РЕШЕНИЕ  № 189

13.09.2012 год.

 

Актуализация бюджета на Община Габрово за 2012 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджетq Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2012 г., съгласно приложението, неразделна част от Решението.

Във връзка с изменението да се направят вътрешнокомпенсаторни промени в бюджета, както следва:

 

ПО ПРИХОДИТЕ

                                                                                      БИЛО                 СТАВА РАЗЛИКА

§ 6202 Предоставени средства от бюджетни

            към извънбюджетни сметки (-)            -2 622 415         - 2 102 125        + 520 290

 

ПО РАЗХОДИТЕ

Дейност 2/606 Изграждане, ремонт и

                          поддръжка на уличната мрежа,

                      § 5100 Основен ремонт                   199 840              720 130        + 520 290

 

 

РЕШЕНИЕ  № 190

13.09.2012 год.

 

Изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Габрово – второ четене

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на второ четене изменение в Наредбата за местните такси и цени на услуги на тероторията на община Габрово.  както следва:

 

§ 1 Чл. 15 (1), т. 2 се изменя и допълва така:

            2. за нежилищни имоти - в левове, според количеството битови отпадъци, в зависимост от броя и вида на съдовете за събиране на отпадъците, на база разходите по чл. 14, ал. 1, т. 1, 2 и 3. Лицата по чл. 13 подават за целта декларация до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

 

§ 2 Чл. 15 (5) се изменя и допълва така:

Не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци за имотите, които не са декларирани като основно жилище, няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от лицата по чл. 13 за това до 30 ноември на предходната година. Ако имотът е съсобственост на няколко лица или има няколко ползватели, декларацията се подписва от всички съсобственици или ползватели.

 

            § 3 В чл. 24 се правят следните промени:

1. Ал. (1) се изменя и допълва така:

За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите, настойниците, професионалните или доброволните приемни родители, както и близки и роднини, при които има настанено дете по чл.26 от Закона за закрила на детето,  месечни такси, както следва:

2. Ал. (1), т. 1 се изменя така:

            1. За целодневно пребиваване - постоянна такса 10.00 лв. и дневна такса за присъствен ден – 1.50 лв.

3. Ал. (1), т. 2.1. се изменя така:

            2.1. Без обяд: постоянна такса 5.00 лв. и дневна такса за присъствен ден – 0.60 лв.

            4. Ал. (1), т. 2.2. се изменя така:

            2.2.  С обяд:  постоянна такса 5 лв. и дневна такса за присъствен ден 1,10 лв.

            5. Ал. (1), т. 3. се изменя и допълва така:

3. За задължителното обучение на децата в подготвителните групи към детските градини от 15 септември до 31 май не се заплаща постоянна такса, а само тази за присъствен ден.

6. Създава се нова т. 3.4.

            3.4 След приключване на задължителното обучение в ПГ за съответната година, децата могат да продължат да посещават детска градина, като  заплащат такси по т.1 и т. 2 от настоящата алинея.

7. Създава се нова ал. (3)

            (3) Постоянната такса се заплаща целогодишно.

8. Създава се нова ал. (4)

(4) Не се събира постоянна такса при спиране работата на детското заведение за повече от 1 календарен месец или за по-вече от 31 дни.

9. Създава се нова  ал. (5)

(5) Размерът на дневната такса се заплаща с 25 на сто намаление за:

            1. деца, настанени в професионални или доброволни приемни семейства

            2. деца, настанепо чл. 26 от Закона за закрила на детето

            10. Ал. (3) става ал. (6)

11. Ал. (4) става ал. (7) и се изменя и допълва така:

(7) При две деца от едно семейство или две деца настанени в професионално/доброволно приемно семейство, както и за две деца настанени по чл. 26 от закона за закрила на детето, които са приети в едно или в различни детски заведения в общината, дневната такса за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление. При децата близнаци и за двете деца се заплаща дневна такса с 50 на сто намаление.

12. Ал. (5) става ал. (8)

13. Ал. (6) става ал. (9) и се изменя и допълва така:

(9) Не се заплаща постоянна и дневна такса за:

1. децата, на които двамата родители са с намалена работоспособност от 70 до 100 %.

2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи, както и деца, които имат ТЕЛК решение за наличие на увреждане, когато посещават масова детска градина/ясла;

3. трето и всяко следващо дете на многодетни семейства, както и за деца- тризнаци.

14. Ал. (7) става ал. (10) и се изменя така:

(10) При ползването на намаления по ал. 5, 6, 7, 8 и освобождаването по ал. 9, се подава декларация до директора на заведението, придружена с документи доказващи основанието. В случаите по чл. 24, ал. 6, т. 2, когато бащата е неизвестен, към документите се прилага дубликат на акта за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.

15. Ал. (8) става ал. (11)

            § 4 В чл. 25 се правят следните промени:

1. Създава се нова ал. (2)

(2) Професионални или доброволни приемни семейства, както и семействата на близки и роднини, при които има настанено дете /деца, заплащат дневни такси за храна с 50 % намаление, след представяне на документ, потвърждаващ настаняването на детето. Същият размер на дневна такса заплащат и семейства на деца с увреждане  (при наличие на ТЕЛК решение);

2. Ал. (2) става ал. (3)

 

            § 5 Чл. 26, ал. (4) се изменя така:

Лицата ползватели на общински социални услуги с месечни доходи до 160.00 лв. заплащат месечна такса в размер съответстващ на реалната издръжка на едно лице, но не по-вече от 50 на сто от личните си доходи. Когато оставащата част от личните доходи е недостатъчна за покриване на таксата, разликата е за сметка на общинските приходи.

 

§ 6 Чл. 49, ал. (25) се изменя и допълва, като се създават нови точки 1 и 2, както следва:

            За издаване на разрешение за премахване на дълготрайна дървесна растителност в частни и общински земеделски имоти от поземления фонд

            1. до 5 броя дървета и до 1 дка лозя – 8.00 лв.

            2. над 5 броя дървета и над 1 дка лозя – 20.00 лв.

 

§ 7 Чл. 53, ал. (6) се изменя така:

            За копие от договор за покупко-продажба на жилище, копие от договор за отстъпено право на строеж, копие от договор за наем – 10,00  лв.

 

§ 8 Чл. 53, ал. (8) се изменя и допълва така:

            За издаване на удостоверение за данъчна оценка, за наличие или липса на задължения, за декларирани данни и за платени местни данъци и такса битови отпадъци -  срок 14 работни дни – 5.00 лв. За предоставяне на услугата за един работен час – 30,00 лв.:

 

§ 9 Чл. 53, ал. (9) се изменя и допълва така:

За издаване на дубликат на документ за платени местни данъци и такса битови отпадъци  – срок 7 дни – 3,00 лв.

 

§ 10 Чл. 53, ал. (10) се изменя така:

За издаване на заверени копия на подадени декларации по ЗМДТ – срок 7 дни - 5.00 лв.

 

§ 11 В чл. 54, (4) се изменя и допълва, като се създава нова точка 4, със следния текст:

 

Зала”ВЪЗРАЖДАНЕ”:

 

·        За шоуспектакли, концерти, театрални спектакли, кинопрожекции и др.

200,00  лв./час

 

·        За провеждане на конгреси,  симпозиуми, бизнес мероприятия,  предизборни политически прояви

150,00 лв./час.

