РЕШЕНИЕ  № 117

14.06.2012 год.

 

Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - първо четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема на първо четене изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

1. Бил: Чл. 4. /1/ Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

/2/ /изм. - Решение № 320/30.11.2006 г./ Общинският съвет се състои от избраните 37 общински съветници.

/3/ Общинският съвет решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в негова компетентност в сферата на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и други дейности определени със закон.

 

Става: Чл. 4. /1/ Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

/2/ /изм. - Решение № 320/30.11.2006 г./ Общинският съвет се състои от избраните 33 общински съветници.

/3/ Общинският съвет решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в негова компетентност в сферата на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, както и други дейности определени със закон.

 

2. Бил: Чл. 9. /1/ Общинският съвет избира от своя състав Председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

/2/ При предсрочно прекратяване правомощията на Председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател.

/3/ Общинският съвет определя възнаграждение на Председателя в зависимост от големината на общината и обема на работата, която извършва.

 

Става: Чл. 9. /1/ Общинският съвет избира от своя състав Председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

/2/ При предсрочно прекратяване правомощията на Председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател.

/3/  Общинският съвет определя общия размер на възнаграждението на председателя на общинския съвет за един месец, което не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.

 

3. Бил: Чл. 18. /изм. – Решение № 25/26.02.2004 г./

/1/ /изм. с Решение № 197/16.10.2008 г., Решение № 77/23.04.2009 г./ За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение, чийто размер се определя с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

/2/ /отм. с Решение № 4/31.01.2008 г., нова - Решение № 197/16.10.2008 г. отм. с Решение № 77/23.04.2009 г./

/3/ /отм. с Решение № 4/31.01.2008 г., нова - Решение № 197/16.10.2008 г., изм. с Решение № 77/23.04.2009 г./ Общият размер на възнаграждението на общинския съветник по ал. 1 за един месец не може да бъде повече от 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

/3а/ /нова -  Решение № 5/17.11.2011 г./ В месеците, в които Общинският съвет не провежда заседание, общинският съветник получава 40 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие

/4/ /нова – Решение № 25/26.02.2004 г./ Напускането на заседанията на Общинскиясъвет и постоянните комисии по време на провеждането им се извършва след устно уведомяване на Председателя на Общинския съвет, съответно председателя на постоянна комисия.

/5/ /изм. – Решение № 25/26.02.2004 г., Решение № 222/04.11.2004 г./ Отчитането на присъствието в заседание на Общинския съвет и постоянните комисии за всеки един съветник се организира от Председателя на Общинския съвет. Присъствието се удостоверява от подписите на съответния съветник и от Председателя на Общинския съвет или председателя на съответната постоянна комисия в присъствени форми по образец съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

/6/ Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

/7/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Общинските съветници могат да бъдат командировани от Председателя на Общинския съвет с тяхно съгласие извън територията на Община Габрово във връзка с изпълнение на техните функции. Разходите се поемат от бюджета на Общинския съвет.

/8/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Общинските съветници могат да бъдат командировани в чужбина от кмета на Общината във връзка с работата им в съвета, след изричното писмено предложение от Председателя на Общинския съвет.

/9/ /изм. - Решение № 320/30.11.2006 г./ Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост.

 /9А/ /нова – Решение № 320/30.11.2006 г./ В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 9, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това Председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.

/10/ Трудово правоотношение с общинския съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Кодекса на труда.

 

Става: Чл. 18. /изм. – Решение №25/26.02.2004 г./

/1/ /изм. с Решение № 197/16.10.2008 г., Решение № 77/23.04.2009 г./ За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение, чийто размер се определя с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

/2/ /отм. с Решение № 4/31.01.2008 г., нова - Решение № 197/16.10.2008 г. отм. с Решение № 77/23.04.2009 г./

/3/ /отм. с Решение № 4/31.01.2008 г., нова - Решение № 197/16.10.2008 г., изм. с Решение № 77/23.04.2009 г./ Общият размер на възнаграждението на общинския съветник по ал. 1 за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

/3а/ /нова -  Решение № 5/17.11.2011 г./ отменена.

/4/ /нова – Решение № 25/26.02.2004 г./ Напускането на заседанията на Общинскиясъвет и постоянните комисии по време на провеждането им се извършва след устно уведомяване на Председателя на Общинския съвет, съответно председателя на постоянна комисия.

/5/ /изм. – Решение № 25/26.02.2004 г., Решение № 222/04.11.2004 г./ Отчитането на присъствието в заседание на Общинския съвет и постоянните комисии за всеки един съветник се организира от Председателя на Общинския съвет. Присъствието се удостоверява от подписите на съответния съветник и от Председателя на Общинския съвет или председателя на съответната постоянна комисия в присъствени форми по образец съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

/6/ Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.

/7/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Общинските съветници могат да бъдат командировани от Председателя на Общинския съвет с тяхно съгласие извън територията на Община Габрово във връзка с изпълнение на техните функции. Разходите се поемат от бюджета на Общинския съвет.

/8/ /нова – Решение № 222/04.11.2004 г./ Общинските съветници могат да бъдат командировани в чужбина от кмета на Общината във връзка с работата им в съвета, след изричното писмено предложение от Председателя на Общинския съвет.

/9/ /изм. - Решение № 320/30.11.2006 г./ Общинският съветник не може да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост.

/9А/ /нова – Решение № 320/30.11.2006 г./ В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 9, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това Председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.

/10/ Трудово правоотношение с общинския съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Кодекса на труда.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 118

14.06.2012 год.

 

Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – второ четене

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Приема на второ четене изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

§ 1. Чл. 4, ал. 2 се изменя така: Общинският съвет се състои от избраните 33 общински съветници.

§ 2. Изменение на Чл. 9, ал. 3: Общинският съвет определя общия размер на възнаграждението на председателя на общинския съвет за един месец, което не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.

 

Не се приема.

            За – 6             Против – 16                        Въздържали се – 6

 

§ 3. Чл. 18 се изменя така:

1. Ал. 3 Общият размер на възнаграждението на общинския съветник по ал. 1 за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

2. Ал.  се отменя.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 119

14.06.2012 год.

 

Определяне възнаграждението на общинските съветници в Общински съвет Габрово

 

            На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 4 и чл. 18, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава възнаграждение чийто размер в рамките на един календарен месец не може да надвишава 30 % от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие, считано от 01.07.2012 г.

2. Заместник-председателят на Общински съвет Габрово получава възнаграждение, което се формира, като средно дневно изчислено върху възнаграждението на председателя на Общински съвет Габрово за времето на заместване.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 120

14.06.2012 год.

 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Габрово с проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот” по Схема „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Бюджетна линия BG051PO001-5.1.04

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстване на Община Габрово с проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот” по Схема „Помощ в дома”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.1.04, Общински съвет Габрово РЕШИ:

          

1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот” по Схема „Помощ в дома”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.1.04.

2. Създава Звено за услуги в домашна среда към съществуващото Заведение за социални услуги - Габрово – второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

3. Възлага на Кмета на Община Габрово да изготви и утвърди Методика за определяне на потребителската такса на лицата, ползващи социалната услуга по проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”.

 

Приложения: 1. Бюджет на проектното предложение

      2. Методика за определяне на потребителската такса

 

                                                                       Приложение към Решение № 120/14.06.2012 г.

