 179, ал. 3, т. 1, 2 и т. 4 от ЗВМД, след поставяне на диагноза при клиничен преглед и изследвания.

(13) Труповете на животните в приюта се съхраняват съгласно изискванията на чл. 272 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

ГЛАВА ІV

Намиране на стопани

 

Чл. 10. (1) Лицата, пожелали да осиновят куче от  приюта, попълват  декларация съгласно изискванията на чл. 124, ал. 1, т. 1 от Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, с която се задължават да полагат грижи за кучето, да не го изоставят, да осигуряват на кучето необходимата площ за отглеждане, да го регистрират в общината и при промяна на адреса да уведомят писмено собственика на приюта.

(2) Осиновеното куче да се регистрира по съответния ред съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

(3) Кметът на общината или упълномощени от него лица могат да извършват проверки относно спазване на обстоятелствата по ал. 1.

(4) При изоставяне на кучето, осиновителят  носи административно наказателна отговорност.

Чл. 11 (1) Организациите и лицата по чл. 49 от ЗЗЖ – поели надзора и грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето им, са длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето в ПБЖ за извършените обезпаразитявания и ваксинации, да вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни, да хранят кучетата само на места предварително съгласувани с управителния съвет на етажната собственост. Данните от паспортите на кучетата се вписват в Регистъра за безстопанствените кучета.

(2) Забранява се храненето на безстопанствени кучета в близост до детски, учебни и лечебни заведения, обществени и административни сгради, по улици, тротоари и площади.

(3) Забранява се храненето на безстопанствени кучета с необработени термично месни продукти (сурово месо, кокали, карантия и др.)

 

ГЛАВА V

Мерки при агресивно поведение от страна на безстопанствено куче или куче-компаньон

Чл.12. (1) При подаден писмен сигнал или регистриран сигнал на телефон 0700 144 10 за случай на куче с агресивно поведение, представляващо непосредствена опасност за живота и здравето на хора и животни, се изпраща незабавно специализиран екип за неговото залавяне и настаняване в приют.

            (2) При нанесени от кучето (безстопанствено или куче-компаньон) телесни повреди, мобилната група изготвя протокол. При необходимост се изискват медицинско свидетелство и свидетелски показания;

            1. При ухапване на човек или животно от страна на куче - компаньон с известен собственик, собственикът на кучето се глобява. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназия съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

            2. При ухапване на човек или животно, от страна на куче с неизвестен собственик и/или адрес на отглеждане, общинската администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса и собственика към ОДБХ – Габрово и РУ „Полиция”. След установяване на адреса и собственика се процедира по реда на т. 1.

            3. При ухапване на човек или животно, от страна на безстопанствено куче, екип на ПБЖ залавя кучето и то бива настанено в общинския приют, където се сформира комисия, която извършва анализ на поведението на кучето и излиза с протокол с констатации за агресивно поведение или липса на такова. Комисията включва: ръководител улов на безстопанствени животни, ветеринарен лекар от приюта, представител на организация за защита на животните. След приключване работата на комисията се процедира съгласно разпоредбите на ЗВМД и ЗЗЖ

 

 Административно-наказателни разпоредби

 

Чл. 12. (1) Контролни органи по смисъла на наредбата са кметът на община Габрово или упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Неправителствени организации могат да съдействат на органите  по ал. 1 на чл. 12 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл. 13. (1) Контролните органи по чл. 12, ал. 1 от наредбата извършват проверки по постъпили писмени молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

1. Установяват самоличността на собственика на куче-компаньон със съдействието на полицията;

2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни-домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота проверката се извършва на основание на съдебно решение и съдействие на полицията.

(3) При констатирани нарушения по тази наредба контролните органи съставят констативни протоколи и предписания със срокове за отстраняването им.

(4) Нарушенията по настоящата Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на общината.

(5) Въз основа на съставените актове Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(7) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на физическите лица се налага глоба в размер от 100 до 1 000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 1 000 до 3 000 лв.

(8) При повторно нарушение по тази наредба – глоба с размер от 200 до 2 000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 2 000 до 5 000 лв.

            Чл. 14. За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Правилника за неговото прилагане, Наредба № 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, размножават и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово и вътрешното законодателство на Република България.

 

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на наредбата:

1. "Овладяване на популация" е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.     

            2. "Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.

3. „Безстопанственo куче” е всяко куче, което няма дом или се намира извън границите на дома на своя собственик и не е под контрола или под прекия надзор на собственик.

            4. „Идентификация на куче" е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни;

5. „Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, които в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно", ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;

            6. „Куче-компаньон” е животно, което се отглежда в домакинството или от интерес към животното.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§2. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на животните.

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Габрово и кметовете и кметските наместници на населени места от община Габрово.

§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 213/18.10.2012 г. на Общински съвет Габрово и влиза в сила три дни след публикуването й в изданието на ОбС – общински бюлетин.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 214

18.10.2012 год.

 

Изменение в Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово – първо четене

          

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема на първо четене изменение в Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово на Общински съвет Габрово, както следва:

 

Било:

Чл. 22. Не се разрешава разполагането на трансперанти на улици и булеварди над контактната мрежа за градския транспорт.

 

Става: 

Чл. 22. (1) Не се разрешава разполагането на транспаранти на улици и булеварди над контактната мрежа за градския транспорт.

              (2) Изключения се допускат за обекти с обществена значимост, собствениците на които са заявили намерението си за разполагане на рекламно-информационни елементи в срок до една година от разкриване на дейността им при следните условия:

            1. Рекламно-информационният елемент да е в радиус до 500 метра от обекта;

            2. Липса на друга техническа или градоустройствена възможност;

            3. Положително решение на ОЕСУТ;

            4. Одобрен проект, гарантиращ безопасното функциониране на контактната мрежа.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 215

18.10.2012 год.

 

Промяна на Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Габрово – първо четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Приема на първо четене изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Габрово, както следва:

 

Бил:Чл.54, ал.8, т.2.