 

 

·        За прояви на държавни бюджетни структури и организации с идеална цел в обществена полза  

50,00 лв./час

 

 

·        За прояви на читалища и на други самодейни формации

30,00 лв./час

 

·        За подготовка на проявите, вкл. репетиции

10,00 лв./час

 

·        Прояви на общински бюджетни структури

Безплатно

·        Минимална цена на билет за мероприятия организирани от Община Габрово

2,00 лв.

 

            §12  Чл. 54, ал. (7) се изменя и допълва така:

Астрономическата обсерватория и планетариум

 

1. За програма в звездна зала:

- индивидуални посещения                                                 

- група не по-малко от 10 човека                                       

- деца от предучилищна възраст                                        

- ученици                                                                                 

- студенти и пенсионери:      

- ръководители на групи ученици, деца от предучилищна възраст, деца от социални домове, хора с увреждания

 

25.00 лв.

3.50 лв.

0.30 лв.

1.00 лв.

1.50 лв.

безплатно

2. Практически занятия; лекции;  наблюдение с телескоп

-   ученици

за всяко по 2.00 лв

за всяко по 1.00 лв.

3. За посещение с общ рекламен билет или книжка “Опознай Габрово”

звездна зала

- учащи                                                                          

телескоп                                                                      

- учащи

 

 

 3.00 лв.

0.80 лв.

1.50 лв.

0,80 лв.

4.За специализирана информация

4.00 лв.

5.За заснемане с фотоапарат и видеокамери

10.00 лв. до 1 час

 

          

§ 13 Чл. 54, ал.(8) т. 2  се изменя и допълва, както следва:

 

            2. ПОЧАСОВО  за 1 час ефективно време

СПОРТНА ЗАЛА „ОРЛОВЕЦ” – главна зала

·        ШОУСПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТИ и др. с входни билети                     250 лв.

·        СИМФ. КОНЦЕРТИ, ТЕАТР.СПЕКТАКЛИ и др.с входни билети    80 лв.

·        ОБЩЕСТВ. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЯВИ                                                    250 лв. ПРОЯВИ НА САМОДЕЙНИ КОЛЕКТИВИ                                         30 лв.

·        МЕЖДУНАРОДНИ  СПОРТНИ СРЕЩИ                                                  120 лв.

·        НАЦИОНАЛНИ СПОРТНИ СРЕЩИ                                                           70 лв.

·        РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ                                                                                50 лв.

·        ТРЕНИРОВКИ                                                                                                      

- за лицензирани спортни  клубове, регистрирани

   на територията на община Габрово                                 безплатно         

- за нелицензирани спортни клубове , физически и

   юридически лица                                                                   40,00 лв./час

- за национални отбори и спортни клубове

(извънлицензираните габровски спортни клубове)         70,00 лв./час

 

·        ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА                                     15,00 лв.

Ползването на залата за мероприятия на общински бюджетни структури е безплатно.

 

            ИНФOРМАЦИОННО ТАБЛО                                                           12.00 лв.     

ОЗВУЧАВАНЕ

- на спортна среща                                                                                               10.00 лв.

- на шоу спектакъл, концерт с входни билети                                               65.00 лв.

- на др. прояви в комплекса на монтирана озвучителна система             40.00 лв.

- на др. прояви извън комплекса на монтирана озвучителна система     80.00 лв.

 

ПОСТРОЯВАНЕ И ДЕМОНТАЖ ПОДИУМ

-  30 кв. м.                                                                                                     25.00 лв.

-  60 кв. м                                                                                                      50.00 лв.

 

ПОЛЗВАНЕ „ПРЕСЦЕНТЪР”

- с озвучаване                                                                                                         40.00 лв.

- без озвучаване                                                                                                     30.00 лв.

 

Мин. цена на билет за СПОТРНА ЗАЛА „ОРЛОВЕЦ”

- спортни прояви                                                                                                     0.83 лв.

     - за други прояви                                                                                         1.67 лв.

 

СТАДИОН „АПРИЛОВ”                                                                         

- За лицензирани спортни  клубове, регистрирани на

територията на община Габрово                                                                                  безплатно      

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово, физически и юридически лица                                           80.00 лв./час

   

 СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХР. БОТЕВ”

1.      СТАДИОН „ХР. БОТЕВ”   

 

            Ползване на официален футболен терен

 - За лицензирани спортни клубове,регистрирани

на територията на община Габрово                                                          безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията

на община Габрово, физически и юридически лица  -                                     100.00 лв./час 

 

            Ползване на открита площадка с изкуствена трева

- За лицензирани спортни клубове, регистрирани

на територията на община Габрово                                                                 безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията на

община Габрово физически и юридически лица -                                       30.00 лв./час

- Свободен достъп (по определен график )                                       безплатно

          

            Ползване на открит терен с изкуствена трева /пред спортно хале – акробатика/

- За лицензирани спортни клубове регистрирани

на територията на община Габрово                                                                 безплатно   

- За нелицензирани спортниклубове, лицензирани

спортни клубове регистрирани извън територията на

община Габрово, физически и юридически лица:

            - Ползване на ½  от терена /малко игрище/                            30.00 лв./час

            - Ползване на целия  терен /голямо игрище/                         60.00 лв./час

            - Ползване на съблекалня                                                  10.00 лв./еднократно

                                                                                                          за времето на ползване

                                                                                                                   на терена

2.      ХАНДБАЛНА ЗАЛА                                                                                     

-За лицензирани спортни клубове, регистрирани

на територията на община Габрово                                                        безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, регистринани

извън територията на община Габрово, физически

и юридически лица                                                                                                30.00 лв./час

 

3. СПОРТНО ХАЛЕ – акробатика                                                                            

- За лицензирани спорнти клубове                                                 безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, физически

и юридически лица                                                                                                30.00 лв./час

 

            4. ТЕНИС КОРТОВЕ                                                                                                     

- За лицензирани спортни клубове                                                  безплатно

- За нелицензирани спортни клубове, физически

и юридически лица                                                                                                10.00 лв./час

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички лицензирани клубове, с действащи договори към Община Габрово ползват безвъзмездно спортните обекти в рамките на утвърден график от Експертната комисия.

                                 

            § 14 Чл. 54, ал. (9) се изменя така:

За ползване на платен паркинг във времето от 08.00 часа до 20.00 часа

 

Леки автомобили

автобуси

до 1 час

0.83 лв.

2.50 лв.

до 3 часа

1.67 лв.

5.00 лв.

до  6 часа

4.17 лв.

5.83 лв.

до  8 часа

5.83 лв.

7.50 лв.

 

 

 

            § 15 Чл. 54, ал. (10) се изменя и допълва така:

За ползване  на платен денонощен паркинг

 

 

Леки автомобили

товарни автомобили

и автобуси

тирове

до 1 час

1.25 лв.

3.00 лв.

3.50 лв.

от 1час до  3 часа

4.00 лв.

5.00 лв.

6.00 лв.

от 3часа  до   6 часа

5.00 лв.

8.00 лв.

9.00 лв.

от 6 часа  до  за 8 часа

8.00 лв.

9.00 лв.

13.00 лв.

от 8 часа  до  за 24 часа

9.00 лв.

10.00 лв.

14.00 лв.

Седмичен абонамент

13.00 лв.

х

х

Месечен абонамент

42.00 лв.

60.00 лв.

  80.00 лв.

 

§ 16 В чл. 54 (14) се допълва, като се създава нова точка 3, както следва:

3. За ползване на плувен басейн на ПМГ”Академик Иван Гюзелев” извън графика на общинските училища, по утвърден от директора на ПМГ „Иван Гюзелев” график

а) Възрастни граждани -  6,00 лв./час, като за всеки следващ час, след първия – 3,00 лв./час.