                                                                     

                                                          УТВЪРЖДАВАМ:  /п/

ТАНЯ ХРИСТОВА

 КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

 

 

Методика за изчисляване на потребителската такса

 

1. Потребителските такси на лицата, ползващи социални услуги по Проект: Подкрепа в домашна среда за достоен живот по Схема „Помощ в дома” Бюджетна линия: BG 051PO001-5.1.04, са обвързани с вида на услугите, тяхната продължителност и с дохода на ползвателите.

2. Минималната потребителска такса за социалните услуги, предоставяни в семейна среда e в размер на 0.25 лв./час., а максималната - 1.80 лв./час.

3.  Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя, чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0.25 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е с толкова по-висок, с колкото е по-висок доходът на потребителят. Определянето на диференцираните ставки, в зависимост от дохода на потребителите, ползващи социални услуги по проекта се извършва по следния начин:

 

Потребител, чийто доход е равен или по-нисък от:

 

Коефициент

Диференцирана ставка за определяне на потребителска такса

1. Гарантирания минимален доход  (ГМД)*

1.0

0.25 лв./час

2. Двукратния  размер на ГМД

1.1

0.28 лв./час

3. Трикратния размер на ГМД

1.3

0.33 лв./час

4. Четирикратния  размер на ГМД

1.5

0.38 лв./час

5. Петкратния размер на ГМД

1.8

0.45 лв./час

6. Шесткратния размер на ГМД

2.0

0.50 лв./час

7. Седемкратния размер на ГМД

2.2

0.55 лв./час

 

 

4.  Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка, съгласно Приложение 1 – неразделна част към настоящата Методика.

5. Потребителите с доходи, надвишаващи седемкратно гарантирания минимален доход, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата - 1.80 лв./час.

6. Гарантирания минимален доход е нормативно определен месечен размер на средства, който се използва като база за определяне на социалната помощ, с цел осигуряване на минимален доход за задоволяване на основни жизнени потребности на лицата, съобразно тяхната възраст, семейно положение, здравословно и имуществено състояние, трудова и учебна заетост;

7. Актуалния към момента ГМД е определен с ПМС № 6/15.01.2009 г. и е в размер на 65 лв.

8. Лицата, желаещи да ползват социални услуги по проекта към момента на подаване на заявлението, попълват и декларация по образец за семейно положение, финансово, имуществено и здравословно състояние;

9. Към договорите за ползване на социалната услуга на всички потребители следва да се предоставя и информация, която да ги запознава с начина на формиране на потребителската им такса.

10. Таксите за социалните услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на:

а) деца до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;

б) лицата, които нямат доходи;

11. Таксите се събират от определените по проекта длъжностни лица и се внасят от тях като приход по сметка на проекта до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

12. Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето

*("Доходи" за отпускане на социални помощи по смисъла на § 1 т. 9 на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане са всички брутни приходи, произхождащи от: трудова дейност; пенсии; продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество; продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на съвместна дейност; наем, рента и аренда; авторски и лицензионни възнаграждения; дивиденти и доходи от дялово участие; премии и награди от спортни състезания; обезщетения и помощи; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; месечни добавки за деца; присъдени издръжки;)

12.1.  При определяне на потребителска такса не се считат за доходи средствата, по смисъла на § 1 т. 10 на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане: помощите, отпуснати по реда на правилника за прилагане на закона за социално подпомагане; добавката за чужда помощ на хората с увреждания с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ; помощите, отпуснати на основание чл. 6, чл. 8г и 10а от Закона за семейните помощи за деца; хуманитарните помощи; еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии; добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации; помощите, определени с акт на Министерския съвет; доходите, получени в резултат на обработване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд за срок една година от предоставянето й; трудовото възнаграждение, получено за последния месец от участие в Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"; стипендиите, получени от различни източници на финансиране във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 6 и чл. 43, ал. 1 от Закона за народната просвета, по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"; (нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г.) месечната добавка за социална интеграция по смисъла на чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания; еднократни помощи при смърт на член от семейството или на роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен; помощите, получени по Националната програма за интеграция на чужденците в Република България.

 

Приложение 1 към Методиката за определяне размера на потребителската такса

 

РАЗМЕР НА МЕСЕЧНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ТАКСА

 

Потребители, чийто доход е равен или по-нисък от:

Гарантиран минимален доход/лв.

 

Коефициент

Диференцирана ставка на потребителската такса за услугите по проекта:

1.гарантирания минимален доход

до 65 лв

1.0

0,25 лв/час

2.двукратния размер на ГМД

от 65,01 -

до 130,00 лв

1.1

0,28 лв/час

3.трикратния размер на ГМД

от 130,01-

до 195,00 лв

1.3

0,33 лв/час

4.четирикратния размер на ГМД

от 195,01-

до 260,00 лв

1,5

0,38 лв/час

5.петкратния размер на ГМД

от 260,01-

до 325,00 лв

1,8

0,45 лв/час

6.шесткратния размер на ГМД

от 325,01-

до 390,00

2,0

0,50 лв/час

7. седемкратния размер на ГМД

от 390,01-

до 455,00

2,2

0,55 лв/час

 

над 455,01 лв

 

1,80 лв/час

 

 

РЕШЕНИЕ  № 121

14.06.2012 год.

 

Промяна на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Райков” - Габрово от 35 на 30 места, считано от 01.01.2013 г.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3, т. 1, предложение трето от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1.   Променя капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Райков” Габрово от 35 на 30 места, считано от 01.01.2013 г.

            2. Възлага на Кмета на Община Габрово да изпрати решението, комплектовано с необходимите документи до Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, съгласно чл. 36в от ППЗСП.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 122

14.06.2012 год.

 

Допълнение на  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – първо четене

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на първо четене допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

Раздел II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

 

НОВА: Чл. 98 (4)

За обекти от ИЦ и І зона на града с полезна площ от 151 кв.м. до 200 кв.м. началната тръжна или конкурсна цена по Тарифа Приложение 1 към настоящата наредба се намаля с 20%, за обекти от 201 кв.м. до 300 кв.м., намалението е с 30%, а за обекти над 301 кв.м. с 40 %.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 123

14.06.2012 год.

 

Общо събрание на акционерите на“Корпорация развитие” КДА.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30 от НРУСОЧКТД и решение на ПК ”Икономика, туризъм и управление на общинската собственост” от 06.06.2012 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Представителят на Община Габрово – Сашко Станчев, да не участва в редовното Общо събрание на акционерите на “Корпорация развитие” КДА, което ще се проведе на 18.06.2012 г. от 13.00 часа в гр. София, в залата на бул. "Братя Бъкстон" N 40, ет.2.

            2. Възлага на Кмета на Община Габрово в срок до 30.09.2012 г., след проучване на възможностите и начините за разпореждане с акциите на Община Габрово в “Корпорация развитие” КДА, да внесе предложение до Общински съвет Габрово относно упражняване на собствеността върху общинската част от капитала на търговското дружество или продажба на акциите.

 

Приложение: 1. Покана

 

 

РЕШЕНИЕ  № 124

14.06.2012 год.

 

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото Общо събрание на съдружниците на „Хлебозавод” ООД

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т .9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на съдружниците на ”Хлебозавод” ООД, гр. Габрово – Диана Гатева, да гласува по предварително обявения дневен ред на редовното общо събрание, което ще се състои на 18.06.2012 г. от 09.00 ч.  в Административната сграда на дружеството, в гр. Габрово, ул.”Никола Войновски” № 146, както следва:

            1.1. По т. 1 –  Приемане на финансовия отчет на дружеството за 2011 г.

