ОБЯВА
На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме
всички физически и юридически лица, че Община Габрово има следното инвестиционно предложение:

„Основен ремонт на улица „Евтим Дабев“, гр. Габрово“

 

с местонахождение: ул. „Евтим Дабев“ и прилежащите и пространства в ПИ с идентификатор 14218.505.509, 14218.505.511, 14218.505.512, 14218.505.513, 14218.505.514 и част от 14218.505.510, разположени в централна градска част на град Габрово

възложител: Община Габрово


Уведомлението за инвестиционно предложение:Основен ремонт на улица „Евтим Дабев“, гр. Габрово“, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701, ет. 7 от 8:30 до 17:15 часа, за периода от 16.02.2024 г. до 29.02.2024 г.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 68.

Уведомление за ИП

Община Габрово
д-я Инфраструктура и екология

„Енергийно обновяване на мнофгофамилни жилищни сгради по НПВУ", гр. Габрово Проект за издаване на комплексно разрешително на „ВЕГМАНН АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Габрово, за експлоатация на „Инсталация за топене и леене на олово“