б) Възрастни граждани – при абонамент за 30 часа – 120,00 лв., при абонамент за 10  часа – 45,00 лв.;

в) Ученици и студенти -  4,00 лв./час, като за всеки следващ час, след първия – 2,00 лв./час.

г) Ученици и студенти - при абонамент за 30 часа - 70,00 лв., при месечен абонамент за 10  часа - 25,00 лв.

д) Деца със Специални образователни потребности, деца под 7 (седем) годишна възраст и деца от социални домове на територията на община Габрово – безплатно, като горепосочените лица задължително следва да бъдат с придружител, който заплаща съответната такса.

 

§ 17 Чл. 55, ал. (4) се изменя и допълва така:

ДК "Емануил Манолов"

 

1. За ползване на зали

- голям салон - 200.00 лв./час; за мероприятия организирани от НПО регистрирани в обществена полза – 150.00 лв./час; за общински бюджетни структури – безплатно

- зелена зала - 20.00 лв./час; за мероприятия организирани от НПО регистрирани в обществена полза – 15.00 лв./час; за общински бюджетни структури – безплатно

- жълта зала – 20.00 лв./час; за мероприятия организирани от НПО регистрирани в обществена полза – 15.00 лв./час ;за общински бюджетни структури – безплатно

- /отм. с Решение № 239/13.12.2010 г./

- мраморно фоайе – 30.00 лв./час; за мероприятия организирани от НПО регистрирани в обществена полза – 20.00 лв./час; за общински бюджетни структури – безплатно

- картинно фоайе - 30.00 лв./час; за мероприятия организирани от НПО регистрирани в обществена полза – 20.00 лв./час; за общински бюджетни структури – безплатно

- хорова зала – 12.00 лв./час; за мероприятия организирани от НПО регистрирани в обществена полза – 6.00 лв./час; за общински бюджетни структури – безплатно

- балетна зала - 12.00 лв./час; за мероприятия организирани от НПО регистрирани в обществена полза 6.00 лв./час; за общински бюджетни структури – безплатно

- музикална зала „север”- 12.00 лв./час; за мероприятия организирани от НПО регистрирани в обществена полза – 6.00 лв./час; за общински бюджетни структури – безплатно

- минимална цена на билети: учащи – 2.00 лв.; възрастни – 3.00 лв.

 

§ 18 Чл. 55, ал. (5) се изменя и се допълва, като в раздел ІV – други услуги се създават нови т. 20, 21 и 22:

Регионален исторически музей

1. Дечкова къща:

 

І. За посещение:

- учащи и пенсионери

- семеен билет

- посещение на Дечковата къща и музея

- хора с увреждания и деца от социални домове

- на  временна изложба

2.00 лв.

1.00 лв.

5.00 лв.

3.00 лв.

безплатно

1,00 лв.

ІІ. /отм. с Решение № 239/13.12.2010 г./

 

ІІІ. Екскурзоводски беседи:               

- беседа на български език                                           

- беседа на чужд език

 

3.00 лв.

6.00 лв.

 

            ІV. За ползване на помещения

- отоплителен сезон                                                                     50.00 лв./на час

- без отопление                                                                             30.00 лв./на час

 

Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС.

                                                         

2.  Исторически музей, ул. “Николаевска” 10

 

І. За посещение:

- учащи и пенсионери

- семеен билет

- посещение на Дечковата къща и музея

- хора с увреждания и деца от социални домове

- на  временна изложба

3.00 лв.

1.00 лв.

5.00 лв.

3.00 лв.

безплатно

1,00 лв.

ІІ. Екскурзоводски беседи:                 

- беседа на български език                                           

- беседа на чужд език

 

6.00 лв.

12.00 лв.

ІІІ. За ползване на зали

- отоплителен сезон

- без отопление

- за общински бюджетни структури

 

Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС.

 

60.00 лв./час

30.00 лв./час

безплатно

 

 

ІV.Други услуги:

1. Лекция по заявка                                                                                  12.00 лв.

            2. Интервю в експозицията                                                                    10.00 лв. на мин

3. Заснемане на филм в експозицията                                                 100.00 лв. на час

4. За препис и извлечение на документ от фонда                             5.00 лв. за първа                    страница и по                               2,50 лв. за всяка                            следваща

5. отменя се

6. За изготвяне на писмена историческа справка по

историческа информация                                                                                       5.00 лв. на страница

7.  отменя се

8. отменя се

9. Изготвяне на копия от документи, снимки на предмети

   (дигитално и хартиен носител) на брой и файл                                         5.00 лв.

      10. Справка за наличието на документ и културна ценност

в основен, обменен и научно спомагателен фонд               -  устна    -  5.00 лв.

                                                                                                     - писмена - 10.00 лв.

11. Справка за историческо събитие                                           5.00 лв. на страница

12. Историческо изследване на процес, събитие, явление - 10.00 лв. на страница

13. Библиографска справка                                                                   2.50 на лист

            14. Издаване на документ за идентификация на движима културна ценност (д.к.ц.):

- за една д.к.ц –                                                                              15,00 лв.,

- за група  д.к.ц. със сходни характеристики -                        50.00 лв.,

- за колекция д.к.ц. –                                                                  100.00 лв.

15. отменя се

16. Изготвяне на съдебна експертиза                                                 15.00 лв. на час

17. Издаване на документ за наличие на археологически обекти

-  по документи                                                                                         10.00 лв.

-  с посещение на място                                                                          70.00 лв.

18. отменя се

19. отменя се

            20. За заснемане:

 - с личен фотоапарат с фон експозициите в музея –        5.00 лв. на снимка

 - снимка на културна ценност от експозициите на

РИМ ”Габрово и габровци” и „Дечкова къща”                                50.00 лв. на снимка

            21. Екскурзоводна беседа за обект извън  експозициите на РИМ

 - на български език                                                                         10.00 лв.

 - на чужд език                                                                                 20.00 лв.

            22. Представяне на видеофилми

 - групови посещения                                                                  1.00 лв. на човек

 - единични посещения                                                              2.00 лв. на човек

 

§19 Чл. 55, ал. (6) се изменя и допълва така:

Художествена галерия “Христо Цокев”

 

І. За посещение:

2.00 лв.

- учащи и пенсионери

1.00 лв.

- деца от социални домове  и хора с увреждания          

безплатно

ІІ.” /отм. с Решение № 239/13.12.2010 г./

 

ІІІ. За ползване на зали

- зала първи, втори и трети етаж

- малка зала втори етаж

- за общински бюджетни структури

- за организиране на частни изложби и базари

 

- за организиране на изложби от детски школи

по изкуства, действащи на територията на

Община Габрово

 

50.00 лв./час

20.00 лв./час

безплатно

10.00 лв./ден за една зала

безплатно

 

 

§ 20 В чл. 55, ал. (8) се изменя и допълва, като се създават нови точки 1.1.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 15.2, 15.3:

 

 

Наименование на услугата

Единица мярка

Цена

 

1

1.1.1

Родители на деца под 6 г., ползващи само Детски отдел

1година - еднократно

  4.00 лв

 

2

14.

Ламиниране

 

 

 

3

14.1

Ламиниране формат А4

за една страница

  0,80 лв.

 

4

15.

Почасово ползване  на зала

 

 

 

5

15.1

За ползване на зала

за един час

30,00 лв.