            - ЗА

            1.2. По т. 2 –Упълномощаване на управителя на дружеството да публикува финансовия отчет в Агенция по вписванията.

            - ЗА

            1.3. По т. 3 – Вземане на решение от Общото събрание на съдружниците за изкупуване от ”Хлебозавод” ООД на идеални части от съсобствени сгради ”Цех за хляб със силози и трафопост” и упълномощаване на управителя на дружеството да сключи договор за покупка, при цена и условия каквито договори с продавачите.

            - ЗА

            2. Задължава представителят на Община Габрово - Диана Гатева, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да предостави в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

 

Приложение: Покана.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 125

14.06.2012 год.

 

Вземане на Решениeза изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на“Общинска банка” АД

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 30 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка”АД, гр. София – Лена Георгиева, да гласува по предварително обявения дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 29.06.2012 г. от 14.00 ч., часа в заседателната зала на централно управление на банката в гр. София, ул. Врабча № 6, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. З от ТЗ, на 16.07.2012 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред, както следва:

 

            По т. 1 – Одобряване на Годишния финансов отчет за 2011 г., Доклад за дейността на Общинска банка АД за 2011 г,. Годишен консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2011 г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2011 г., проверени и заверени от “КПМГ България” ООД

            Проект за решение: ОС одобрява Годишния финансов отчет за 2011 г. Доклад за дейността на Общинска банка АД за 2011г,. Годишен консолидиран доклад за дейността на Общинска банка АД за 2011г., Годишен консолидиран финансов отчет за 2011г.

            - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

            По т. 2 – Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на Общинска банка АД за 2011 г.

            Проект за решение: ОС не освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Димитър Паунков Колев, Никифор Исталиянов Вангелов, Спас Симеонов Димитров. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров Ненов и Петя Николова Димитрова по отношение на дейността им през финансовата 2011 г.

            Не освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет Александър Петров Личев, Георги Христов Беловски, Васил Борисов Тренев, Виолета Стефанова Илиева, Николай Михайлов Колев.

            Освобождава от отговорност членовете на УС на Общинска банка АД Сашо Петров Чакалски, Борислав Иванов Моянов и Иванка Тотева Попова по отношение на дейността им през финансовата 2011г.

            - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

            По т. 3 – Избор на специализирано одиторско предприятие за проверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на Общинска банка АД за 2012 г.

            Проект за решение: Избира специализираното одиторско предприятие “КПМГ България” ООД за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет Общинска банка АД за 2012г.

            - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

            По т. 4 – Определяне на представител на акционерите на Общинска банка АД,който да сключи договорите за управление и контрол с членовете на НС.

            Проект за решение: ОС упълномощава упълномощените представители на Столична община в общото събрание на акционерите на Общинска банка АД да подпише/ат договори за управление и контрол с членовете на Надзорния съвет на Общинска банка АД Стефан Лазаров Ненов, Петя Николова Димитрова и
Спас Симеонов Димитров.

            - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

            2. Задължава представителя на Община Габрово – Лена Георгиева, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината, отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

 

Приложение: 1. Покана

 

 

РЕШЕНИЕ  № 126

14.06.2012 год.

 

Оказване на съдействие на Общинско дружество на инвалидите - Габрово чрез съфинансиране на участието им във Фестивал на художествената самодейност на хора с увреждания в гр. Перник

                          

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Дава съгласие Община Габрово да изплати 400 лв. на Сдружение „Общинско дружество на инвалидите - Габрово” за организиране на транспорта и престоя на вокална група „Надежда”- Габрово. Средствата да са за сметка на бюджета за 2012 г. – Дейност „Общинска администрация” - § 4214 „Помощи по решение на Общински съвет”.

            2. Възлага на Председателя на Сдружение „Общинско дружество на инвалидите – Габрово” в двуседмичен срок да изготви доклад-отчет до Кмета на Община Габрово за проведените дейности и извършените разходи и да предостави списък на участниците.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 127

14.06.2012 год.

 

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет гр. Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 и чл. 23 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Изменя свое Решение № 19 от 31.01.2008 г. както следва:

1.1. І-ва група - „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”

Било: 527 броя                 Става: 526 броя

1.2. ІІ-ра група - „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени”

Било: 8 броя                      Става: 9 броя

2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:

2.1. Намалява броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди с 1 (един) брой:

Ø  ул. „Младост” № 19, ет. 4 ап. 14, гр. Габрово;

2.2. Увеличава броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени с 1 (един) брой:

Ø  ул. „Младост” № 19, ет. 4 ап. 14, гр. Габрово;

3. Да бъде продадено 1 (един) брой жилище, собственост на Община Габрово, на наемателя, който го обитава, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението.

4. Възлага на Кмета на Община Габрово в срок до 2 (два) месеца от настоящото Решение да проведе всички действия по смисъла на чл. 25 от НУРУЖННОЖ за оценка на жилището, за продажба по т. 3 от настоящото Решение и внесе предложение в Общински съвет гр. Габрово за утвърждаване.

 

Приложение: Списък на общинските жилища за продажба на наематели, които                                  отговарят на условията на чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ

 

 

 

Приложение към Решение № 127/14.06.2012 г.

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

на общинските жилища за продажба на наематели,

които отговарят на условията по чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ

(Протокол  № 07 от 18.04.2012 г.)

 

 

№ по ред

Адрес на общинското жилище

АОС

(№, дата)

Вид

на жилището

Наемател

Членове на семейството

Заповед за настаняване

1.

ул. „Младост” № 19, ет. 4 ап. 14,

гр. Габрово

№ 389 от

07.08.1997 г

едностайно

Галина Драгнева Иванова

едночленно

№ 769 от

25.04.2006 г.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  № 128

14.06.2012 год.

 

Определяне на максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Габрово

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА и чл. 24 а, ал. 5, във връзка с ал. 6 от

 Закона за автомобилните превози, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община – Габрово на 1,20 лв. на километър за дневна и нощна тарифа

 

 

РЕШЕНИЕ  № 129

14.06.2012 год.

 

Изменение на Решение № 60 от 05.04.2012 г.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:

                                                            

            Изменя свое решение № 60 от 05.04.2012 г. и Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 308 082,60 лв. (триста и осем хиляди осемдесет и два лева и шестдесет стотинки), представляващо 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, съставляващо 95% от общите допустими разходи по проект BG161PO001-1.4.06-0037 „Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4.-06/2010/039 от от 03.06.2011 г.

 

            Записът на заповед да бъде изготвен съгласно изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие”.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 130

14.06.2012 год.

 

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в OУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни помещения

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в  OУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово, с АОС № 359/29.07.1997 г. и Протокол-образец 16/30.07.1970 г.,  УПИ III – за ЕСП училище от кв. 52 по плана на гр. Габрово –I-ви етап, V-та част, кв. Голо бърдо, съответстваща на индетификатор 14218.501.561.3 по кадастрална карта на гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни помещения, разположен  в полусутеренната част на централния корпус с достъп откъм партера, състоящ се от: кухненски блок - 45,76 кв. м., спомагателни помещения - складове, умивални, помещения за подготовки на групи храни – 97,38 кв.м., коридор – 17,2 кв. м., с обща полезна площ от 160,34 кв.м., с предназначение - за организиране на ученическо столово хранене, за срок до 15.06.2017 г.

