РЕШЕНИЕ  № 209

20.09.2012 год.

 

Продажба на част от I етаж /северна част/, II и III  етажи от  административната сграда на ул. “Ст. Караджа” № 2, собственост  на “Общински пътнически транспорт”  ЕООД, гр. Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 7 от Тьрговския закон, чл. 10, ал. 1, т. 9 от Наредбата за реда за упражняване на собственост вьрху общинската част от капитала на тьрговските дружества, както и чл. 34, ал. 1 от сьщата, Общински сьвет  Габрово РЕШИ:

 

1. Да се извьрши продажба чрез тьрг с явно наддаване на самостоятелни обекти в административна сграда на ул. “Стефан Караджа” № 2, гр.Габрово, при начални цени, определени от експерт-оценители  на недвижими имоти, както следва:

 

1.1.           Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.848.1.5, по кадастралната карта на гр.Габрово, с площ 193 кв.м, представляващ част от първи етаж /северна част/ от щестетажна административна сграда, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, при първоначална тръжна цена – 99 720 лв., в това число правото на строеж върху терена – поземлен имот с идентификатор 14218.501.848, съответстващ на УПИ ІІІ-Автогара от кв.65 по плана на гр.Габрово – 31а и 32 част.

1.2.           Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.848.1.8, по кадастралната карта на гр.Габрово, с площ 464,25 кв.м, представляващ втори етаж от щестетажна административна сграда, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, при първоначална тръжна цена – 249 170 лв., в това число правото на строеж върху терена – поземлен имот с идентификатор 14218.501.848, съответстващ на УПИ ІІІ-Автогара от кв.65 по плана на гр.Габрово – 31а и 32 част.

1.3.           Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.848.1.9, по кадастралната карта на гр.Габрово, с площ 464,25 кв.м, представляващ трети етаж от щестетажна административна сграда, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, при първоначална тръжна цена – 239 880 лв., в това число правото на строеж върху терена – поземлен имот с идентификатор 14218.501.848, съответстващ на УПИ ІІІ-Автогара от кв.65 по плана на гр.Габрово – 31а и 32 част.

2. Вьзлага на Управителя на дружеството да организира и проведе търговете за продажбата на горепосочените самостоятелни обекти.

3. Средствата от реализираните продажби да се използват за покриване на просрочени задължения.

 

Приложение: Копия от пазарни оценки на недвижимите имоти; копие  от Заповед

                          № КД–14-07-353/29.08.2012г. на Началник СГКК; копия от схемите на

                          предлаганите за продажба етажи