ОБЯВА

 

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

Уведомяваме

 

всички физически и юридически лица, че Община Габрово има намерение да реализира инвестиционно предложение за обект:

 

„Енергийно обновяване на мнофгофамилни жилищни сгради по НПВУ", гр. Габрово

 

с местонахождение: гр.Габрово

 

с възложител: Община Габрово

 

Уведомлението по чл. 4, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение: „Енергийно обновяване на мнофгофамилни жилищни сгради по НПВУ", гр. Габрово е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 03.04.2024 г. до 16.04.2024 г.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

/files/Otdel OSV/уведомление-.docx

 

„Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди –жилищно строителство на поземлени имоти с идентификатори 14218.76.554 и 14218.76.555 по КККР на гр. Габрово“ „Изграждане на индивидуални жилищни сгради и трафопост в поземлен имот с идентификатор 05400.33.78 по КК и КР на с. Борики, община Габрово, област Габрово“