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово, при следните задължителни конкурсни условия:

            2.1. Начална конкурсна цена – 284.00 лв. /двеста осемдесет и четири лева/.

            Върху наемната цена не се начислява ДДС.

            2.2. Наемателят се задължава да организира ученическото хранене съобразно нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и да поддържа утвърден от Областна дирекция по безопасност на храните – Габрово задължителен асортимент-минимум за групи храни и напитки, определени в ценовата листа; след извършването на текущ ремонт в обекта.

            2.3. Наемателят е длъжен да приготвя кулинарна продукция за ученическо столово хранене, съобразно изискванията на действащия «Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети», изд. «Техника», София. 2002 г.;

2.4. Приготвянето на храни в обекта задължително се съгласува с органите на държавния здравен контрол;

2.5. Наемателят се задължава да осигурява ежедневно безплатен обеден порцион на минимум 10 (десет) деца от семейства с нисък социален статус по списък, предложен от педагогическия съвет на училището.

3. Задължава директора на OУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово да открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем в срок до 1 (един) месец, след изтичане на договора за наем.

          

 

РЕШЕНИЕ  № 131

14.06.2012 год.

 

Предоставяне за безвъзмездно управление на обособена част от сграда – частна общинска собственост, находяща се на ул. Христо Смирненски № 35 на  Министерство на образованието, младежта и науката

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 14, ал. 4 и при условията и реда на чл. 10, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Предоставя за безвъзмездно управление обособена част от сграда - частна общинска собственост, находяща се на ул. Христо Смирненски № 35, с идентификатор 14218.504.35.1 по кадастралната карта на гр. Габрово, представляваща заседателна зала, зала за обучение, два броя офиси и фоайе, разположени на партерния етаж на сградата, с обща полезна площ 125,95 кв.м., за срок до 31 октомври 2014 г., на Министерство но образованието, младежта и науката, с Булстат 000695114, адрес София, ПК 1000, бул. Княз Дондуков № 2А, за нуждите на МОМН за създаване на Център за кариерно ориентиране със седалище гр. Габрово по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”.

 

2. Задължава Кмета на Община Габрово в срок от 1 месец след влизане в сила на настоящото решение да предприеме действия по издаване на заповед, подписване на договор и предоставяне на управлението на горепосочения имот.          

 

                      

РЕШЕНИЕ  № 132

14.06.2012 год.

 

Одобряване на актуализиран списък на имоти или части от тях – публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем по реда на глава VІ от НРПУРОИ

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 65 от 05.04.2012 г. на Общински съвет,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Одобрява актуализиран списък на имоти или части от тях – публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем по реда на глава VІ от НРПУРОИ.

 

Приложение: Списък на имоти и части от тях – публична общинска собственост,

                          подлежащи на отдаване под наем /Приложение №1/

 

 

 

 

 

Приложение към Решение № 132/14.06.2012 г.

 

 Приложение № 1

С П И С Ъ К

на имоти или части от тях – публична общинска собственост,

подлежащи на отдаване под наем

 

Видове обекти

Брой помещения

Полезна

площ,

 кв.м.

Местонахождение

Предмет на дейност

Начална тръжна цена

/лв. без ДДС/

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО

 

 

 

 

 

1.

Заведение за хранене и развлечения

Търг. зала, кухненс- ки блок, складови пом-я, спомаг.

пом-я

486,00

Административна сграда на Община Габрово, пл. “Възраждане” №3 – партерен етаж, зона ИЦ.

Стол –ресторант

По т.1.1.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

3445.74 лв.

2.

Помещение за техническо оборудване

1 бр. пом.

част от покрив и съществуваща мачта

6,50

8,00

Административна сграда на Община Габрово, пл. “Възраждане” №3 – ет. Х и част от покрив, зона ИЦ.

Монтиране на антени и съоръжения към тях

По т.8.7

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

859,41 лв.

3.

Част от ретранслаторна станция:

 

 

Склад с ½ част от коридор

 

11,90

 

 

Местност “Киселчова могила”, общ. Габрово, извън регулация.

Инсталиране на технически съоръжения

По т.8.6

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

 281,32 лв.

3.

Част от ретранслаторна станция:

 

 

Машинно помещение с ½ част от коридор,

Метална кула

25,30

 

 

4,90

Местност “Киселчова могила”, общ. Габрово, извън регулация.

Монтиране на антени и съоръжения към тях

По т.8.7

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

 859,41 лв.

4.

Помещение

1 бр. търговско помещение и склад

29,00

Партерен етаж от сграда ул. “Опълченска” №19, зона ИЦ.

Търговска дейност

По т.1.1.1.

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

205.61 лв.

5.

Заведение за хранене и развлечение

Търговска зала, кухненски блок и санитарен възел

104.00

 Партерен етаж от сграда ул.“Опълченска” №19, зона ИЦ.

Кафе - аперитив

По т.1.1.1.

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

737.36 лв.

6.

Офис

1 бр. помещение и склад

45,00

 

 кв. Гачевци, гр. Габрово, административна сграда  на кметство с. Трънито– приземен етаж, ІV зона

Пощенски услуги

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

66.60 лв.

7.

Лекарски кабинет

кабинет, 1/2 част от преддверие

30,20

кв. Гачевци – едноет. сграда на кметството, ІV зона

Първична медицинска помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

44,70

8.

Каменоделска работилница и навес към нея

2 бр. помещения, санитарен възел,

навес

344,13

Гробищен парк, гр. Габрово, кв. Голо бърдо, II зона

Каменоделски услуги

По т.7.7

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

306,28

 

 

КМЕТСТВА и Кметски наместничества

 

 

 

 

 

 

1.

Кабинет за дентална медицина

кабинет, 1/2 ид.ч. от чакалня, 1/2 ид.ч. от офис, 1/2 ид.ч. от санитарен възел

28,80

Здравна служба в кв. Етъра-

ІІ-ри етаж, ІV зона

Дентална медицина

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

42,62

2.

Офис за техническо оборудване

1

12,00

Кметство в кв. Етъра – приземен етаж, ІV зона

Инсталиране на технически съоръжения

По т.8.6

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

283,68

3.

Офис

2

24,00

Кметство в кв. Етъра – приземен етаж, ІV зона

Пощенски услуги

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

35,52

4.

Лекарски кабинет

кабинет, 1/3 кори- дор и 1/3 санитарен

възел

41,00

с. Враниловци – І-ви етаж в сградата на Здравната служба, над 250 жители

Първична медицинска помощ

 

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

36,49

5.

Лекарски кабинет

кабинет, 1/3 кори- дор и 1/3 санитарен

възел

47,00

с. Враниловци – І-ви етаж в сградата на Здравната служба, над 250 жители

Първична медицинска помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

41,83

6.

Кабинет за дентална медицина

кабинет, 1/3 кори- дор, 1/3санит. възел

 

27,00

с. Враниловци – І-ви етаж в сградата на здравната служба, над 250 жители

Дентална медицина

 

 

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

24,03

7.

Офис

1

12.00

с. Враниловци – І-ви ет. в

сградата на кметството, над 250 жители

Административна дейност

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

10,68

8.

Офис

2 бр. + коридор

40,88

с. Враниловци – ІІ-ри ет. в

сградата на кметството, над 250 жители

Далекосъобщителни услуги

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

36,38

9.

Офис

2 бр., фоайе, 1/2 част от WC

46,40

с. Враниловци – ІІ-ри ет. в сградата на кметството над 250 жители,

Пощенски услуги

 

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

41,30

10.

