РЕШЕНИЕ  № 156

18.07.2012 год.

 

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото Общо събрание на акционерите на “Пазари” АД

          

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Пазари”АД, гр. Габрово – инж. Климент Кунев, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 23.07.2012 г. от 17.00 ч., в гр. Габрово, ул. Отец Паисий № 23, както следва по точките от дневния ред:

 

            1.1.Доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

 

            Проект за решение: Общото събрание на „Пазари“ АД приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.

            - ПРОТИВ

 

            1.2.Одобряване на годишния счетоводен отчет на „Пазари“ АД за 2011 г.

 

            Проект за решение: Общото събрание на „Пазари“ АД приема годишния счетоводен отчет на „Пазари“ АД за 2011 г.

-         ПРОТИВ

 

            1.3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

 

            Проект за решение: Общото събрание на „Пазари“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.

-         ПРОТИВ

 

            1.4.Избор на регистриран одитор на „Пазари“ АД за 2012 г.

 

            Проект за решение: Общото събрание на „Пазари“ АД избира професор Марин Димитров за одитор на дружеството за 2012 г.

-         ПРОТИВ

 

 

2.Задължава представителя на Община Габрово – инж. Климент Кунев, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината, отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

 

Приложение: 1. Покана

            2. Писмени материали за свиканото общо събрание