            2. /изм. и доп. с Решение № 190/13.09.2012 г./ ПОЧАСОВО за 1 час ефективно време

СПОРTНА ЗАЛА „ОРЛОВЕЦ” – главна зала

·        ШОУСПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТИ и др. с входни билети                     250.00 лв.

·        СИМФ. КОНЦЕРТИ, ТЕАТР.СПЕКТАКЛИ и др.с входни билети   80.00 лв.

·        ОБЩЕСТВ. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЯВИ                                                  250.00 лв.

·        ПРОЯВИ НА САМОДЕЙНИ КОЛЕКТИВИ                                        30.00 лв.

·        МЕЖДУНАРОДНИ  СПОРТНИ СРЕЩИ                                      120.00 лв.

·        НАЦИОНАЛНИ СПОРТНИ СРЕЩИ                                                           70.00 лв.

·        РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ                                                                                50.00 лв.

·        /изм. с Решение № 190/13.09.2012 г./ ТРЕНИРОВКИ

- за лицензирани спортни  клубове, регистрирани

   на територията на община Габрово                                                      безплатно

- за нелицензирани спортни клубове , физически и

   юридически лица                                                                                    40,00 лв./час

- за национални отбори и спортни клубове

(извънлицензираните габровски спортни клубове)                           70,00 лв./час

·        ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА                                                      15,00 лв.

Ползването на залата за мероприятия на общински бюджетни структури е безплатно.

 

            ИНФOРМАЦИОННО ТАБЛО                                                           12.00 лв.     

ОЗВУЧАВАНЕ

- на спортна среща                                                                                               10.00 лв.

- на шоу спектакъл, концерт с входни билети                                               65.00 лв.

- на др. прояви в комплекса на монтирана озвучителна система             40.00 лв.

- на др. прояви извън комплекса на монтирана озвучителна система     80.00 лв.

 

ПОСТРОЯВАНЕ И ДЕМОНТАЖ ПОДИУМ

-  30 кв. м.                                                                                                     25.00 лв.

-  60 кв. м                                                                                                      50.00 лв.

 

ПОЛЗВАНЕ „ПРЕСЦЕНТЪР”

- с озвучаване                                                                                                         40.00 лв.

- без озвучаване                                                                                                     30.00 лв.

 

Мин. цена на билет за СПОРТНА ЗАЛА „ОРЛОВЕЦ”

- спортни прояви                                                                                                      0.83 лв.

     - за други прояви                                                                                          1.67 лв.

 

/изм. с Решение № 190/13.09.2012 г./   СТАДИОН „АПРИЛОВ”

- За лицензирани спортни  клубове, регистрирани на

територията на община Габрово                                                                                 безплатно      

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово, физически и юридически лица                                              80 лв./час

 

/изм. с Решение 239/13.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 190/13.09.2012 г./          СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХР. БОТЕВ”

 

1.      СТАДИОН „ХР. БОТЕВ”   

            Ползване на официален футболен терен

 - За лицензирани спортни клубове,регистрирани

на територията на община Габрово                                                     безплатно   

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово, физически и юридически лица  -                                100.00 лв./час     

          

            Ползване на открита площадка с изкуствена трева

- За лицензирани спортни клубове, регистрирани

на територията на община Габрово                                                                 безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията на

община Габрово физически и юридически лица -                                       30.00 лв./час

- Свободен достъп (по определен график )                                       безплатно

          

            Ползване на открит терен с изкуствена трева /пред спортно хале – акробатика/

- За лицензирани спортни клубове регистрирани

на територията на община Габрово                                                                 безплатно   

- За нелицензирани спортниклубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията на

община Габрово, физически и юридически лица:

            - Ползване на ½  от терена /малко игрище/                            30 .00лв./час

            - Ползване на целия  терен /голямо игрище/                        60.00 лв./час

            - Ползване на съблекалня                                               10.00 лв./еднократно

                                                                                                    за времето на ползване на                                                                                                                  терена     

 

2.      /изм. – Решение № 190/13.09.2012 г./  ХАНДБАЛНА ЗАЛА         

-За лицензирани спортни клубове, регистрирани

на територията на община Габрово                                                          безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, регистринани

извън територията на община Габрово, физически

и юридически лица                                                                                                30.00 лв./час

 

3. СПОРТНО ХАЛЕ – акробатика                                                                            

- За лицензирани спорнти клубове                                                   безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, физически

и юридически лица                                                                                                30.00 лв./час

 

            4. ТЕНИС КОРТОВЕ                                                                                                     

- За лицензирани спортни клубове                                                   безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, физически

и юридически лица                                                                                                10.00 лв./час

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички лицензирани клубове, с действащи договори към Община Габрово ползват безвъзмездно спортните обекти в рамките на утвърден график от Експертната комисия.

 

Става: Чл.54, ал.8, т.2.

            2. /изм. и доп. с Решение № 190/13.09.2012 г./ ПОЧАСОВО за 1 час ефективно време

СПОРTНА ЗАЛА „ОРЛОВЕЦ” – главна зала

·        ШОУСПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТИ и др. с входни билети                     250.00 лв.

·        СИМФ. КОНЦЕРТИ, ТЕАТР.СПЕКТАКЛИ и др.с входни билети   80.00 лв.

·        ОБЩЕСТВ. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЯВИ                                                  250.00 лв.

·         ПРОЯВИ НА САМОДЕЙНИ КОЛЕКТИВИ                                        30.00 лв.

·        МЕЖДУНАРОДНИ  СПОРТНИ СРЕЩИ                                      120.00 лв.

·        НАЦИОНАЛНИ СПОРТНИ СРЕЩИ                                                           70.00 лв.

·        РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ                                                                               50.00 лв.

·        /изм. с Решение № 190/13.09.2012 г./ ТРЕНИРОВКИ

- за лицензирани спортни  клубове, регистрирани

   на територията на община Габрово                                                      безплатно

- за нелицензирани спортни клубове , физически и

   юридически лица                                                                                    40,00 лв./час

- за национални отбори и спортни клубове

(извънлицензираните габровски спортни клубове)                           70,00 лв./час

·        ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА                                                     15,00 лв.