Лекарски кабинет

кабинет, по 1/2 част от фоайе и санит. възел

59,00

с. Гъбене – сграда на здравната служба, до 250 жители

Първична медицинска  помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

43,07

11.

Кабинет за дентална медицина

кабинет, 1/2 фоайе и 1/2 санитарен възел

41,00

с. Гъбене – сграда на здравната служба, до 250 жители

Дентална медицина

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

29,93

12.

Лекарски кабинет

кабинет, коридор,  1/2  чакалня и санитарен възел

30.00

с. Новаковци – І-ви етаж в сградата на здравната служба, до 100 жители

Първична медицинска  помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

13,20

13.

Лекарски кабинет

кабинет, манипула- ционна, 1/2 коридор

26,50

с. Армени – ІІ-ри етаж в сградата на кметството, до 100 жители

Първична медицинска  помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

11,66

14.

Лекарски кабинет

кабинет, 1/4 санит. възел и 1/4 чакалня

22,10

с. Донино – І-ви надпартерен  етаж от администр. сграда, до 100 жители

Първична медицинска  помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

9,72

15.

Кабинет за дентална медицина

кабинет, 1/4 санит. възел и 1/4 чакалня

22,10

с. Донино – І-ви надпартерен етаж от администр. сграда, до 100 жители

Дентална медицина

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

9,72

16.

Лекарски кабинет

кабинет, чакалня

16,10

с. Райновци – едноет. сграда на кметството, до 100 жители

Първична медицинска помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

7,08

17.

Кабинет за дентална медицина

кабинет, чакалня и санитарен възел

14.76

с. Новаковци – І-ви ет. в сградата на здравната служба, до 100 жители

Дентална медицина

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

6,49

18.

Фурна

производствени

помещения и санитарен възел

187.00

 I –ви ет. от сградата на кметството в с. Здравковец, общ. Габрово, до 100 жители

Производство на тестени изделия

По т.2

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

35,53

19.

Обособени части от двуетажна сграда на бивше ОУ “К. Величков”

с. Враниловци

сутерен -10 бр. пом.

 

285.95

 

с. Враниловци, община Габрово, над 250 жители

Дейности, които не изискват смяна предназначението на обекта и преустройство на съществуващите помещения

По т.3

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

85,79

20.

Офис

1

10.92

В сградата на кметството на с. Кметовци, до 100 жители

Административна дейност

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

4,80

21.

Офис

2

47.52

Административна сграда с. Гръблевци, до 100 жители

Далекосъобщителни услуги

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

20,91

22.

Лекарски кабинет и манипулационна

2

21.45

 

Административна сграда на кметството в с. Здравковец, до 100 жители

Първична медицинска помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

9,44

23.

Офис

2

65.33

Административна сграда на кметството в с. Лесичарка, втори етаж, до 100 жители

Културна, образователна и творческа дейност

 

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

14,37

24.

 Лекарски кабинет

1

27.00

Административна сграда на кметството в с. Лесичарка, втори етаж до 100 жители

Първична медицинска помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

11,88

25.

 Кабинет за дентална медицина

1

27.00

 Административна сграда на кметството в с. Лесичарка, втори етаж до 100 жители.

Дентална медицина

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

11,88

26.

Лекарски кабинет

кабинет, манипулационна 1/2 ид.ч. от чакалня и санитарен възел

58.00

Здравна служба в кв. Етъра-

ІІ-ри етаж, ІV зона

Първична мед. помощ

 

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

85,84

27.

Офис

Две самостоятелни помещения

27,28

І-ви надпартерен етаж в Административна сграда на Кметството в с. Донино до 100 жители

Пощенски услуги

 

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

12,00

28.

Технологични помещения

2 бр. самостоятелни технологични помещения

40,92

І-ви надпартерен етаж в Административна сграда на Кметството в с. Донино до 100 жители

Инсталиране на съоръжения за далекосъобщителни услуги

По т.8.6

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

967,35

29.

Офис

Две самостоятелни помещения:

- офис

- спомаг. пом-е

 

 

 

13.77

11.07

в Административна сграда на Кметството в с. Кметовци до 100 жители:

- на ІІ-ри етаж в сградата:

- на І-ви етаж

Пощенски услуги

 

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

10,93

30.

Технологични помещения

2 бр. самостоятелни технологични помещения

26,00

І-ви етаж в Административна сграда на Кметството в с. Кметовци до 100 жители

Инсталиране на съоръжения за далекосъобщителни услуги

По т.8.6

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

614,64

 

 

 

Дом на културата

“Ем. Манолов”

 

 

І-ва зона

 

 

1.

Заведение за хранене и развлечения

Търговска зала, кухненски блок, сервизни пом-я

 

407.00

Сутерен – северен вход

Дискотека

По т.1.1.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

2161,17

2.

Помещение №6

1

10.00

Партер – югозап. вход - юг

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

44,50

3.

Помещение №7

1

14.00

I-ви ет. – северен вход - север

Образователна

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

30,94

4.

Помещение №8

1

13.00

I-ви ет. – северен вход - север

Образователна

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

28,73

5.

Помещение №6

1

15.00

I-ви ет. – югозап. вход - запад

Образователна

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

33,15

6.

Помещение №7

1

13.00

I-ви ет. – ютозап. вход - запад

Образователна

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

28,73

7.

Помещение №8

1

13.00

I-ви ет. – югозап. вход - запад

Образователна

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

28,73

8.

Помещение №9

1

15.00

I-ви ет. – югозап. вход - запад

Образователна

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

33,15

9.

Помещение №10

1

14.00

I-ви ет. – югозап. вход - запад

Образователна

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

30,94

10.

Обособена част

2 бр. + коридор и

WC

51.00

I-ви ет. – югозап. вход - юг

Социална

По т.7.6

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

68,34

11.

Помещение №9

1

13.00

II-ри ет. – северен вход

В областта на културата

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

28,73

12.

Помещение №11

1

15.00

II-ри ет. – югозап. вход – запад

 

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

66,75

13.

Помещение №12

1

13.00

II-ри ет. – югозап. вход – западна страна на сградата

Социална и учебна

По т.7.6

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

17,42

14.

Помещение №13

1

13.00

II-ри ет. – югозап. вход – запад

 

Образователна

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

28,73

15.

Помещение №14

1

15.00

II-ри ет. – югозап. вход - запад

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

66,75

16.

Помещение №15

1

 

14.00

II-ри ет. – югозап. вход - запад

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

62,30

17.

Помещение №14

1

13.00

II-ри ет. – центр. вход - юг

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

57,85

18.

Помещение №15

1

13.00

II-ри ет. – центр. вход - юг

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

57,85

19.

Помещение №18

1

13.00

III-ти ет. – югозап. вход - запад

В областта на

културата

По т.7.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

28,73

20.

Помещение №20

1

14.00

III-ти ет. – югозап. вход – запад

 

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

62,30

21.

Обособена част

9 бр.помещения /в т.ч. WC/ и коридор

227.00

III-ти ет. – югозап. вход - юг

Образователна

По т.7,5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

501,67

22.

Обособена част

Зала +2 бр. спомагателни пом.

202.00

IV-ти ет. – югозап. вход - юг

Спортна -фитнес

 

По т.8.4

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

446,42

 

СПОРТНИ ИМОТИ

І. Спортна зала “Орловец”

 

 

 

І зона

 

 

1.