 

6

15.2

За ползване на зала с помощни средства (мултимедия,флипчарт)

за един час

50,00 лв.

 

7

15.3

За общински бюджетни структури

 

безплатно

 

 

          § 21 Чл. 55, ал. (9), т. 2 се изменя  и допълва, както следва:

АЕК “Етър“

2. За посещение в АЕК“Етър” и извършване на услуги

 

 

Билети

Абонам.карти

2.1 Цена за посещение:

- учащи и пенсионери

При посещение на групи се ползва отстъпка:

       за група от 10 до 20 човека – 10 %

       за група над 20 човека – 20 %

- семеен билет с деца

- деца до 7 години, деца от социални домове, войници, хора с увреждания

4.00 лв.

2.00 лв.

 

 

 

 

8.00 лв.

безплатно

12.00 лв.

6.00 лв.

 

 

 

 

24.00 лв.

 

2.2 Посещение с общ рекламен билет или книжка “Опознай Габрово”:

- учащи       

3.00 лв.

 

1.50 лв.

 

2.3. Екскурзоводски беседи:

- беседа на български език                   

- беседа на чужд език

 

5.00 лв.

10.00 лв.

 

2.4. За заснемане:

- с професионална камера

 

100.00 лв./час

 

§ 22 Чл. 55, ал. (10), т. 6 се изменя и допълва, както следва:

 

6. Цени за нощувки в АИР “Боженци”

                                                                                                        

Къща 1 “Иван Карадимитров” (15 места)

- етаж 1

  стая с две легла ( стая № 4 и стая № 5)                           

- етаж 2

  стая с четири легла         ( стая № 1 и стая № 2)

  ползване като двойка стая                              

- етаж 2

  стая с три легла ( стая № 3)                           

  ползване като двойка стая

- кухня и столова (за нощуващи)

 

- ползване на кухня със столова и двор

 

.

25.81 лв.

 

50.69 лв.

30.39 лв.

 

41.00 лв.

30.39 лв.

3.03 лв. на човек

45.87 лв.

Къща 2 “Мария Савекова”(7 места)

- стая с две легла                                                 

- стая с три легла

 

20.30 лв.

30.91 лв.

Къща 3 “Мария Савекова” (8 места)

- стая с четири легла                              

   ползване като двойка стая                             

- кухня и столова с камина (за нощуващи)

 

- кухня, столова с камина и двор

 

50.69 лв.

30.39 лв.

3.03 лв. на човек

45.87 лв.

Къща 4 “Цана Михова” (4 места)

- цялата къща                                                       

 Ползване като двойка стая и кухня

 

  60.79 лв.

  40.48 лв.

Къща 5 “Иванца Бончева” (8 места)

- етаж 1

  стая с две легла( стая № 3)                            

- етаж 2

  стая с три легла ( стая № 1 и стая № 2)                

  ползване като двойка стая                              

- кухня (за нощуващи)

 

- кухня и столова

 

 

30.39 лв.

 

46.51 лв.

30.39 лв.

3.03 лв. на човек

45.87 лв.

Къща 6 “Петко Кичуков” (4 места)

- етаж 1

  кухня с дневна                           

- етаж 2

стая с две легла и хол                 

- етаж 2

стая с две легла

 

 

50,46 лв.

 

35.90 лв.

 

25.81 лв.

 

Забележка: - В предложените цени не е включен ДДС

                        - За туроператори и организирани групи –10% отстъпка от цената на нощувката.

                        - АИР „Боженци” си запазва правото за празници (8 декември, Коледа, Нова година, Великден и др.) да предлага специален пакет от основни и допълнителни услуги, чиято стойност се определя въз основа цените за настаняване на рецепция.

          

            2. Промените влизат в сила от 1 октомври 2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 191

13.09.2012 год.

 

Одобряване Структура на общинска администрация

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 10, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията/ Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г./, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Одобрява структура на общинска администрация на Община Габрово, съгласно Приложение № 1 и № 2 (неразделна част от настоящото решение), с обща численост 191 щатни бройки.

            2. Задължава кмета на Община Габрово на следващо заседание да внесе информация за кадровото и материално обезпечаване на административното обслужване на жителите в кметствата и кметските наместничества на територията на община Габрово.

 

Приложение: 1. Структура на общинска администрация  на Община Габрово.

             2. Органиграма на структура на общинска администрация на Община

                    Габрово

 

                                                                       Приложение към Решение № 191/13.09.2012 г.

                                                                                                     Приложение № 1

Разпределение на общата численост на персонала в администрацията на Община-Габрово – 191 щатни бройки

I.                    КМЕТ, ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

1.       Кмет                                                                                                                                                 1

2.       Заместник  кмет по „Финанси и собственост“                                                                             1

3.       Заместник  кмет по „Устройство на територията, инфраструктура  и              екология“          1

4.       Заместник  кмет по „Социално-икономическо развитие“                                    1

5.       Кмет на кметство                                                                                                                       3

6.       Кметски наместници                                                                                                                24                                                                                                                                     

II.                  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.       Секретар                                                                                                                                        1

2.       Звено Вътрешен одит                                                                                                                              3                                                                                         

        II.1.      ОБЩА  АДМИНИСТРАЦИЯ

 

1.1. Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”    37

1.1.1.  Отдел „Правен“                                                                                                    

1.1.2.  Отдел ГРАО                                                                                                             

1.1.3.  Отдел „Управление на човешките ресурси“                                        

1.1.4.  Отдел „Административно обслужване, материално-техническо обезпечаване и отбранително-мобилизационна подготовка“                                                                                                                                                                              

1.2. Дирекция „Финансово-счетоводна”                                                                                               17

               1.2.1. Отдел „Финанси и бюджет“                                                                             

                 1.2.2. Отдел „Счетоводен“                                                                                         

 

1.3. Отдел „Протокол и връзки с обществеността“                                                         

1.4. Отдел „Информационни и комуникационни технологии“                               

 

  II.2. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

2.1. Главен  архитект                                                                                                                          1

 

2.2. Дирекция „Устройство на територията”                                                                       15  

 

2.3. Дирекция „Инфраструктура и екология”                                                                     16  

 

2.4. Дирекция „Образование и социални дейности”                                                     12  

 

2.5. Дирекция „Местни данъци и такси“                                                                                               15 

 

2.6. Дирекция „Устойчиво развитие”                                                                                      21

2.6.1.  Отдел „Обществени поръчки, концесии и публичнo - частни партньорства“                                                                                   

2.6.2.  Отдел „Култура и туризъм”                                                                                

2.6.3.  Отдел „Проекти и икономическо развитие”                                                                          

2.7.  Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”                                    13 

2.7.1.  Отдел „Общинска собственост“                                                                        

2.7.2.  Отдел „ Стопанска дейност и жилищна политика“                                                

 

 

РЕШЕНИЕ  № 192

13.09.2012 год.

 

Приемане на “Дисперсионна моделна оценка на приноса на всеки един от отделните сектори/източници на емисии към нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията на гр.Габрово и формулиране на система от мерки за изпълнение (в зависимост от резултатите на моделната оценка) в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за периода от 2012 г. до 2015 год., целящи достигане и/или задържане нивата на ФПЧ10 до законно установените норми приети в страната

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Заповед № 211/28.04.2011 г. и Предписание с изх. № П-143/20.08.2012 г. на Директора на РИОСВ - Велико Търново, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема “Дисперсионна моделна оценка на приноса на всеки един от отделните сектори/източници на емисии към нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията на гр.Габрово и формулиране на система от мерки за изпълнение (в зависимост от резултатите на моделната оценка) в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за периода от 2012 г. до 2015 год., целящи достигане и/или задържане нивата на ФПЧ10 до законно установените норми приети в страната”.