Ползването на залата за мероприятия на общински бюджетни структури е безплатно.

 

            ИНФOРМАЦИОННО ТАБЛО                                                          12.00 лв.      

ОЗВУЧАВАНЕ

- на спортна среща                                                                                               10.00 лв.

- на шоу спектакъл, концерт с входни билети                                               65.00 лв.

- на др. прояви в комплекса на монтирана озвучителна система             40.00 лв.

- на др. прояви извън комплекса на монтирана озвучителна система     80.00 лв.

 

ПОСТРОЯВАНЕ И ДЕМОНТАЖ ПОДИУМ

-  30 кв. м.                                                                                                     25.00 лв.

-  60 кв. м                                                                                                      50.00 лв.

 

ПОЛЗВАНЕ „ПРЕСЦЕНТЪР”

- с озвучаване                                                                                                         40.00 лв.

- без озвучаване                                                                                                     30.00 лв.

 

Мин. цена на билет за СПОРТНА ЗАЛА „ОРЛОВЕЦ”

- спортни прояви                                                                                                     0.83 лв.

     - за други прояви                                                                                         1.67 лв.

 

/изм. с Решение № 190/13.09.2012 г./   СТАДИОН „АПРИЛОВ”

- За лицензирани спортни  клубове, регистрирани на

територията на община Габрово                                                                              безплатно      

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово, физически и юридически лица                                            80 лв./час

 

/изм. с Решение 239/13.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 190/13.09.2012 г./          СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХР. БОТЕВ”

 

1. СТАДИОН „ХР. БОТЕВ”   

            Ползване на официален футболен терен

 - За лицензирани спортни клубове,регистрирани

на територията на община Габрово                                                             безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово, физически и юридически лица  -                                      100.00 лв./час

          

            Ползване на открита площадка с изкуствена трева

- За лицензирани спортни клубове, регистрирани

на територията на община Габрово                                                                         безплатно

 

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията на

община Габрово физически и юридически лица -                                             30.00 лв./час

- Свободен достъп (по определен график )                                              безплатно

          

            Ползване на открит терен с изкуствена трева /пред спортно хале – акробатика/

- За лицензирани спортни клубове регистрирани

на територията на община Габрово                                                                 безплатно   

- За нелицензирани спортниклубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията на

община Габрово, физически и юридически лица:

            - Ползване на ½  от терена /малко игрище/                            30 .00лв./час

            - Ползване на целия  терен /голямо игрище/                         60.00 лв./час

            - Ползване на съблекалня                                            10.00 лв./еднократно за                                                                                                    времето на   ползване                                                                                                                на терена    

 

                                                                                                                                         

2.      /изм. – Решение № 190/13.09.2012 г./  ХАНДБАЛНА ЗАЛА          

-За лицензирани спортни клубове, регистрирани

на територията на община Габрово                                                        безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, регистрирани

извън територията на община Габрово, физически

и юридически лица                                                                                                30.00 лв./час

 

3. СПОРТНО ХАЛЕ – акробатика                                                                            

- За лицензирани спортни клубове регистрирани

на територията на община Габрово                                   безплатно   

- За нелицензирани спортни клубове, за лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово физически и юридически лица                  30.00 лв./час                                                                                 

            4. ТЕНИС КОРТОВЕ                                                                                                    

- За лицензирани спортни клубове, регистрирани

 на територията на община Габрово                                                 безплатно

- За нелицензирани спортни клубове,

за лицензирани спортни клубове, регистрирани

извън територията на община Габрово,

физически и юридически лица                                                       10.00 лв./час

                                 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички лицензирани клубове, с действащи договори към Община Габрово ползват безвъзмездно спортните обекти в рамките на утвърден график от Експертната комисия.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 216

18.10.2012 год.

 

Възлагане на обществен превоз на пътници с конкурс по утвърдени линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Габрово.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 17, ал. 3 и ал. 5, чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

І. Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдените линии от републиканската транспортни схема от квотата на Община Габрово, в пакет както следва:

 

1. Автобусна линия  Габрово – Бургас        

Маршрутно разписание № 7101 с начален час на тръгване от гр.Габрово - 6.30 ч. и от гр.Бургас - 16.00 ч.

Разстояние 248,6 км или 181 хил.км годишно.

 

2. Автобусна линия  Габрово – Варна          

Маршрутно разписание № 7101 с начален час на тръгване от гр.Габрово - 6.00 ч.и от гр.Варна - 16.00 ч.     

Разстояние 270,9 км или 200 хил.км годишно.

 

3. Автобусна линия  Габрово – Варна – Обзор /сезонна от 01.05. до 30.10./

Маршрутно разписание № 7101 с начален час на тръгване от гр.Габрово  - 8.00 ч. и от гр. Обзор - 16.00 ч.

Разстояние 335 км или 123 хил.км. годишно.          

 

4. Автобусна линия  Габрово – Плевен       

Маршрутно разписание № 7101 с начален час на тръгване от гр.Габрово - 7.00 ч. и от гр.Плевен - 16.30 ч.

Разстояние 111,3 км или 81 хил.км годишно.

 

Необходим брой автобуси за изпълнение на линиите в пакета : основни - 4 броя, резервни – 1 брой.

