РЕШЕНИЕ  № 111

05.06.2012 год.

 

Одобряване на специализирана схема към действащите подробни устройствени планове на с. Драгановци, община Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

  

1. Одобрява Специализирана схема към действащите подробни устройствени планове на с. Драгановци, Община Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа.

2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.

 

Приложение: 1 бр. СD със схемата в цифров вид

 

 

РЕШЕНИЕ  № 112

05.06.2012 год.

 

Одобряване на специализирана схема към действащите подробни устройствени планове на гр. Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

  

1. Одобрява Специализирана схема към действащите подробни устройствени планове на гр. Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа

2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.

 

Приложение: 1 бр. СD със схемата в цифров вид

 

 

РЕШЕНИЕ  № 113

05.06.2012 год.

 

Одобряване на специализирана схема към действащите подробни устройствени планове на с. Поповци-Куката-Гледаци, община Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

  

1. Одобрява Специализирана схема към действащите подробни устройствени планове на с. Поповци – Куката - Гледаци, Община Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа.

2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.

 

Приложение: 1 бр. СD със схемата в цифров вид

 

 

РЕШЕНИЕ  № 114

05.06.2012 год.

 

Одобряване на специализирана схема към действащите подробни устройствени планове на с. Враниловци, община Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Габрово РЕШИ:

  

1. Одобрява Специализирана схема към действащите подробни устройствени планове на с. Враниловци, Община Габрово за изграждане на подземна газоразпределителна мрежа.

2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.

 

Приложение: 1 бр. СD със схемата в цифров вид

 

 

РЕШЕНИЕ  № 115

05.06.2012 год.

 

Одобряване специализирана схема към действащите подробни устройствени планове на гр. Габрово за изграждане на подземна разпределителна оптична кабелна мрежа

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

  

1. Одобрява Специализирана схема към действащите Подробни устройствени планове на гр. Габрово за изграждане на подземна разпределителна оптична кабелна мрежа.

2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.

 

Приложение: 1 бр. СD със схемата в цифров вид

 

 

РЕШЕНИЕ  № 116

05.06.2012 год.

                      

Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на пи 14218.29.9 по кадастралната карта на Габрово за помпена станция за отпадни води  и  подробен устройствен план – парцеларен план за канализация западна зона – гр. Габрово, клон Русевци, Киевци

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  Общински съвет Габрово РЕШИ:

          

1. Одобрява ПУП-ПЗ на ПИ 14218.29.9 /по кадастралната карта на Габрово/ за помпена станция за отпадни води и ПУП– ПП за канализация западна зона – гр.Габрово, клон Русевци, Киевци.

2. Задължава Кмета на общината да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.

 

Приложение: 1 бр. СD със схемата в цифров вид