РЕШЕНИЕ  № 109

23.05.2012 год.

 

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово – Хилда Цвъркалева,  да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 04.06.2012 г. от 11.00 ч., в кабинета на изпълнителния директор, в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Габрово, ул.”Д-р Илиев Детския” № 1, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. З от ТЗ, на 18. 06. 2012 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, както следва:

 

1.1.     По т. 1 – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през

            2011 г.         

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г.

–        ЗА

1.2.     По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.,

           заверен от дипломиран експерт – счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

–        ЗА

1.3.     По т. 3 – Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания доклад за дейността за 2011 г.

–        ЗА

1.4.      По т. 4 – Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

Прoект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2011 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител.

–        ЗА

1.5.     По т. 5 – Разпределение на печалбата на дружеството за 2011 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение 1/10 от печалбата на дружеството да бъде заделена за фонд ’’Резервен" на основание чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ. Останалата част от печалбата за 2011 г. да се използва за покриване на стари задължения на дружеството.

–        ЗА

1.6.      По т. 6 – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и предложение за освобождаване на членовете на съвета на директорите за дейността им за период от 16.11.2009 г. до 31.12.2009 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им за периода от 16.11.2009 г. до 31.12.2009 г.

–        ЗА

1.7.     По т. 7 – Избор на дипломиран експерт - счетоводител за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2012 г. след проведена процедура с три оферти, а именно ОСК "Булодит" ООД - София с ръководител на екипа д.е.с. Райна Димитрова Стефанова.

–        ЗА

1.8.     По т. 8 – Промяна в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в съвета на директорите.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.9.      По т. 9 - Определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9/2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управление на лечебни заведения по Закон за лечебните заведения. Членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получава посоченото възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

–        ЗА

1.10.   По т. 10 - Промяна в капитала на дружеството. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 3 320 000 лева /триста тридесет и две хиляди поименни акции/ на 3 943 000 лева/ триста деветдесет и четири хиляди и триста броя поименни акции/ с размера на получените през 2011 г. от държавата средства за капиталови разходи в размер на 623 000 лева, чрез записване на нови 62 300 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

–        ПРОТИВ

1.11.   По т. 11 - Предложение за промяна в Устава на дружеството, както следва:

                        Чл. 7, ал. 1 от устава думите „3 320 000 /три милиона триста и двадесет хиляди/” се заменя с думите ”3 943 000/ три милиона деветстотин четиридесет и три хиляди /”, като текста придобива следното съдържание:

                        Чл. 7. (1) Размерът на капитала на дружеството е 3 943 000 /три милиона деветстотин четиридесет и три хиляди/ лева.

                        Чл. 7, ал. 2 от устава думите „332 000 /триста тридесет и две хиляди/” се заменят с думите ” 394 300 /триста деветдесет и четири хиляди и триста/”, като текстът придобива следното съдържание:

                        Чл. 7.(2) Капиталът се разпределя в 394 300 /триста деветдесет и четири хиляди и триста/ поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

                        Чл. 7, ал. 5 придобива следното съдържание:

                        Чл. 7. (5) Към деня на учредяването, капиталът е разпределен, както следва:

                        За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 74,88 (седемдесет и четири цяло, осемдесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 295 271 (двеста деветдесет и пет хиляди двеста седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

                        За община Габрово - 12,99 (дванадесет цяло, деветдесет и девет стотни) на сто от капитала или 51 242 (петдесет и една хиляди двеста четиридесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

                        За община Дряново - 2,18 (две цяло, осемнадесет стотни) на сто от капитала или 8 581 (осем хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

                        За община Севлиево - 7,44 (седем цяло, четиридесет и четири стотни) на сто от капитала или 29 323 (двадесет и девет хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

                        За община Трявна - 2,51 (две цяло, петдесет и една стотни) на сто от капитала или 9 883 (девет хиляди осемстотин осемдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

–        ПРОТИВ

 

            2. Задължава представителя на Община Габрово – Хилда Цвъркалева, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината, отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

 

Приложение:  1. Покана

                                  

 

РЕШЕНИЕ  № 110

23.05.2012 год.

 

Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:

 

1. Упълномощава представителя на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Узана тур“ АД, гр. Габрово – д-р Николай Влаев, да гласува по предварително обявеният дневен ред на редовното общо събрание на акционерите, което ще се състои на 07.06.2012 г. от 17.30 ч, в Спортна зала „Орловец“, както следва:

 

1.1.     По т. 1 –Отчет за дейността на дружеството за 2010 г. и  2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на дружеството за 2010 г. и  2011 г.

–        ЗА

1.2.      По т. 2 –Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и 2011 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и 2011 г.

–        ЗА

1.3.     По т. 3 – Приемане на доклада на регистрирания одитор за 2010 г. и 2011 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за 2010 г. и  2011 г.

–        ЗА

1.4.     По т. 4 – Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите за дейността му през 2010 г. и 2011 г.

Прoект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност Съвета на директорите за дейността му през 2010 г. и 2011 г.

–        ЗА

1.5.     По т. 5 – Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание приема предложените промени в състава на Съвета на директорите, съгласно материалите за свикване на събранието.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

1.6.     По т. 6 –Избор на регистриран одитор за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложения регистриран одитор за 2012 г.

–        ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

            2. Задължава представителя на Община Габрово – д-р Николай Влаев, в десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да представи в Общински съвет и на Кмета на Общината, отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със същото.

 

Приложение: Покана.