 

ІІ. Определя комисия за провеждането на конкурса и оценка на постъпилите предложения в състав:

 

Председател:         инж. Климент Кунев – Заместник-кмет на Община Габрово

Членове:                 1. инж.Недялко Ценков – Директор дирекция “ОССД”

                                   2. Ирена Митева – гл.юрисконсулт в „Правен” при Община Габрово

                                   3. Даниела Димитрова – Ръководител Общински инспекторат

                                   4. Мария Дянкова – зам.главен счетоводител

                                   5. Диян Иванов - ст. експерт в отдел “СДЖП”

                                   6. Венцислав Генов – началник областен отдел ”КД-ДАИ” –

                                       Габрово

                                   7. Камен Дянков –  началник сектор „Пътна полиция”

                                   8.Представител на браншова организация „Национална транспортна

                                      камара”

                        Резервни членове: Константин Фъртунов – ст.юрисконсулт;

                       Кристина Папазова – мл.юрисконсулт;

                       Иван Линков – гл.инспектор ОО „КД-ДАИ” Габрово

                                 

            Заседанията на комисията се считат за редовни, ако на тях присъстват две трети от членовете и. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

 

ІІІ. Конкурса да се проведе по следните :

 

Критерии и начин на оценка и класиране на кандидатите

за конкурса за разпределение на автобусните линии

 

А. Квалификационни изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 

1. Всички кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 25 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.

2. Моторните превозни превозни средства, с които кандидата ще участва да са от класове II, III и В, с багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.

 

Б. Ограничения при изпълнение на превозите:

 

1. Превозите на пътниците могат да се изпълняват само от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и други документи, които се изискват от закона и Наредба № 2 от 15.03.2002 год..

2.  Лицензът да бъде издаден на името на лицето по чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.

3. Превозите да се изпълняват съгласно маршрутни разписание разработени по  Приложение № 1 към чл. 6, ал.1, т. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год.;

 

В. Критерии и начин на оценка на кандидатите:

 

1. Екологичност на превозните средства /максимален брой точки –  15 т./. По този критерий се оценяват само превозните средства, за които са представени доказателства за екологична категория. Крайната оценка по критерия е сборът от точките за отделните превозни средства.

            1.1 Превозни средства с екологична категория ЕВРО ІV или по-висока           3 т.

            1.2 Превозни средства с екологична категория ЕВРО ІІІ                                        2 т.

            1.3 Превозни средства с екологична категория ЕВРО ІІ     или по-ниска           1 т.

 

2. Възраст на превозните средства /максимален брой точки – 15 т./ Оценката по този критерий се формира от сбора на точките за всяко отделно превозно средство.

2.1 възраст до 5 год.                                                                                                       3 т.

2.2 възраст от 5 до 10 год.                                                                                             2 т.

2.3 възраст над 10 год.                                                                                                    1 т.

 

3. Допълнително предлагани услуги /максимален брой точки –  5 т./. Оценяват се само категоризираните превозни средства. Оценката по този критерий се формира от сбора на точките за всяко отделно превозно средство.

            3.1 За всяко категоризирано превозно средство                                                       1 т.

                      

4. Тарифната ставка за пътникокилометър /минимален брой точки – 2 т., максимален брой точки –  20 т./

            4.1 най-ниска тарифната ставка за пътникокилометър                                           20 т.

            4.2 за второ място                                                                                                            10 т.

            4.3 за трето място                                                                                                              8 т.

            4.4 за всеки следващ, по две точки по-малко от точките на предния в класирането.

                      

5. Организационна обезпеченост:

            5.1. Наети лица по трудов договор за предпътен медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние, проверка на техническото състояние на автомобилите и ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. / максимален брой точки – 3 т./.

            За всяка обезпечена дейност по                                                                                               1 т.

            5.2. Оборудване на превозните средства с GPS средства за проследяване /максимален брой точки – 10 т./:

            За всяко оборудвано превозно средство по                                                              2 т.

 

5.3. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица в изпълнение на чл. 18 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. /максимален брой точки – 10 т./

            За всяко фабрично оборудвано превозно средство по                                            2 т.

            За всяко пригодено превозно средство по                                                                  1 т.

 

            6. Общият брой точки за всеки кандидат се определя като сума от получените точки по всички критерии.

 

7. За класирал се на първо място се счита кандидатът получил най-голям общ брой точки. В случай, че двама или повече участници получат еднакъв общ брой точки, класираният на първо място се определя чрез жребий.

 

ІV. Задължава Кмета на Община Габрово да публикува условията на конкурса съгласно решението, по реда на чл. 20 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на превози на пътници с автобуси от 15.03.2002 год. в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение.

 

V. Определя размера на гаранцията за участие в конкурса 500 лв.

 

VI. Определя цена 50.00 лева на документацията за участие в конкурса.

 

I. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на Кмета на община Габрово.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 217

18.10.2012 год.

 

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово – Хилда Цвъркалева, да гласува по предварително обявеният дневен ред на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 07.11.2012 г. от 11.00 ч., в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, ул.”Д-р Илиев Детския” № 1, а при  липса на кворум, на основание чл. 227, ал. З от ТЗ, на 21.11.2012 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

 

1.1. По т.1 – Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.2. По т.2 – Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя три годишен мандат на новоизбраният съвет на директорите.

–        ЗА

1.3. По т.3 - Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата установена за страната за съответния месец, в съответствие с чл. 16, ал. 5 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закон за лечебните заведения. Членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получава посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

–        ЗА

            2. Задължава представителя на Община Габрово – Хилда Цвъркалева, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината, отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

 

Приложение: Покана, с приложения

 

 

РЕШЕНИЕ  № 218

18.10.2012 год.

 

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен  план за трасе на водопровод  до ПИ 81904.710.1 по кадастралната карта на  с. Чарково, общ. Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  Общински съвет Габрово РЕШИ:

          

1. Одобрява ПУП - ПП за трасе на водопровод до ПИ 81904.710.1 по кадастралната карта на с. Чарково, общ. Габрово.

2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.

 

Приложение:  1 бр.копие от ПУП – ПП

                           1 бр. CD - ПУП-ПП в цифров вид

 

 

РЕШЕНИЕ  № 219

18.10.2012 год.

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП – ПП за трасе на довеждащ провод на техническата инфраструктура канал през ПИ 14218.195.233 по Кадастрална карта на гр. Габрово във връзка с Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация / разширение на канализационната мрежа на гр. Габрово етап 3 – Канализация кв. Беленците

 

На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал.2 и чл. 129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Одобрява ПУП – ПП за трасе на довеждащ провод на техническата инфраструктура канал през ПИ 14218.195.233 по Кадастрална карта на гр. Габрово във връзка с Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация / разширение на канализационната мрежа на гр. Габрово етап 3 – Канализация кв. Беленците.