 

Приложение: Съгласно текста

 

 

РЕШЕНИЕ  № 193

13.09.2012 год.

 

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23, ал. 1, и ал. 2, т.2, от НУРУЖННОЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Изменя Решение № 19 от 31.01.2008 г. както следва:

1.1. І-ва група - „Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди”

 

Било: 526 броя                 Става: 519 броя

 

1.2. ІІ-ра група - „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени”

 

Било: 9 броя                                 Става: 16 броя

 

2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

2.1. Намалява броя на жилищата за настаняване на граждани с установени жилищни нужди със 7 (седем) броя:

Ø ул. „Найден Геров” № 62, ет. 1, ап. 2, гр. Габрово;

Ø ул. „Венец” № 14, ет. 6, ап. 16, гр. Габрово;

Ø ул. „Мирни дни” № 6, вх. Б, ет. 2, ап. 4, гр. Габрово;

Ø бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 5, ап. 13, гр. Габрово;

Ø ул. „Зелена ливада” № 10, ет. 8, ап. 31, гр. Габрово;

Ø ул. „Орловска” № 129, ет. 9, ап. 53, гр. Габрово и

Ø бул. „Могильов” № 46, ет. 1, ап. 3, гр. Габрово.

 

2.2. Увеличава броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени със 7 (седем) броя:

Ø ул. „Найден Геров” № 62, ет. 1, ап. 2, гр. Габрово;

Ø ул. „Венец” № 14, ет. 6, ап. 16, гр. Габрово;

Ø ул. „Мирни дни” № 6, вх. Б, ет. 2, ап. 4, гр. Габрово;

Ø бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 5, ап. 13, гр. Габрово;

Ø ул. „Зелена ливада” № 10, ет. 8, ап. 31, гр. Габрово;

Ø ул. „Орловска” № 129, ет. 9, ап. 53, гр. Габрово и

Ø бул. „Могильов” № 46, ет. 1, ап. 3, гр. Габрово.

 

3. Да бъдат продадени 7 (седем) броя жилища, собственост на Община Габрово, на наемателите настанени в тях, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.

 

4. Възлага на Кмета на Община Габрово в срок до 6 (шест) месеца от настоящото Решение да проведе всички действия по смисъла на чл. 25 от НУРУЖННОЖ за оценка на жилищата, за продажба по т. 3 от настоящото Решение и внесе предложение в Общински съвет гр. Габрово за утвърждаване.

 

Приложение:Списък на общинските жилища за продажба на наематели, които

                         отговарят на условията на чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ

 

 

 

 

Приложение към Решение № 193/13.09.2012 г.

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

на общинските жилища за продажба на наематели,

които отговарят на условията по чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ

(Протокол  № 9 от 29.06.2011 г. и Протокол № 10 от 31.07.2011 г.)

 

 

№ по ред

Адрес на общинското жилище

АОС

(№, дата)

Вид

на жилището

Наемател

Членове на семейството

Заповед за настаняване

1.

ул. „Найден Геров” № 62, ет. 1, ап. 2, гр. Габрово

№ 339 от 14.07.1997 г.

двустайно

Ганка Милчева Иванова

Клара Исамова Сириева

едночленно

едночленно

№ ІV-І-88 от 25.11.1992 г.

2.

ул. „Венец” № 14, ет. 6, ап. 16, гр. Габрово

№ 494 от 24.11.1997 г.

тристайно

Пламен Михайлов Драголов

четиричленно

№ 893 от 02.05.2007 г.

3.

ул. „Мирни дни” № 6, вх. Б, ет. 2, ап. 4, гр. Габрово

№ 319 от 26.02.1997 г.

двустайно

Катя Петкова Стоянова

Димитър Цветанов Христов

едночленно

едночленно

№ ІV-І-49 от 08.09.1992 г.

4.

бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 5, ап. 13, гр. Габрово

№ 504 от 12.12.1997 г.

двустайно

Лидия Георгиева Каменова Емилиян Красимиров Йорданов

Георги Красимиров Йорданов

двучленно

едночленно

едночленно

№ 846 от 24.04.2007 г.

5.

ул. „Зелена ливада” № 10, ет. 8, ап. 31, гр. Габрово

№ 495 от 24.11.1997 г.

едностайно

Стефка Иванова Маринова

Антония Николаева Трифонова

едночленно

едночленно

№ 22 от 09.01.2007 г.

6.

ул. „Орловска” № 129, ет. 9, ап. 53, гр. Габрово

№ 694 от 22.02.2000 г.

едностайно

Стефан Георгиев Карлиев

едночленно

№ 236 от 10.04.1981г.

7.

бул. „Могильов” № 46, ет. 1, ап. 3, гр. Габрово

№ 540 от 10.03.1998 г.

двустайно

Христина Пръвчева Колева

Петко Светославов Моровяков.

едночленно

едночленно

№ 726 от 30.07.1997 г.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 194

13.09.2012 год.

 

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет, гр. Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2, ал. 2 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет гр. Габрово РЕШИ:

 

            1. Изменя Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

 

1.1. І-ва група - „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”

Било: 519 броя                 Става: 518 броя

 

1.2. ІV-та група - „Резервни жилища”             

Било: 25 броя                               Става: 26 броя

 

2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

            Намалява броя на жилищата за настаняване на граждани с установени жилищни нужди с 1 брой:

Ø  гр. Габрово ул. „Никола Войновски” № 46, ет. 2 - част от етаж от къща, състоящо се от две стаи и сервизни помещения, АОС 1657 от 28.03.2005 г.

3. Изменя Приложение № 4 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

Увеличава броя на резервните жилищата с 1 брой:

Ø  гр. Габрово, ул. „Никола Войновски” № 46, ет. 2 - етаж от къща.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 195

13.09.2012 год.

 

Продажба на общинско жилище на настанения в него наемател

(апартамент № 14, ул. „Младост” № 19)

 

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от НУРУЖННОЖ и във връзка с Решение № 127/14.06.2012 г. на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба на общинско жилище, актувано с АОС №1631/10.08.2012 г., намиращо се в гр. Габрово, ул.„Младост” № 19, представляващ Апартамент № 14 (четиринадесет), ет.4 (четири), със застроена площ – 46.03 кв.м. (четиридесет и шест кв.м. и три кв.дм.), състоящ се от стая, кухня, коридор, санитарен възел и една тераса, при граници: На същия етаж – 14218.501.426.1.15 (ап.№15) и 14218.501.426.1.13 (ап.№13); Под обекта – 14218.501.426.1.10 (ап.№10); Над обекта – 14218.501.426.1.18 (ап.№18), заедно с прилежащото избено помещение със светла площ 3.92 кв.м. (три кв.м и деветдесет и два кв.дм.), и 0.988 % (деветстотин деветдесет и осем хилядни от процента) идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, на наемателя Галина Драгнева Иванова, при цена от 18 200 (осемнадесет хиляди и двеста лева) без ДДС, в т.ч. 14 193 лв. за апартамента и 4 007 лв. за право на строеж

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            3. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на решението да извърши всички необходими действия предвидени в чл. 25 от НУРУЖННОЖ за правилното и законосъобразно извършване продажбата на жилището.

          

Приложение: 1. АОС №1631/10.08.2012 г.

                          2. Схема

 

.

