О Б Я В А

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че Пламен Вильов Добриков има следното инвестиционно предложение:

 

 „Изграждане на малки къщи за гости в ПИ с идентификатор 57675.147.5 по КК на село Поповци, местност „Гледашка кория“, община Габрово“

 

с местонахождение: ПИ с идентификатор 57675.147.5 по КК на с. Поповци, местност „Гледашка кория“, община Габрово

възложител: Пламен Вильов Добриков

Уведомлението за инвестиционно предложение:Изграждане на малки къщи за гости в ПИ с идентификатор 57675.147.5 по КК на село Поповци, местност „Гледашка кория“, община Габрово“, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 11.06.2024 г. до 24.06.2024 г.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Уведомление за ИП


Община Габрово
д-я Инфраструктура и екология

 

„Подробен устройствен план – План за застрояване ПУП-ПЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 14218.81.15 по КККР на гр. Габрово, местност „АЗМАКА“ и отреждането му „за обществено обслужване и жилищно застрояване“ „Изграждане на малки къщи за гости в ПИ с идентификатор 57675.147.5 по КК на село Поповци, местност „Гледашка кория“, община Габрово“