2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящето решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7–дневен срок от получаването му в Общинската администрация

 

Приложение: 1 бр.копие от ПУП – ПП

                          1 бр. CD - ПУП-ПП в цифров вид

                      

 

РЕШЕНИЕ  № 220

18.10.2012 год.

 

Опрощаване на дълг към държавата на Цветана Нешкова Маринова

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 и чл. 9б от Закона за местните данъци и такси, чл. 9, ал. 1 от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и във връзка с чл. 98, т. 12 от КРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България да не се опрощава дълга на лицето Цветана Нешкова Маринова.

       2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати комплектованата преписка до Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента.

 

Приложения:

1.      Молба от лицето;

2.      Декларация за разкриване на данни за семейно и материално положение;

3.      Писмо от Дирекция „Местни данъци и такси”-Габрово;

4.      Становище от Дирекция „Местни данъци и такси”-Габрово;

5.      Удостоверение за декларирани данни;

6.      Удостоверение за наличието или липсата на задължения към ТД на НАП.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 221

18.10.2012 год.

 

Определяне форма на управление на гори собственост на Община Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 буква „а”  от Закона за горите, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1.Определя форма на управлението на горските територии общинска собственост да се осъществява от структурно звено в администрацията на Община Габрово.

            2. В едномесечен срок, кметът на Община Габрово да уведоми за решението по т. 1 регионалната дирекция по горите.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 222

18.10.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост едноетажна масивна сграда /бивш КАФЕ-АПЕРИТИВ/ в кв.Нова махала, заедно с отстъпено право на строеж

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - масивна сграда, бивш Кафе-аперитив с идентификатор 14218.539.11.2 по КК на гр. Габрово, със ЗП 183 кв.м., актуван с АОС №578/20.08.1998 г., находящ се в поземлен имот 77 попадащ в УПИ І, кв. 10 по плана на кв. Нова махала, гр. Габрово. По влязла в сила кадастрална карта на Габрово ПИ 77 попадащ в УПИ І, кв.10 по плана на кв. Нова махала, гр. Габрово, представлява ПИ 14218.539.11 - частна общинска собственост актуван с АОС №1699/17.08.2005 г.

            Начална тръжна цена 23 562,00 /двадесет и три хиляди петстотин шестдесет и два/ лева. Сградата ще се продава с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща ПИ 14218.539.11 по кадастралната карта на гр. Габрово.

            Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            Сградата е законно построена и по действащия устройствен план  на гр. Габрово е запазена като елемент на застрояването. Възстановяването на строителните книжа е за сметка на купувача

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за нейното правилно и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение:  Скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 223

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, (ПИ 14218.316.114, землище Смирненски, общ. Габрово)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел ІІ.2 Имоти – частна общинска собственост за продажба по реда на чл.35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т.6.24: Имот с идентификатор 14218.316.114 по кадастралната карта на гр.Габрово, м. ”Ливадата” в землище Смирненски, общ.Габрово, с площ 3 006 кв.м.

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот с кадастрален идентификатор 14218.316.114 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста и шестнадесет, точка, сто и четиринадесет) по кадастралната карта на гр.Габрово, м.”Ливадата” в землище Смирненски, общ.Габрово, с площ 3 006 кв.м. (три хиляди и шест кв.м.), категория на земята при неполивни условия – Шеста, начин на трайно ползване – Овощна градина, при граници: имоти с идентификатори 14218.316.115; 14218.316.113; 14218.316.36; 14218.316.50, при начална тръжна цена 787 (седемстотин осемдесет и седем) лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. АОС №1491/12.05.2010 г.

                        2. Скица.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 224

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, (ПИ 14218.316.49, землище Смирненски, общ.Габрово)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел ІІ.2 Имоти – частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл.37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т.6.22: Имот с идентификатор 14218.316.49 по кадастралната карта на гр. Габрово, м. ”Стърната” в землище Смирненски, общ. Габрово, с площ 4 854 кв.м.

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот с кадастрален идентификатор 14218.316.49 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста и шестнадесет, точка, четиридесет и девет) по кадастралната карта на гр. Габрово, м.”Стърната” в землище Смирненски, общ.Габрово, с площ 4 854 кв.м. (четири хиляди осемстотин петдесет и четири кв.м.), категория на земята при неполивни условия – Шеста, начин на трайно ползване – Овощна градина, при граници: имоти с идентификатори 14218.316.2; 14218.317.81; 14218.316.50; 14218.316.38; 14218.316.54; 14218.316.33, при начална тръжна цена 1 183.00 (хиляда сто осемдесет и три) лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1.  АОС №  1491/12.05.2010 г.

                        2.  Скица.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 225

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /имот 069202, находящ се в землището на с. Гъбене, общ. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел 2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т. 6.19: Имот № 069202, землище Гъбене, общ. Габрово.

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот № 069202 /шестдесет и девет хиляди и двеста и две/, м.„ Марков копак” в землището на с. Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово, с площ от 0.435 дка /нула дка и четиристотин тридесет и пет кв.м./, при граници: имоти №№ 174003-широколист.гора, 174007-широколист.гора, 069205-нива, 069176-полски път, 174009-широколист.гора, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, актуван с АОС  № 626 от 26.01.2007 г., при начална тръжна цена 300.00 /триста/ лева.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  1. АОС №  626/26.01.2007 г.

                         2. Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 226

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /имот  № 069201, находящ се в землището на с. Гъбене, общ. Габрово/

     

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел 2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т. 6.18: Имот № 069201, землище Гъбене, общ. Габрово.