РЕШЕНИЕ  № 196

13.09.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

/Апартамент № 24, ул. “Осми март” № 24, вх. Д, гр. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 3 от ЗОС и чл. 28 от НУРУЖНННОЖ, във връзка с чл. 49, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се проведе процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1603/03.05.2012 г., представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 14218.508.370.5.24 по КК на гр. Габрово, със застроена площ - 106.42 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня, коридор, баня, тоалетна и тераса, заедно с прилежащото избено помещение със светла площ 6.46 кв.м. и 1.731 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ V–жилищно строителство от кв.33 по плана на кв. Тлъчници – V, гр. Габрово, представляващ Апартамент  № 24, ет.5, вх. Д, ул. Осми март № 24,

при начална тръжна цена 36 900 /тридесет и шест хиляди и деветстотин/ лева без ДДС, в т.ч. 5 885.00 лв. за право на строеж и 31 015.00 лв. за сграда.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. Схема

                          2. АОС № 1603/03.05.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 197

13.09.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

/Апартамент № 12, ул. “Найден Геров” № 58, вх. Г, гр. Габрово/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 3 от ЗОС и чл. 28 от НУРУЖНННОЖ, във връзка с чл. 49, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се проведе процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1604/03.05.2012 г., представляващ Самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.66.4.12 по КК на гр. Габрово, със застроена площ - 62.03 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор, санитарен възел и две тераси, заедно с прилежащото избено помещение със светла площ 5.05 кв.м. и 1.455 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ І–жилищен комплекс от кв.6 по плана на гр. Габрово – І етап, І част, представляващ Апартамент № 12, ет.4, вх. Г, ул.”Найден Геров” № 58, при начална тръжна цена 16 700 /шестнадесет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС, в т.ч. 3 430 лв. за право на строеж и 13 270 лв. за апартамента.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. Схема

                          2. АОС № 1604/03.05.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 198

13.09.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

/Земеделска земя 11.791 дка, с. Донино/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 52, ал. 4, чл. 54 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1549/27.05.2011 г., представляващ Земеделска земя – имот № 013008 (тринадесет хиляди и осем), м.“Чифлика дупките”, ЕКНМ 22959 (двадесет и две хиляди деветстотин петдесет и девет) землищто на с.Донино, общ.Габрово, с площ от 11.791 дка (единадесет декара и седемстотин деветдесет и един кв.м.), начин на трайно ползване – Изоставена ливада; Категория на земята при неполивни условия – Пета, при граници: имот № 033007 – Залесена територия; Землищна граница; имот № 013001 – Изоставена нива; имот № 013009 – Пасище с храсти; имот № 046017 – Широколистна гора; имот № 046015 – Широколистна гора; имот № 046006 – Широколистна гора, при начална тръжна цена 8 773 (осем хиляди седемстотин седемдесет и три/ лева.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. Скица

                          2. АОС № 1549/27.05.2011 г.                      

          

 

РЕШЕНИЕ  № 199

13.09.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

(бивша кафе-сладкарница „Рачо и Дешка”)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1630/10.08.2012 г., представляващ Кафе-аперитив, разположен в партерния етаж на жилищна сграда на ул. ”Св.св.Кирил и Методий” № 13-15, обособяващ Самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.631.7.12 по КК на гр. Габрово, със застроена площ 203 кв.м.,  при граници: На същия етаж: Няма; Под обекта: Няма; Над обекта: 14218.505.631.7.2, заедно с 11.381 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ І - за жилищно строителство, търговия, обществено хранене, куклен театър от кв. 175 по плана на гр.Габрово, ІІ етап, ІІІ част. Функционално предназначение: За търговска дейност, при начална тръжна цена184 300.00 (сто осемдесет и четири хиляди и триста) лева без ДДС, в т.ч. за сграда – 138 625 (сто тридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и пет) лева и 45 675 (четиридесет и пет хиляди шестстотин двадесет и пет) за право на строеж.

            Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената, достигната на търга да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач или 50% /петдесет процента/ от цената да се плати в деня на сключване на договора, а останалата сума, увеличена с размера на основния лихвен процент на БНБ за периода от сключване на договора до деня на плащане, да се изплати в срок до 6 /шест/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1.  Схема ;    2. АОС № 1630/10.08.2012 г.                      

 

 

РЕШЕНИЕ  № 200

13.09.2012 год.

 

Продажба на общинска земя, предвидена като придадена по регулация към имот на физически лица  на основание чл. 58 ал. 1 и 2 от НРПУРОИ в с.Борики,  община Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Дава съгласие да бъде продадена земя, общинска собственост на  Георги Иванов Платиканов и Евгения Добрева Платиканова, представляваща:

 - ПИ с площ 60 кв.м., при граници: улица о.т. 19-26; ПИ без номер; ПИ 39; ПИ без номер, предаваема част към УПИ II-39 от кв.4 по плана на с. Борики, община Габрово. Цената на имота е 1140/хиляда сто и четиридесет/ лева без ДДС

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

2. Задължава кмета в тримесечен срок от приемане на решението да предприеме действия по издаване на заповед и сключване на договор за продажба на имота.

 

Приложение: скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 201

13.09.2012 год.

 

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на собствениците

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62/2010 г.), писма № РД-07-821/17.05.2012 и № РД-07-1113/02.07.2012 г. на Общинска служба „Земеделие” – Габрово и протоколно решение номер 1/29.12.2008 г. на комисия на ОДЗ, ОСЗ, Община Габрово и ДГС – Габрово в състав определен със заповед номер РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Предоставят се на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти по землища, по параграф 27, алинея 2, точка 1 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

 

1. землище Козирог

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

048029

048007

039131

034089

041081

039128

К125/18.11.1991

83/29.01.1993

048029

048007

039131

034089

041081

039128

1.060

1.714

0.665

1.851

0.834

1.733

 

 

041009

3-30А/10.10.1991

6303/24.04.2012

041092

2.438

041093

0.903

098001

К53/10.10.1991

4021/19.08.1999

098045

0.800

098046

4.139

048008

К92/22.10.1991

3970/01.06.1999

048008

2.055

 

 

098035

098001

 

094085

096031

К299/25.02.1992

3970/01.06.1999

098047

098049

 

094085

096066

3.500

2.800

 

0.759

2.500

035048

098046

098045

098046

096067

0.801

 

 

1.339

1.379

 

2. землище Гръблевци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

№| на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

082040

ГР101/08.01.1992

3924/10.03.1999

82040

0.284

 

 

159040

 

159001

70482/28.03.2012

 

70483/28.03.2012

Н.А. 105/1945

 

Н.А. 153/1977

159042

 

159044

1.008

 

0.098

159041

159043

159045

0.245

1.378

0.058

159040

70501

Н.А. 136/1975

159043

1.378

 

 

 

3. землище Гарван

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

038014

70485/03.04.2012

Н.А. 278/1928

038014

0.354

 

 

038008

В0484/23.10.1991

4931/18.04.2005

038041

0.457

038040

0.200

037095

037107

В0872/17.12.1991

2214/07.11.1995

037095

037107

3.266

1.428

 

 

19105

125А/03.09.1991

2968/21.08.1996

019112

4.100

019111

019113

0.297

0.521

038004

В0872/17.12.1991

2214/07.11.1995

038043

0.104

038042

038044

0.259

0.027

030025

70487/06.04.2012

Под. Акт от 1930

030074

1.658

030060

030027

030026

4.238

0.205

0.096

030008

030007

70484/30.03.2012

Н. А. 180/1956

030075

0.542

030008

030007

0.182

0.157

 