Офис

1

50,00

Партер – централен вход, фоайе, център

 

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

222,50

2.

Офис

1

55,00

Партер – централен вход, фоайе в дясно

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

244,75

3.

Офис

1

25,00

Партер – централен вход,

фоайе в ляво

 

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

111,25

4.

Автосалон

1

40,00

Партер – централен вход,

в дясно на фоайето

Търговска

По т.1.2

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

212,40

5.

Кафене

1

74.00

Партер – централен вход,

касов вестибюл в ляво

Търговска

По т.1.1.2

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

296,00

6.

Кафене

1

30,00

Партер – централен вход,

в дясно на фоайето

Търговска

По т.1.1.2

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

120,00

7.

Офис

1

40,00

II-ри етаж, фоайе в ляво

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

178,00

8.

Офис

1

50,00

II-ри етаж, фоайе - център

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

222,50

9.

Лекарски кабинет

1

16,00

III-ти ет. – служебен вход, в дясно на стълб. площадка

Първична медицинска  помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

71,20

10.

Офис

1

12,00

IV-ти ет. – служебен вход, в ляво на стълб. площадка

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

53,40

11.

Стая № 23

1

12,00

V-ти ет. – служебен вход, в

ляво на стълб. площадка

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

53,40

12.

Стая № 26

1

7,00

V-ти ет. – служебен вход, в

ляво на стълб. площадка

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

31,15

13.

Стая № 27

1

7,00

V-ти ет. – служебен вход, в

ляво на стълб. площадка

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

31,15

14.

Стая № 28

1

7,00

V-ти ет. – служебен вход, в

ляво на стълб. площадка

Административна

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

31,15

15.

Стая № 29 - лекарски кабинет

1

7,00

V-ти ет. – служебен вход, в

ляво на стълб. площадка

Първична медицинска  помощ

По т.7.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

31,15

 

II. Спортен комплекс

“Христо Ботев”

 

 

 

 

 

16.

Кафене

1

16,00

Спортно хале -партерен ет.,

в дясно на коридора І зона

 

Търговска

По т.1.1.2

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

64,00

17.

Общински терен на територията на стадион “Априлов”

 

 

35.00

На територията на стадион “Априлов”, ІІ зона

Разполагане на временен търговски обект

По т.8.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

82,60

 

Дом на хумора и сатирата

 

 

І зона

 

 

1.

Заведение за хранене и развлечения

 

 

търг. зала, кухнен- ски блок, складове и санитарни поме- щения

219.40

сутерен и част от приземния етаж

Търговска

По т.1.1.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

1165,01

2.

Балетна зала

 

зала, офис с пред-дверие, коридор, съблекалня, WC

115,00

партерен етаж – северен вход

репетиционна танцови и балетни състави

По т.7.6

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

154,10

3.

Технологично помещение

1

9,00

21,60

партерен етаж и част от покривно пространство – централен вход

Монтиране на антени и съоръжения към тях

По т.8.7

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

859,41

4.

Офис №3

3

18,80

І-ви етаж в сградата на ДХС, с достъп от северния вход

 

Административна дейност

По т.5

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

83,66

Места за разполагане на преместваеми съоръжения-павилиони в зона идеален център, по схема, приета от ОЕСУТ Протокол № 28/ 11.09.2007 год., одобрена от главен архитект на 12.10.2007 год.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Място №1

 

4.50

До моста „Игото”

Печатни произведения

По т.8.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

21,29

2.

Място №2

 

4.50

Ул.”Радецка”

Печатни произведения

По т.8.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

21,29

3.

Място №3

 

4.50

Ул.”Радецка”

Печатни произведения

По т.8.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

21,29

4.

Място №5

 

2.60

Ул.”Съзаклятие”, северно от ДК ”Ем.Манолов”

Ядки и бонбони

По т.8.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

12,30

5.

Място №6

 

6.40

Ул.”Съзаклятие”, северно от ДК”Ем.Манолов”

Печатни произведения

По т 8.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

30,27

6.

Място №7

 

4.50

Ул.”Съзаклятие”, северно от ДК”Ем.Манолов”

Цветя

По т.8.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

21,29

7.

Място №9

 

13.30

Пл.”Възраждане”                             /до сградата на Общината/

Кафе, безалкохолни напитки, закуски

По т.8.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

62,91

8.

Място №10

 

5.40

Пл.”Възраждане”                             /до сградата на Общината/

Кафе, безалкохолни напитки, закуски

По т.8.1

от Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ

25,54

 

 

 

Посоченото предназначение за места с №,№5, 6 и 7 да се счита за примерно. В зависимост от инвестиционния интерес може да бъде променено при условията на чл.5 от НРУППС на територията на Община Габрово.

 

Забележка:1. Списъкът е с отворен характер и включените  в него обекти могат да бъдат променяни, допълвани или да отпаднат, ако възникне нужда от тяхното използване от страна на лицата, които ги управляват, след вземане на решение от Общински съвет.

                   2. Началните тръжни цени в колона 7 са изчислени по действащата Тарифата-приложение 1 към НРПУРОИ към 01.06.2012 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 133

 

14.06.2012 год.

 

Учредяване възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на гараж със ЗП  22,80 кв.м. върху недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 14218.514.500

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; във връзка с чл. 37, ал. 1 от ЗОС;  чл. 46, aл. 1, т. 3 и чл. 65, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет  Габрово РЕШИ:

 

1. Да се учреди безсрочно възмездно право на строеж чрез публичен търг за изграждане на 1 гараж със ЗП 22,80 кв.м., под номер №3 част от група «А» гаражни клетки, при първоначална тръжна цена 1 480 (хиляда четиристотин и осемдесет) лева за гаражната клетка, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 14218.514.500 по КК и КР на гр.Габрово, представляващ УПИ V-жилищно строителство, обществено обслужване и гаражи от кв.200 по действащия план на кв. Борово-Велчевци, гр. Габрово- 65 ч.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на Кмета за определяне на купувач.

2. Възлага на Кмета на Община Габрово да проведе търг с явно наддаване в шестмесечен срок от приемане на решението и да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 134

14.06.2012 год.

 

Собствеността на Община Габрово върху мерите и пасищата по землища, кметства и кметски наместничества

 

На основание чл. 21, ал., 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 25 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Остават за общо ползване имотите с начин на трайно ползване „Пасище, мера” и „Пасище с храсти” със статут – публична общинска собственост, находящи се в подробно описани землища по приложение № 1, което е неразделна част от настоящото решение.

2. Ползването на общинските мери и пасища през 2012 година е безвъзмездно от всички земеделски стопани на територията на съответното землище.

3. Ползвателите на общинските мери и пасища се задължават да поддържат експлоатираните площи в съответствие с правилата за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

 

Приложение № 1:

            1. Списък на имотите с начин на трайно ползване „Пасище, мера” и „Пасище с храсти” със статут – публична общинска собственост, по землища.

            2. Списък на имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ със статут „Пасище, мера”

            3. Списък на земеделските стопани, отглеждащи едри преживни животни на територията на Община Габрово, съгласно системата за идентификация на НВС, по населени места.

            4. Списък на земеделските стопани, отглеждащи дребни преживни животни на територията на Община Габрово, съгласно системата за идентификация на НВС, по населени места.