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот № 069201 /шестдесет и девет хиляди и двеста и едно/, м.„ Марков копак” в землището на с. Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово, с площ от 19.797 дка /деветнадесет декара и седемстотин деветдесет и седем кв.м./, при граници: имоти №№ 000094-полски път, 069199-нива, 069072-залесена терит., 069074-изоставена нива, 069075-изостав.тр.нас., 177010-иглолистна гора, 000118-сипей, 069092-залесено пасище, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, актуван с АОС № 625 от 26.01.2007 г., при начална тръжна цена 10 690.00 /десет хиляди шестстотин и деветдесет / лева.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

       3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши  всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  1. АОС №  625/26.01.2007 г.

                         2. Скица  

                                        

 

РЕШЕНИЕ  № 227

18.10.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост УПИ ХІ-200 за жилищно строителство от кв. 41 по действащият план на с. Яворец, общ. Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1369/11.09.2009 г. представляващ:  Урегулиран поземлен имот ХІ- 200 за жилищно строителство от кв. 41 по действащият план на с. Яворец, общ. Габрово, с площ от 1350 кв.м., незастроен, при граници:улица с о.т.65а-107-58а; улица с о.т.58а-58б; УПИ ХІ-парк, кметство, общ.обслужващи, здравни дейности и трафопост; УПИ Х-200, 202.

            Начална тръжна цена 5800 /пет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, като купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в четиримесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

      

Приложение: Скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 228

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /имот № 069200, находящ се в землището на с. Гъбене, общ. Габрово/

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

1. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел 2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т. 6.17: Имот № 069200, землище  Гъбене, общ. Габрово.

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот № 069200 /шестдесет и девет хиляди и двеста/, м. „Марков копак” в землището на с. Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово, с площ от 53.184 дка /петдесет и три декара и сто осемдесет и четири кв.м./, при граници: имоти №№ 069196-нива, 000094-полски път, 177002-иглолистна гора, 177014-просека, 177003-иглолистна гора, 177004-широколистна гора,177007-широколистна гора, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма (50.009) и шеста (3.175), актуван с АОС № 624 от 26.01.2007 г., при начална тръжна цена 31 636.00 /тридесет и една хиляди шестстотин тридесет и шест/ лева.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  1. АОС №  624/26.01.2007 г.

                         2. Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 229

18.10.2012 год.

 

Обявяване на имот за публична общинска собственост /ПИ 14218.510.495 по КККР на гр. Габрово и сградата, ул.”Николаевска” № 10/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3  от  ЗОС и чл. 2, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 14218.510.495 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, находящ се на ул. „Николаевска„ № 10, гр. Габрово, с площ от 648 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, заедно с построената в него сграда 14218.510.495.1, застроена площ 648 кв.м., брой етажи 2 и сутерен, предназначение: сграда за култура и изкуство се обявява за публична общинска собственост.

       2. Възлага на кмета на Община Габрово, в двумесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС № 559 от 20.05.1998 г.       

                        2. Скица  

                  

 

РЕШЕНИЕ  № 230

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ  № 025064, землище с. Мичковци, общ. Габрово)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост  през 2012 г. в раздел ІІ.2 Имоти – частна общинска собственост за продажба по реда на чл.35 и учредяване право на строеж по чл.37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т.6.21: Имот № 025064, м.”Черникова ливада”, землище на с.Мичковци, с площ 30.394 дка.

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот № 025064 (двадесет и пет хиляди шестдесет и четири), находящ се в м.”Черникова ливада”, землище на с. Мичковци, ЕКАТТЕ 48605 (четиридесет и осем хиляди шестстотин и пет), общ. Габрово, с площ 30.394 дка (тридесет декара триста деветдесет и четири кв.м.), категория на земята при неполивни условия – Осма, начин на трайно ползване – Изоставена нива, при граници: имот № 065025 – др.селищна територия; имот № 000412 – Полски път; имот № 000036 – Полски път; имот № 000051 – Писта; имот № 027001 – Писта, при начална тръжна цена 22 042.00 /двадесет и две хиляди четиридесет и два/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. АОС №1304/08.06.2009 г.

                        2. Скица.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 231

18.10.2012 год.

 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.317.122, землище Смирненски, общ.Габрово)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел ІІ.2 Имоти – частна общинска собственост за продажба по реда на чл.35 и учредяване право на строеж по чл.37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т.6.23: Имот с идентификатор 14218.317.122 по кадастралната карта на гр.Габрово, м.”Азмака” в землище Смирненски, общ.Габрово, с площ 2 322 кв.м.

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот с кадастрален идентификатор 14218.317.122 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, триста и седемнадесет, точка, сто двадесет и две) по кадастралната карта на гр. Габрово, м.”Азмака” в землище Смирненски, общ.Габрово, площ 2 322 кв.м. (две хиляди триста двадесет и два кв.м.), категория на земята при неполивни условия – Шеста, начин на трайно ползване - Ливада, при граници: имоти с идентификатори 14218.317.123; 69479.604.110; 69479.604.57; 14218.317.130; 14218.317.79; 14218.317.81; 14218.317.78, при начална тръжна  цена 592.00 (петстотин деветдесет и два) лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. АОС № 1489/12.05.2010 г.;

                        2. Скица.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 232

18.10.2012 год.

 

Даване на съгласие за изграждане на детски обучителен кът в северния край на Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” гр. Габрово в ПИ 14218.538.357. и придобиване на собствеността върху детски обучителен кът, след изграждането му

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие да се изгради Детски обучителен кът, на площ от 37.27 кв. м., разположен  в северната част на АЕК „Етър”, в ПИ 14218.538.357 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, актуван с акт за публична общинска собственост № 1 от 29.11.2005 г., в близост до съществуващ трафопост и максимално отдалечен от зоната на етнографския комплекс на стойност до 35 000 лева. Средствата необходими за изграждане на Детски обучителен кът са за сметка на  Департамент Археология към НБУ - 30 000 лева и до 5000 лева от АЕК „Етър”.

            2. Разходите на  АЕК „Етър” да се предвидят в Бюджета за 2013 г.

            3. Дава съгласие за придобиване на собствеността върху Детски обучителен кът след неговото изграждане и оборудване, както и същия да се стопанисва и управлява от АЕК“Етър“.