4. землище Враниловци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

025116

В0528/30.11.191

70500/26.04.2012

75/08.01.1993

Н.А. 80/1975

025146

025147

0.431

0.700

 

 

029001

025017

025024

В0397/14.10.1991

1924/13.06.1995

029001

025017

025024

3.417

2.335

2.576

 

 

037047

В1207/13.02.1992

1924/13.06.1995

037047

2.373

 

 

037039

037104

В0085/05.09.1991

1924/13.06.1995

037115

0.543

037039

037104

0.066

0.017

044030

В0529/01.10.1991

1924/13.06.1995

044030

2.832

 

 

038130

038070

038130

В0156/12.09.1991

4701/04.02.2004

039139

038140

3.325

1.789

038130

 

038130

5.216

 

4.898

027019

70504/23.05.2012

Н.А.139/1968

027059

0.559

027058

0.935

027034

027028

В0499/28.10.1991

2849/18.07.1996

027060

0.997

 

027028

 

2.853

025095

В0397/14.10.2001

1924/13.06.1995

025095

2.035

 

 

025086

025087

70488/09.04.2012

Н.А. 50/1967

025148

0.465

025086

025087

0.026

0.014

 

5. землище Гъбене

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

023033

70486/05.04.2012

Н.А. 4/1953

023041

0.325

023040

023042

1.425

1.748

010004

018004

018044

М055/01.10.1991

4008/02.08.1999

010004

018004

018044

1.238

2.954

1.930

 

 

019026

КМ72/25.10.1991

4008/02.08.1999

019028

0.093

019027

0.309

019018

М004/03.09.1991

4008/02.08.1999

019030

0.178

019029

0.141

023033

М107/03.12.1991

4008/02.08.1999

23043

1.281

023042

023041

023040

0.467

0.325

1.425

019022

М063/10.10.1991

4078/29.11.1999

019022

1.888

 

 

021005

М018/10.09.1991

4078/29.11.1999

021006

2.468

021007

4.527

024004

М129/07.02.1992

76/11.01.1993

024056

0.700

24057

1.666

023010

70497/24.04.2012

Н.А. 62/1994

023010

0.355

 

 

009006

009007

G047/13.09.1991

4008/02.08.1999

009012

3.354

 

009007

 

1.115

 

6. землище Габрово

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.74.515

7311/15.06.2006

7310/15.06.2006

5547/15.06.2006

5546/15.06.2006

14218.74.522

14218.74.523

1.600

12.500

 

14218.74.524

 

6.427

14218.76.536

125Б/03.09.1991

6305/26.04.2012

14218.76.547

14218.76.548

0.300

1.163

14218.76.542

14218.76.543

0.368

1.818

14218.107.520

14218.25.78

4503/02.06.1992

6316/15.06.2012

14218.107.520

14218.25.78

6.749

3.269

 

 

14218.136.523

14218.136.525

70508/28.06.2012

Н.А. 190/1942

14218.136.566

0.596

14218.136.523

14218.136.525

10.450

0.492

 

7. землище Гачевци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.262.127

541/10.10.1991

2955/16.08.1996

14218.262.127

0.993

 

5.744

 

8. землище Поповци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

055003

056012

В1041/22.01.1992

6301/24.04.2012

055016

056012

1.727

3.935

 

 

085063

В1457/04.03.1992

3042/16.10.1996

085063

0.497

 

 

045011

70498/26.04.2012

Н.А.50/1996

045011

0.069

 

 

063015

В0473/23.10.1991

6284/09.02.2012

63015

1.632

 

 

 

9. землище Драгановци

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

006007

Д233/03.12.1991

3986/21.06.1999

006007

0.537

 

 

063005

Д90/01.10.1991

35/15.12.1992

063005

3.250

 

 

 

10. землище Армените

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

038062

В248/24.09.1991

6295/08.03.2012

038062

2.029

 

 

038010

022080

022106

В644/11.11.1991

2113/30.08.1995

038010

022080

022106

0.930

2.024

0.715

 

 

 

11. землище Здравковец

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

078006

З-75/01.11.1991

1654/02.03.1995

078008

9.100

078007

078009

71.591

4.999

095027

З-30/10.10.1991

6302/24.04.2012

095064

1.091

095065

4.014

074044

З-61/25.10.1991

1654/02.03.1995

074044

5.707

 

 

081020

З-06/17.09.1991

1654/02.03.1995

081006

4.000

081067

081065

1.772

49.474

100001

З-134/06.12.1991

1654/02.03.1995

100001

3.723

 

 

026008

З-07/17.09.1991

3032/02.10.1996

026009

3.795

026008

128.115

 

12. землище Копчелиите

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

025036

Ь235/18.10.1991

2267/29.12.1995

025036

0.923

 

 

032015

Ь769/05.02.1992

0045/11.12.1995

032.15

0.116

 

 

039041

70479/03.02.2012

Н.А. 98/1945

039041

1.964

 

 

 

13. землище Лесичарка

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

026025

026007

Ь991/19.02.1992

1520/03.01.1995

026025

026007

1.988

1.436

 

 

041058

Ь315/14.11.1991

2308/06.02.1996

041063

0.435

041064

7.511

 

14. землище Баланите

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

017052

1634В/15.01.1992

6320/02.07.2012

017052

1.000

 

 

 

15. землище Априлово

 

Данни от протокол 1

                    Данни за собственика

                    остатък

имот по чл. 19

Пр. Вх. №|

 №|на решение по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Новообразуван имот. №|

площ

Новообразувани имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ

Площ

14218.152.39

3708/11.03.1992

4827/10.08.2004

14218.152.127

1.543

14218.152.39

8.253

РЕШЕНИЕ  № 202

13.09.2012 год.

 

Прекратяване на съсобственост между Община Габроово и физическо лице върху УПИ VІ-509,508 – за производствена и складова дейност (ул.”Орловска”)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 6 и чл. 61, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се прекрати съсобствеността между Община Габрово и Тинчо Тотев Димитров върху Урегулиран поземлен имот VІ-509,508 – за производствена и складова дейност от кв. 66 по действащия ПРЗ на гр. Габрово – Северна зона, като Тинчо Тотев Димитров изкупи общинския поземлен имот № 508, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.502.508 по кадастралната карта на гр. Габрово, с площ 1090 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: За складова база, при граници: ПИ 14218.502.509; ПИ 14218.502.511 и ПИ 14218.502.512, актуван с акт за частна общинска собственост № 1585/15.02.2012 г., вписан в том І-128, вх.№ 293/22.02.2012 год., партида 23 463 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Габрово, при цена от 35 760.00 (тридесет и пет хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за прекратяване на съсобствеността.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на решението, да извърши всички дейности за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. Скица

                          2. АОС № 1585/15.02.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 203

13.09.2012 год.

 

Прекратяване на съсобственост между Община Габроово и физическо лице върху УПИ ХІV-63 – за производствена и складова дейност  /кв. Стефановци/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 6 и чл. 61, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се прекрати съсобствеността между Община Габрово и ЕТ „Андрей Стоянов” със собственик и управител Андрей Стоянов Андреев върху Урегулиран поземлен имот ХІV-63 – за производствена и складова дейност от кв.51 по действащия ПРЗ на гр.Габрово – Северна зона, като ЕТ „Андрей Стоянов” изкупи общинския поземлен имот с идентификатор 14218.503.642 по кадастралната карта на гр. Габрово, с площ 119 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при граници: ПИ 14218.503.63; ПИ 14218.503.58, ПИ 14218.503.300 и ПИ 14218.503.574, актуван с акт за частна общинска собственост № 1613/14.06.2012 г., вписан в том І-19, вх.№ 1422/22.06.2012 год., партида 25 401 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Габрово, при цена от 2 960.00 (две хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за прекратяване на съсобствеността.