            5. Годишен план за паша, изготвен по землища, според изискванията за полагащата се минимална площ за отглеждането на едно животно.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 135

14.06.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Кафе-клуб на ул. ”Македония” № 1)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1500/30.08.2010 г., представляващ Кафе-клуб в партерния етаж на жил.блок находящ се на ул. ”Македония” № 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.515.145.8.30, със застроена площ 112.00 кв.м., при граници: североизток – стълбище на жил.блок и офиси(14218.515.145.29); югоизток – двор (ПИ 14218.515.145); югозапад – двор (ПИ 14218.515.145); северозапад – двор (ПИ 14218.515.145) и вход на жил.блок; Под обекта: няма; Над обекта: 14218.515.145.8.1 и 14218.515.145.8.2, при начална тръжна цена 94 433 (деветдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и три) лева без ДДС, в т.ч. 73 441.20 лв. за сградата и 20 991.60 лв. за правото на строеж.

            Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение:  1. Схема

                           2. АОС № 1500/30.08.2010 г.                      

 

 

РЕШЕНИЕ  № 136

14.06.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /Втори етаж от сградата на ул. ”Априловска” № 9/, гр. Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от  ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

                                                         

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1597 от 02.05.2012 г., представляващ самостоятелен обект в сграда /втори етаж/ с идентификатор 14218.505.672.5.2 /едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка две/по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ  110.09 кв.м., от сградата на ул. ”Априловска” № 9, гр. Габрово, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 14218.505.672 и 11.590% ид.части от общите части на сградата = 13.74 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 14218.505.672.5.1; над обекта: 14218.505.672.5.3, при начална тръжна цена 77 840.00 /седемдесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет/ лева, без ДДС, в т.ч.  59 600.00 /петдесет и девет хиляди и шестстотин/ лева на етажа и 18 240.00 /осемнадесет хиляди двеста и четиридесет/ лева на отстъпеното правото на строеж.

Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  1. АОС № 1597 от 02.05.2012 г.;

          2. Схема                  

  

 

РЕШЕНИЕ  № 137

14.06.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /Трети етаж от сградата на

ул. ”Априловска”№ 9, гр. Габрово/

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:                                                          

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1598 от 03.05.2012 г., представляващ самостоятелен обект в сграда /трети етаж/ с идентификатор 14218.505.672.5.3 /едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка три/ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ 112.01 кв.м., от сградата на ул. ”Априловска” № 9, гр. Габрово, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 14218.505.672 и 11.793 % ид.части от общите части на сградата = 13.98 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 14218.505.672.5.2; над обекта: 14218.505.672.5.4, при начална тръжна цена 79 830.00  седемдесет и девет  хиляди осемстотин и тридесет/ лева, без ДДС, в т.ч. 61 280.00   /шестдесет и една хиляди двеста и осемдесет/ лева на етажа и 18 550.00 /осемнадесет хиляди петстотин и петдесет/ лева на отстъпеното правото на строеж.

Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС № 1598 от 03.05.2012 г.

             2. Схема                  

      

    

РЕШЕНИЕ  № 138

14.06.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /Пети етаж от сградата на ул.”Априловска” № 9/, гр. Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС 1600 от 03.05.2012 г., представляващ самостоятелен обект в сграда /четвърти етаж/ с идентификатор 14218.505.672.5.5 /едно четири две едно осем точка пет нула пет точка шест седем две точка пет точка пет /по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ  114.05 кв.м., от сградата на ул. ”Априловска” № 9, гр. Габрово, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 14218.505.672 и 12.007 % ид.части от общите части на сградата = 14.23 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 14218.505.672.5.4; над обекта: 14218.505.672.5.7, при начална тръжна цена 71 420.00 /седемдесет и една хиляди четиристотин и двадесет/ лева, без ДДС, в т.ч. 52 530.00 /петдесет и две хиляди петстотин и тридесет/ лева на етажа и 18 890.00 /осемнадесет хиляди осемстотин и деветдесет/ лева на отстъпеното правото на строеж.

Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение:  1. АОС № 1600 от 03.05.2012 г.;

          2. Схема                  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 139

14.06.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.457, гр.Габрово, кв. Тлъчници, ул. Мир № 20/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се открие процедура за  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1541 от 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.508.457 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет,точка, петстотин и осем, точка, четиристотин петдесет и седем/ по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот V-2096 от кв. 29 по действащия ПРЗ на кв. Тлъчници, гр. Габрово - V част,находящ се на ул.”Мир”, с площ от 1355 /хиляда триста  петдесет и пет/ кв.м., незастроен, при граници по КК: имоти №№ 14218.508.578; 14218.508.456; 14218.508.430, при начална тръжна цена 29 810.00 /двадесет и девет хиляди осемстотин и десет/ лева, без ДДС.

            Със Заповед № 124 от 25.01.2007 г. на кмета на Община Габрово е одобрен ПУП за ЧИ на ЗРП за част от кв. 29 по плана на кв. Тлъчници, гр.Габрово - V част.

            Определя се устройствена зона – Жм, със следните градоустройствени показатели:

-         макс.плътност на застрояване – 60%

-         макс.интензивност на застрояване – 1.2

-         мин.озеленена площ – 40%

-         начин на застрояване – свободно

-         характер на застрояване – ниско/ до 10 м височина/.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

       Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

       2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

            Приложение: 1. АОС № 1541/26.05.2011 г.   

                                      2. Скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 140

14.06.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост (ПИ 14218.508.453, гр. Габрово,

ул. ”Мир”)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот-частна общинска собственост, актуван с АОС № 1540/26.05.2011 год.: ПИ 14218.508.453 по кадастралната карта на гр. Габрово, незастроен, с площ 1056 кв.м., при граници: ПИ 14218.508.452; ПИ 14218.509.13; ПИ 14218.508.578 и ПИ 14218.508.430, представляващ УПИ ІІ-общ. от кв.29 по плана на кв. Тлъчници – V част, гр. Габрово,  ул. ”Мир”, при начална тръжна цена 23 230 (двадесет и три хиляди и двеста и тридесет) лева без ДДС.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно изпълнение.   

          

Приложение: 1. Скица

                          2. АОС № 1540/26.05.2011 г.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 141

14.06.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.622, гр. Габрово,

кв. Тлъчници, ул. Плодородие/

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се открие процедура за  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1539 от 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.508.622 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет,точка, петстотин и осем, точка, шестстотин двадесет и две/ по одобрената  кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот ІІ-2077 от кв. 38 по действащия ПРЗ на гр. Габрово - V част, кв. Тлъчници, находящ се на ул. ”Плодородие”, с площ от 1322 /хиляда триста  двадесет и два/ кв.м., незастроен, при съседи по КК: имоти №№ 14218.508.410; 14218.508.415; 14218.508.414; 14218.508.413; 14218.508.621 и 14218.508.411, при начална тръжна цена 39 660.00 /тридесет и девет хиляди шестстотин и шестдесет/ лева, без ДДС .

Съгласно действащия ЗРП на гр.Габрово върху гореописания общински имот  е предвидено предимно жилищно строителство до 10 м височина, плътност – 60 %, Кинт-1.2, озеленяване – 40 %.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши  всички действия за  правилното му и законосъобразно изпълнение.         

 

Приложение: 1. АОС № 1539/26.05.2011 г.

             2. Скица

 

 

РЕШЕНИЕ  № 142

14.06.2012 год.