 

Приложения: 1. Договор за сътрудничество от 04.02.2010 г. между Департамент

                              Археология към НБУ и АЕК „Етър”.

                          2. Споразумение от 20.02.2012 г. към договор за сътрудничество между

                              Департамент Археология към НБУ и АЕК „Етър”

                          3. АОС №1 от 29.11.2005 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 233

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /имот № 116145, находящ се в землището на с. Гъбене, общ. Габрово/

 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел 2.2. Имоти - частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т. 6.16: Имот № 116145, землище  Гъбене, общ. Габрово.

2. Да се извърши  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот № 116145 /сто и шестнадесет хиляди сто четиридесет и пет/, м. „Рад дял” в землището на с. Гъбене с ЕКАТТЕ 18215, общ. Габрово, с площ от 16.278 дка /шестнадесет декара двеста седемдесет и осем кв.м./, при граници: имоти №№ 199036-иглолистна гора, 199037-иглолистна гора, 000192-сипей, 116153-полски път, 116161-изоставена нива, 116142-изоставена нива, 116143-изоставена нива; 116144-изоставена нива, 199030-широколистна гора, 199031-широколистна гора, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма, актуван с АОС  № 1387 от 29.05.2003 г., при начална тръжна цена 9669.00 /девет хиляди шестстотин шестдесет и девет/ лева.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  1. АОС №  1387/29.05.2003 г.

                         2. Скица  

                                        

 

РЕШЕНИЕ  № 234

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ  № 085039, находящ се в землище с. Гъбене, общ. Габрово)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 г. в раздел ІІ.2 Имоти – частна общинска собственост за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т.6.26: Имот № 085039, м.”Оградата”, землище на с.Гъбене,с площ 1.915 дка.

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот № 085039 (осемдесет и пет хиляди тридесет и девет), находящ се в м.”Оградата”, землище на с.Гъбене, ЕКАТТЕ 18215 (осемнадесет хиляди двеста и петнадесет), общ.Габрово, с площ 1.915 дка (един декар деветстотин и петнадесет кв.м.), категория на земята при неполивни условия - Десета, начин на трайно ползване – Ливада, при граници: имот № 197007 – Широколистна гора; имот № 085038 – Ливада; имот № 000287 – Вътрешна река; имот № 085040 – Ливада, при начална тръжна цена 793.00 (седемстотин деветдесет и три) лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. АОС №1494/12.05.2010 г.

                        2. Скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 235

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.35.283, находящ се  в  м. „Шенини”, землище Габрово/

 

            На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1 и  чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се извърши  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на  земеделска земя - частна  общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 14218.35.283 /едно четири две едно осем точка три пет точка две осем три/ по  кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, местност „Шенини”, незастроен, с площ от 894 /осемстотин деветдесет и четири/ кв.м., при съседи: имоти 14218.35.282, 14218.35.16, 14218.35.228, 14218.35.43, 14218.506.60; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: овощна градина, актуван с АОС № 1381/24.03.2010 г. при начална тръжна цена 7202.00 /седем хиляди двеста и два/ лева.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС № 1381/24.03.2010 г.        

                        2. Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 236

18.10.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ № 035029, землище с. Гъбене, общ. Габрово)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

            1. Да се включи в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост  през 2012 г. в раздел ІІ.2 Имоти – частна общинска собственост за продажба по реда на чл.35 и учредяване право на строеж по чл.37 от ЗОС, точка 6: Продажба на земеделски земи, като т.6.25: Имот № 035029, м.”Оградата”, землище на с. Гъбене, с площ 0.896 дка

            2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот № 035029 (тридесет и пет хиляди двадесет и девет), находящ се в м.”Оградата”, землище на с.Гъбене, ЕКАТТЕ 18215 (осемнадесет хиляди двеста и петнадесет), общ.Габрово, с площ 0.896 дка (осемстотин деветдесет и шест кв.м.), категория на земята при неполивни условия - Пета, начин на трайно ползване – Нива, при граници: имот № 035030 – Нива; имот № 198002 – Широколистна гора; имот № 035012 – Изоставени трайни насаждения; имот № 035013 – Изоставени трайни насаждения; имот № 035038 – Изоставени трайни насаждения; имот № 035036 – Полски път, при начална тръжна цена 639.00 (шестстотин тридесет и девет)  лева

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. АОС №1492/12.05.2010 г.;

                        2. Скица.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 237

18.10.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост УПИ Х-200, 202 за жилищно строителство от кв. 41 по действащият план на с. Яворец, общ. Габрово заедно с масивна сграда

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл.46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот  –  частна общинска собственост, актуван с АОС № 1368/11.09.2009 г. представляващ Урегулиран поземлен имот Х-200, 202 за жилищно строителство от кв.41 по действащият план на с. Яворец, общ. Габрово с площ от 1780 кв.м, заедно с построена в него масивна сграда на един етаж- бивша баня, със ЗП от 114,20 кв.м., при граници:улица с о.т.65а-107; УПИ ХІ-200; УПИ ХІ-парк, кметство, общ.обслужващи и здравни дейности и трафопост; УПИ VІІІ-201; УПИ ІХ-общ.

Начална тръжна цена 18 464,00 /осемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и четири/ лева без ДДС, като купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в четиримесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

 Приложение:  Скица

                      

 

РЕШЕНИЕ  № 238

18.10.2012 год.

 

Изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на община Габрово – второ четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема на второ четене изменение в Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово на Общински съвет – Габрово, както следва:

 

§1.Чл. 22 се изменя и допълва, като се създава нова алинея 2 със следния текст:

 

(2). Изключения от разпоредбата на ал. 1 се допускат за обществени и производствени обекти попадащи в І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чиито собственици са заявили намерението си за разполагане на транспаранти в срок до една година от разкриване на дейността им при следните условия:

            1. транспарантът да е в радиус до 500 метра от обекта;

            2. Липса на друга техническа или градоустройствена възможност;

            3. Положително решение на ОЕСУТ;

            4. Одобрен проект, гарантиращ безопасното функциониране на контактната мрежа

 

 

РЕШЕНИЕ  № 239

18.10.2012 год.

