РЕШЕНИЕ  № 150

05.07.2012 год.

 

Съгласуване на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за трасе на „Главен разпределителен газопровод за газоснабдяване на община Габрово, извън урбанизираната територия”

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Съгласува ПУП – ПП /парцеларен план/ за трасе на главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия, за обект "Газоснабдяване на Община Габрово,по отношение на частта от трасето, преминаваща през територията на Община Габрово.

 

Приложение:  - 1 бр. CD с ПУП – ПП;

                           - 1 бр. обяснителна записка;

                           - 1 бр. Графично копие /за сведение/

 

 

РЕШЕНИЕ  № 151

05.07.2012 год.

 

Одобряване на ПУП – ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на канализация – клон № 62 и водопровод кв. “Чехлевци - кв. Велчевци

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Одобрява ПУП – ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на канализация – клон № 62 и водопровод кв. Чехлевци - кв. Велчевци.

            2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящето решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7–дневен срок от получаването му в Общинската администрация.

 

Приложение: -  1 бр.  CD  с  ПУП – ПП;

  -  1 бр. копие от ПУП – ПП /за сведение/

 

 

РЕШЕНИЕ  № 152

05.07.2012 год.

 

Одобряване на ПУП – ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на главен колектор 1 от канализация кв. Войново,  гр. Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Одобрява ПУП – ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на главен колектор 1 от канализация кв. Войново, гр. Габрово.

            2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящето решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7–дневен срок от получаването му в Общинската администрация.

 

Приложение: - 1 бр. CD с ПУП – ПП;

  - 1.бр.копие от ПУП – ПП /за сведение/

 

 

РЕШЕНИЕ  № 153

05.07.2012 год.

 

Одобряване на ПУП – ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на канализация – клон № 62 и водопровод кв. Славовци- кв. Велчевци, Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Одобрява ПУП – ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на канализация – клон № 62 и водопровод кв. Славовци - кв. Велчевци, гр. Габрово.

            2. Задължава Кмета на Общината да изпрати настоящето решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7–дневен срок от получаването му в Общинската администрация

 

Приложение: - 1 бр. CD с ПУП – ПП;

  - 1 бр. копие от ПУП – ПП / за сведение/

 

 

РЕШЕНИЕ  № 154

05.07.2012 год.

 

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на “ОББ” АД

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30 от НРУСОЧКТД и решение на ПК ”Икономика, туризъм и управление на общинската собственост” от 03.07.2012 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Представителят на Община Габрово – Димитър Михайлов да не участва в редовното Общо събрание на акционерите на „ОББ” АД, което ще се проведе на 23.07.2012 г. от 10.00 ч., зала „Сердика“, Гранд Хотел София, гp. София,

 

            2. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на настоящото решение, след проучване на възможностите и начините за разпореждане с акциите на Община Габрово в “ОББ” АД, да внесе предложение до Общински съвет Габрово относно упражняване на собствеността върху общинската част от капитала на търговското дружество или продажба на акциите.

 

Приложение: 1. Покана

 

 

РЕШЕНИЕ  № 155

05.07.2012 год.

 

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на “Нова Деница” АД

                               

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30 от НРУСОЧКТД и решение на ПК ”Икономика, туризъм и управление на общинската собственост” от 03.07.2012 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Представителят на Община Габрово – Анчо Анчев да не участва в редовното Общо събрание на акционерите на „Нова Деница” АД, гр. София, което ще се проведе на 19.07.2012 г. от 11.00 ч в седалището на дружеството,

 

            2. Възлага на Кмета на Община Габрово в шестмесечен срок от вземане на настоящото решение, след проучване на възможностите и начините за разпореждане с акциите на Община Габрово в “Нова Деница” АД, да внесе предложение до Общински съвет Габрово относно упражняване на собствеността върху общинската част от капитала на търговското дружество или продажба на акциите.

 

Приложение: 1. Покана