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище с. Лесичарка, общ. Габрово

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Да се извърши  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на  земеделска земя - частна общинска собственост, представляваща имот № 017140 /седемнадесет хиляди сто и четиридесет/, находящ се в м.”КАПИНАТА”, землище с. Лесичарка, с ЕКАТТЕ 43339 /четиридесет и три хиляди триста тридесет и девет/, общ. Габрово, незастроен, с площ от 106.970 дка /сто и шест декара и деветстотин и седемдесет  кв.м./, при граници: имот № 017138-пасище, мера; имот № 017089-ливада, имот № 000202-полски път; имот № 017096-пасище,мера; имот № 017142-пасище,мера;имот № 000200-път ІV клас,имот № 000201-полски път,имот № 017092-пасище,мера;имот № 017091-пасище,мера, начин на трайно ползване: изизползв. ливада; категория на земята при неполивни условия: десет, актуван с АОС № 1300/26.05.2009 г., при начална тръжна 59 368.00 / петдесет и девет хиляди триста шестдесет и осем / лева.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши  всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

 

Приложение: 1. АОС № 1300/26.05.2009 г.;

             2. Скица  

 

 

РЕШЕНИЕ  № 143

14.06.2012 год.

 

Продажба на  имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.526.165,

ул. ”Камчия” № 3, гр. Габрово/

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

     

1. Да се открие процедура за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1542 от 26.05.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.526.165 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, сто шестдесет и пет/ по одобрената кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот ІV-6766 /четири римско,тире, шест хиляди седемстотин шестдесет и шест/ от кв. 75 /седемдесет и пет/ по действащия ПРЗ на кв. Хаджицонев мост, гр. Габрово-83 част, ул. ”Камчия” № 3, с площ от 687 /шестстотин осемдесет и пет/ кв.м., незастроен, при съседи по КК: 14218.526.167; 14218.526.215; 14218.526.163; 14218.526.164; 14218.526.122, при начална тръжна  цена 9 661.00 /девет хиляди шестстотин шестдесет и един/ лева, без ДДС.

Същият не попада в регистрирано свлачище в кв. Хаджицонев мост, гр. Габрово.

По действащия застроителен план на гр. Габрово имотът е отреден за жилищно строителство.

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на приобретателя.

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на Решението, да извърши  всички действия за  правилното му  и законосъобразно изпълнение.

      

Приложение:  1. АОС № 1542/26.05.2011 г.

                      2. Скица   

 

                                                                                

РЕШЕНИЕ  № 144

14.06.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

(Офиси, ул. ”Брянска” № 58)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост – Офис, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.504.459.1.21 със застроена площ 137.00 кв.м., заедно с 6.561% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 14218.504.459 по кадастралната карта на гр. Габрово, представляващ УПИ І-жилищно.строителство от кв. 116 по плана на гр. Габрово, ІІ етап, І част, ул. ”Брянска” № 58, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж - 14218.504.459.1.17 и 14218.504.459.1.18; Под обекта – 14218.504.459.1.20 и 14218.504.459.1.18; Над обекта 14218.504.459.1.21 и 14218.504.459.1.17, при начална тръжна цена 93 100.00 (деветдесет и три хиляди и сто) лева без ДДС, в т.ч. 66 870.00 (шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет) лева за сградата и 26 230 (двадесет и шест хиляди двеста и тридесет) лева за право на строеж.

            Имотът е актуван с АОС №1545/27.05.2011 г.,

            Същият се намира в първа зона на гр. Габрово.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената достигната на търга да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

          

Приложение:  1. Схема

                           2. АОС № 1545/27.05.2011 г.                      

   

 

РЕШЕНИЕ  № 145

14.06.2012 год.

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Изложбена зала за мебели, ул. ”Брянска” № 58)

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

            1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1535/26.05.2011 г., представляващ Изложбена зала за мебели на две нива, обособяваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.504.459.1.18 с обща застроена площ 364.26 кв.м. (ниво 1 със ЗП 245.64 кв.м. и ниво 2 със ЗП 118.62 кв.м.), заедно със 17.476 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 14218.504.459 по кадастралната карта на гр. Габрово, представляващ УПИ І-жил.строителство от кв. 116 по плана на гр. Габрово, ІІ етап, І част, ул.”Брянска” № 58, при съседни самостоятелни обекти в сградата: НИВО 1: На същия етаж - 14218.504.459.1.20; Под обекта – Няма; Над обекта – 14218.504.459.1.21 и 14218.504.459.1.17 и НИВО 2: На същия етаж – 14218.504.459.1.21; Под обекта – Няма; Над обекта – 14218.504.459.1.2, 14218.504.459.1.4 и 14218.504.459.1.3, при начална тръжна цена 366 760.00 (триста шестдесет и шест хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС, в т.ч. 297 030 (двеста деветдесет и седем хиляди и тридесет) лева за сграда и 69 730 (шестдесет и девет хиляди седемстотин и тридесет) лева за право на строеж

            Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово.

            Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.

            Цената достигната на търга да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач, или 30 % (тридесет процента) от цената да се плати в деня на сключване на договора, а останалата сума, увеличена с размера на основния лихвен процент на БНБ за периода от сключване на дотовора до деня на плащане, да се изплати в срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

            2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.

            Приложение:  1. Схема; 2.  АОС № 1535/26.05.2011 г.                      

 

 

РЕШЕНИЕ  № 146

14.06.2012 год.

 

Допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – второ четене

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет  Габрово РЕШИ:

 

1. Приема на второ четене допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

Раздел II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ

 

§1. Чл. 98,  

Създава нова ал. (4) със следния текст:

 

За обекти от ИЦ и І зона на града с полезна площ от 151 кв.м. до 200 кв.м. началната тръжна или конкурсна цена по Тарифа Приложение 1 към настоящата наредба се намаля с 20%, за обекти от 201 кв.м. до 300 кв.м., намалението е с 30%, а за обекти над 301 кв.м. с 40 %.

 

 

РЕШЕНИЕ  № 147

14.06.2012 год.

 

Определяне на общински обекти от първостепенно значение

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

Определя следните обекти за общински обекти от първостепенно значение:

 

1.  „Водохващане за водоснабдяване на курортен комплекс Узана”

2. „Водоснабдяване и канализация на курортен комплекс Узана”

3. „Рехабилитация и  доизграждане ВиК мрежа  АИР Боженци-I и II етап”

4. „Подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Войново и Русевци на гр. Габрово ”

 

 

РЕШЕНИЕ  № 148

14.06.2012 год.

 

Одобряване разходите за командировки на Председателя на  Общински съвет Габрово за първо тримесечие на 2012 г, съгласно приложена справка

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Габрово

 

            Одобрява направените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет Габрово за първо тримесечие на 2012 г. в размер на 221,30 /Двеста двадесет един лева 30 ст./ лева

 

Приложение: Справка

 

 

РЕШЕНИЕ  № 149

14.06.2012 год.

 

Актуализация  бюджета на община Габрово  за 2012 г.

                      

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от  Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2012 г., съгласно приложението, неразделна част от Решението.

2. Като източник за финансиране на изменението и включените нови позиции в програмата да се ползват средства  от фонд ”Резервен” за местни дейности  в размер на 147 500 лв. и се направи разместване в дейност 1/431 Детски ясли, както следва:

§ 1020 – Външни услуги         - 15600 лв.

§ 5100 – Основен ремонт        +15600 лв.

 

Приложение: Инвестиционна програма на Община Габрово за 2012 г.

                          Актуализация м. май 2012 г.

 

 

* ГМД за 2012 г. е 65 лв.