 

Промяна на Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Габрово – второ четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ,  Общински съвет Габрово РЕШИ

 

Приема на второ четене изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Габрово:

 

§1.Чл.54, ал.8, т. 2 се изменя и допълва, както следва:

            2. /изм. и доп. с Решение № 190/13.09.2012 г./ ПОЧАСОВО за 1 час ефективно време

СПОРTНА ЗАЛА „ОРЛОВЕЦ” – главна зала

·        ШОУСПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТИ и др. с входни билети                     250.00 лв.

·        СИМФ. КОНЦЕРТИ, ТЕАТР.СПЕКТАКЛИ и др.с входни билети   80.00 лв.

·        ОБЩЕСТВ. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЯВИ                                                    250.00 лв.

·        ПРОЯВИ НА САМОДЕЙНИ КОЛЕКТИВИ                                        30.00 лв.

·        МЕЖДУНАРОДНИ СПОРТНИ СРЕЩИ                                       120.00 лв.

·        НАЦИОНАЛНИ СПОРТНИ СРЕЩИ                                                           70.00 лв.

·        РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ                                                                               50.00 лв.

·        /изм. с Решение № 190/13.09.2012 г./ ТРЕНИРОВКИ

- за лицензирани спортни  клубове, регистрирани

   на територията на община Габрово                                                        безплатно 

- за нелицензирани спортни клубове , физически и

   юридически лица                                                                                    40,00 лв./час

- за национални отбори и спортни клубове

(извънлицензираните габровски спортни клубове)                           70,00 лв./час

·        ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА                                                       15,00 лв.

Ползването на залата за мероприятия на общински бюджетни структури е безплатно.

 

            ИНФOРМАЦИОННО ТАБЛО                                                           12.00 лв.     

ОЗВУЧАВАНЕ

- на спортна среща                                                                                               10.00 лв.

- на шоу спектакъл, концерт с входни билети                                               65.00 лв.

- на др. прояви в комплекса на монтирана озвучителна система            40.00 лв.

- на др. прояви извън комплекса на мо нтирана озвучителна система    80.00 лв.

 

ПОСТРОЯВАНЕ И ДЕМОНТАЖ ПОДИУМ

-  30 кв. м.                                                                                                     25.00 лв.

-  60 кв. м                                                                                                      50.00 лв.

 

ПОЛЗВАНЕ „ПРЕСЦЕНТЪР”

- с озвучаване                                                                                                         40.00 лв.

- без озвучаване                                                                                                     30.00 лв.

 

Мин. цена на билет за СПОРТНА ЗАЛА „ОРЛОВЕЦ”

- спортни прояви                                                                                                   0.83 лв.

     - за други прояви                                                                                       1.67 лв.

 

/изм. с Решение № 190/13.09.2012 г./   СТАДИОН „АПРИЛОВ”

- За лицензирани спортни  клубове, регистрирани на

територията на община Габрово                                                                                  безплатно      

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово, физически и юридически лица                                            80 лв./час

 

/изм. с Решение 239/13.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 190/13.09.2012 г./          СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХР. БОТЕВ”

 

3.      /изм. и доп. с Решение № 190/13.09.2012 г./   СТАДИОН „ХР. БОТЕВ”   

            Ползване на официален футболен терен

 - За лицензирани спортни клубове,регистрирани

на територията на община Габрово                                                     безплатно   

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово, физически и юридически лица  -                                100.00 лв./час     

          

            Ползване на открита площадка с изкуствена трева

- За лицензирани спортни клубове, регистрирани

на територията на община Габрово                                                                 безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията на

община Габрово физически и юридически лица -                                       30.00 лв./час

- Свободен достъп (по определен график )                                       безплатно

          

            Ползване на открит терен с изкуствена трева /пред спортно хале – акробатика/

- За лицензирани спортни клубове регистрирани

на територията на община Габрово                                                                 безплатно   

- За нелицензирани спортниклубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията на

община Габрово, физически и юридически лица:

            - Ползване на ½  от терена /малко игрище/                            30 .00лв./час

            - Ползване на целия  терен /голямо игрище/                         60.00 лв./час

            - Ползване на съблекалня                                                   10.00 лв./еднократно                                                                                                  за времето на ползване                                                                                                             на терена                                                                                     

4.      /изм. – Решение № 190/13.09.2012 г./   .ХАНДБАЛНА ЗАЛА         

-За лицензирани спортни клубове, регистрирани

на територията на община Габрово                                                        безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, регистрирани

извън територията на община Габрово, физически

и юридически лица                                                                                                30.00 лв./час

 

3. СПОРТНО ХАЛЕ – акробатика                                                                            

- За лицензирани спортни клубове регистрирани

на територията на община Габрово                                               безплатно   

- За нелицензирани спортни клубове, за лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово физически и юридически лица                  30.00 лв./час

 

            4. ТЕНИС КОРТОВЕ                                                                                                     

- За лицензирани спортни клубове, регистрирани

 на територията на община Габрово                                                 безплатно

- За нелицензирани спортни клубове,

за лицензирани спортни клубове, регистрирани

извън територията на община Габрово,

физически и юридически лица                                                       10.00 лв./час

                                                                                             

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички лицензирани клубове, с действащи договори към Община Габрово ползват безвъзмездно спортните обекти в рамките на утвърден график от Експертната комисия.

 

            2. Промените влизат в сила от 1 ноември 2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 240

18.10.2012 год.

 

Прекратяване възнаграждението на общинския съветник Димитър Стефанов Димитров

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 от КСО, Общински съвет Габрово РЕШИ

 

Прекратява считано от 8.11.2012 г. възнаграждението на Димитър Стефанов Димитров, което същият получава за изпълнение на задълженията си като общинският съветник.

 

Приложение: Писмо до Общински съвет Габрово с вх.№РД-05-01-126/5.10.2012 г.