            2.Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на решението, да извърши всички дейности за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. Скица

                          2. АОС № 1613/14.06.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 204

13.09.2012 год.

 

Прекратяване на съсобственост между Община Габроово и физическо лице върху УПИ ХVІ-313,314 – за производствена и складова дейност /ул.”Орловска”/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 6 и чл. 61, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се прекрати съсобствеността между Община Габрово и „Бизнес център Габрово” ЕООД, представлявано и управлявано от Иван Спасов Събчев, върху Урегулиран поземлен имот ХVІ-313,314 – за производствена и складова дейност от кв.68 по действащия ПРЗ на гр.Габрово – Северна зона, като „Бизнес център Габрово” ЕООД изкупи общинската част от поземлен имот № 313, попадаща в УПИ, 313,314, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.503.640 по кадастралната карта на гр. Габрово, с площ 77 кв.м., незастроен, начин на трайно ползване: За друг производствен, складов обект, при граници: ПИ 14218.503.312; ПИ 14218.503.314 и ПИ 14218.503.641, актуван с акт за частна общинска собственост № 1595/05.04.2012 г., при цена от 1 870.00 (хиляда осемстотин и седемдесет) лева без ДДС.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за прекратяване на съсобствеността.

            2.Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички дейности за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение: 1. Скица

                          2. АОС № 1595/05.04.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 205

13.09.2012 год.

 

Приватизация на  499 броя дялове от “ХЛЕБОЗАВОД” ООД представляващи 19,84 %  от капитала на дружеството, чрез публичен търг с явно наддаване

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, и чл. 5, във връзка с чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Открива процедура по приватизация на 499 броя дялове от “ХЛЕБОЗАВОД” ООД представляващи 19,84 % от капитала на дружеството със седалище гр. Габрово, адрес на управление: гр. Габрово, ул. ”Н. Войновски” № 146, чрез публичен търг с явно наддаване от 14,00 ч., който да се проведе в Приемна зала на първия етаж в сградата на Община Габрово до ЦИУГ, на 17-я ден от датата на обнародването на настоящото решение в “Държавен вестник”. Предмет на дейност на дружеството: ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ, БОЗА И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПОСРЕДНИЧЕСКА, СПЕДИТОРСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,

            2. Търгът да се проведе при следните условия:

            2.1. Начална тръжна цена – 419 772  лв.

            2.2. Стъпка на наддаване- 10 000 лв.

            2.3. Депозитът за участие в размер на 40 000 лв, да се внесе  по набирателна  сметка с IBANBG52STSA93003305016910, BIC код на “Банка ДСК” е STSABGSF, не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга.

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.

            2.4. Тръжната документация ще се получава от следващия ден, след датата на обнародване на това решение в Държавен вестник, в центъра за информация и услуги на гражданите, срещу представяне на документ за внесена такса от 800 лв. без ДДС в касата на Общината, но не по-късно от  работния ден предхождащ датата на търга.

            2.5. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на общината в надписан, запечатан, непрозрачен плик, не по-късно от 16.50 ч. на работния ден предхождащ датата на търга.

            2.6. Огледът на активите на дружеството, може да се извършва, след предварителна уговорка и закупуване на тръжната документация, всеки работен ден, но не по късно от 16.00 ч. на работния ден предхождащ датата на търга.

            2.7. Начин на плащане: изцяло на една вноска в деня на сключване на договора или 50% /петдесет на сто/ от постигнатата цена  на търга, се изплащат в деня на сключане на договора, а останалата сума намалена с размера на депозита и увеличена с размера на основния лихвен процент на БНБ за периода от сключване на договора до деня на плащането, да се изплати в срок до дванадесет месеца, считано от същата дата и разплащане изцяло в левове - без използване на други законови платежни средства.

            3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба на остатъчния дял на „ХЛЕБОЗАВОД” ООД.

            4. Решението да се обнародва в двумесечен срок в Държавен вестник и се публикува в два централни ежедневника и един местен вестник.

            5. Възлага на Кмета на Община Габрово и на Комисията за приватизация да предприеме всички необходими действия съобразно Правилника за дейността на Комисията за приватизация и Комисията за следприватизационен контрол и Решение № 136/24.06.2004 г. на  Общински съвет Габрово.

 

Приложение: Препис извлечение на Решение на Комисията за приватизация,

                          разгледано на 25.07.2012 г., тръжна документация, проект на договор и

                          информационен меморандум

 

 

РЕШЕНИЕ  № 206

13.09.2012 год.

 

Приемане и одобряване на баланс на „СДСС” ЕООД към момента на прекратяване на дружеството и продажба на движимо имущество на дружеството

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 84/03.05.2012 г. на ОбС, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Приема баланса и доклада поясняващ баланса на „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД към момента на прекратяване на дружеството, съгласно Приложение 1.

            2. Определя комисия в състав:

 

            Председател: Недялко Ценков – директор дирекция ОССД

            Секретар : Диан Иванов – ст.експерт в отдел СДЖП

            Членове: 1. Кристина Папазова – мл. юрисконсулт в отдел „Правен”

                            2. Цеца Данаилова –общински съветник

                           3. Кирил Динков – общински съветник

           Резервен член: К.Фъртунов – ст.юрисконсулт в отдел „Правен”,

 

която да взема решения за разпореждане с имуществото на дружеството.

            3 Дава съгласие ликвидатора на „Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД да продава движимо имущество, собственост на дружеството с цел удовлетворяване вземанията на кредиторите до пълното им погасяване съгласно разпоредбите на Търговския закон.

            4 Задължава ликвидатора да внася информация за реализираните продажби и удовлетворените вземания на кредитори на три месеца.

 

Приложение: Доклад

 

 

РЕШЕНИЕ  № 207

13.09.2012 год.

 

Изменение на Решение № 34 от 16.02.2012 г .

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово изменя свое Решение № 34 от 16.02.2012 г. както следва:

 

Било съгласно Решение № 34 от 16.02.2012 г.: т. 2 „Дава съгласие Община Габрово да съфинансира проекта „ПОСОКИ – Предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“  със средства от общинския  бюджет в размер на 80 000 лева.

 

Става: т. 2 Дава съгласие Община Габрово да съфинансира проекта „ПОСОКИ –Предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“  със средства от общинския  бюджет в размер на 182 306, 58  лева в това число:

-      80 000 лева за намаляване на таксата в детската градина, разходи за изготвяне на подробен работен инвестиционен проект, разходи за независим строителен надзор и авторски надзор

-      102 306,58 лева за извършване на строително- ремонтни дейности.

 

Всички останали текстове остават непроменени.

 

Приложение: 1. Решение №34 от 16.02.2012 г.

                    2. Бюджет на проектното предложение

 

 

РЕШЕНИЕ  № 208

13.09.2012 год.

 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Габрово”

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3, т. 2 и т. 3 от Статут за целите, принципите и критериите при обявяване официалните отличия на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Габрово”

            Г-жа Стефка Карапенева – за нейната дългогодишна творческа дейност и принос в обогатяване на музикалната култура на Габрово и във връзка с нейната 70-годишнина.